Finn Skårderud

Tittel: Professor II
E-post: finn.skarderudSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Portrett Finn Skårderud (foto: HiL)

Finn Skårderud er professor i helse- og sosialfag, Dr. med ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt er særlig spiseforstyrrelser og rus. Han er tilknyttet forskningsområdet Barns og unges kompetanseutvikling (BUK).

Professor Finn Skårderud er lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Ved Høgskolen i Lillehammer arbeider han særlig med temaer knyttet til barne- og ungdomspsykiatri, forskjellige psykoterapeutiske tilnærminger og med kompetansefremmende tiltak for helse og sosialtjenestene.

Et prioritert felt både i forhold til klinisk praksis, undervisning, veiledning og forskning er unge menneskers vansker i forhold til selvbilder og kroppsbilder. Det betyr ikke minst et fokus på kroppen, og spesifikt barne- og ungdomskroppen. Dette viser igjen til økt synlighet i helse- og sosialtjenestene av fenomener som spiseforstyrrelser, misbruk av anabole steroider og selvskadende atferd. Stilt overfor en krevende samfunnsmessig kompleksitet er det en tendens i dagens psykopatologi at kroppen objektgjøres i radikal forstand for at subjektet skal mestre hverdagen. Kroppen blir gjort til et medium, til medierende artefakt, for selvfølelse og sosial kompetanse. Kroppens fysiske egenskaper som størrelse, form, vekt, muskelmengde, kosthold, sunnhet, fungerer som et symbolsk språk i barns og unges danningsprosesser; det handler om identitet, selvkontroll og selvkonstruksjon.

Det er et velkjent fenomen at barn og unge søker å etterligne markedsbaserte kroppslige idealer for å kommunisere til andre – og til seg selv – om psykologisk mestring og handlingskompetanse. Finn Skårderud har arbeidet lenge med slike fenomener og har publisert omfattende både innenlands og internasjonalt - både akademisk og populærvitenskapelig. I tilknytning til slike fagtradisjoner er han integrert i flere internasjonale nettverk.

Skårderud har ellers drevet og driver omfattende kompetansefremmende virksomhet i form av undervisning og veiledning i forholdt til behandling - med særlig vekt på psykoterapi. Av særlig relevans i denne sammenheng er at denne virksomheten særlig utøves innenfor Helseregion øst (i løpet av 2008 Helseregion Sør-øst), med særlig vekt på Sykehuset Innlandet. Dette betyr å knytte bånd mellom akademiske miljøer ved BUK og HiL og kliniske og akademiske miljøer ved Sykehuset Innlandet. Til et slikt arbeid hører også klinisk og terapeutisk metodeutvikling samt evaluering av dette.

Skårderuds faglige profil har gjennom en årrekke hatt sterk vekt på tverrfaglighet, ikke minst gjennom å integrere medisin med humaniora og se psykopatologiske fenomener og behandlingsvirksomheter i et overordnet kulturelt perspektiv. Han har en omfattende publikasjon hvorav noen av de aller seneste tematiser mentalisering som en sosial kompetanse og et paradigme for å forstå psykopatologi og legge til rette behandling, blant annet Psychiatry in the flesh (Oslo: Unipub, 2007).

Les mer på www.skarderud.no

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L