Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Cathrine Grimsgaard

Tittel: Høgskolelektor
E-post: cathrine.grimsgaardSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 44 / 416 01 928

Cathrine Grimsgaard (Foto: Erland Flaten/HiL)

Fagområde: Barnevern     

Arbeidstittel avhandling: Mellom et barneperspektiv og barns mange perspektiver: Helsearbeideres samtaler med barn som har psykisk syke foreldre    

Samtidig som dominerende tenkemåter i dag konstituerer barn som kompetente individer med evne til selv å reflektere over og gi mening til sine erfaringer, lever vi i en kultur preget av verdier og strukturer som gir de voksne makt til å beskrive og definere hvordan virkeligheten ser ut fra barns posisjoner og hva som i bestemte situasjoner vil være best for et barn. En slik spenning kan føre med seg dilemmaer som gjør at det i konkrete situasjoner synes uklart hvordan et barns kompetanse og deltakelse skal forstås og praktiseres.

Formålet med prosjektet er å undersøke om det, i samtaler mellom helsearbeidere og barn som har psykisk syke foreldre, er faktorer i spill som begrenser barnas muligheter til å formidle sine erfaringer og synspunkter og å få dem bekreftet og gyldiggjort. Hvis så er tilfelle, hvilke faktorer er det og hvordan er de med å prege helsearbeidernes måter å snakke med barna på? Det sentrale fokus i studien vil være de spenninger jeg mener det kan være mellom det som er det enkelte barns synspunkter og erfaringer og ulike sosiale og kulturelle verdier knyttet til barn, barndom og familieliv.

Utgangspunktet for analysen vil være et empirisk materiale innsamlet ved hjelp av deltakende observasjoner og oppfølgende intervjuer av barn og helsearbeidere som deltar i samtalegrupper for barn som har psykisk syke foreldre. I tillegg vil jeg lese ulike informasjonsbrosjyrer, opplæringsmateriell og manualer utarbeidet i tilknytning til denne type samtaler, samt sentral faglitteratur det ofte vises til.

Kompetanse forbindes ofte med kunnskap, selvstendighet, rasjonalitet og autonomi. Jeg vil i denne studien legge til grunn en forståelse av kompetanse som en kvalitet som oppstår i relasjoner der mennesker møter hverandre som likeverdige subjekter. I relasjoner mellom voksne og barn vil den voksnes oppgave da ikke være å korrigere eller vurdere det barna sier i forhold til egen forståelse, men å ta imot barnas tanker og spille dem tilbake på måter som gir barna mulighet for utvikling og vekst.

Prosjektet er forankret i to sentrale faglige diskusjoner. Den ene er en pågående helsefaglig diskusjon knyttet til hvordan helsearbeidere på best mulige måter kan være til støtte og hjelp for barn som har psykisk syke foreldre. Et viktig siktemål med studien vil være å bidra med kunnskap som kan utgjøre en basis for helsearbeideres refleksjoner over egen praksis.

Studien vil også være forankret i den diskusjon knyttet til barns deltakelse og kompetanse som foregår innenfor en rekke fagområder, både nasjonalt og internasjonalt, og der en viktig forskningsinteresse er ulike fags forståelse av kompetansebegrepet. Det jeg særlig ønsker å rette oppmerksomheten mot og problematisere, er at synet på barnet som kompetent ikke bare kan ha betydning for vår forståelse av barnerollen, men nødvendigvis også må føre med seg endringer i hvordan vi forstår og praktiserer voksenrollen.

Gradsgivende institusjon: Høgskolen i Lillehammer (Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling). Finansiert av KD.  

Oppstart: 1. januar 2012

Hovedveileder og biveileder: Astrid Halsa, HiL og Knut Ruyter, UiO  

Utdanning:

  • Cand. Med. Vet ved Norges Veterinærhøgskole 1987
  • Bachelor i sosialt arbeid ved Diakonhjemmets Høgskole 2007
  • Master i profesjonsetikk og diakoni ved Det teologiske fakultet, UIO 2008
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L