Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ingeborg Flagstad

Tittel: Stipendiat miljøpsykologi
E-post: ingeborg.flagstadSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 26
Profil i databasen Cristin
Ingeborg Flagstad

Utdanning:
Cand. Polit. i psykologi, NTNU, 2002. Spesialisering i sosial- og organisasjonspsykologi
Psykodramaleder, Moreno Instituttet, 2013
Pedagogisk basiskompetanse, Pedagogisk forskningsinst, UiO, 2007
Sosialpsykologi og forskningsmetode, kurs fra dr. gradsprogrammet, Psykologisk institutt, UiO 2004-2008
Mellomfag sosialantropologi, Kulturstudier Thailand/UiO, 1998 
BA-fag i økonomi, sosialantropologi og kunstfag, University of Surrey, UK, 2000

Tidligere ansettelser:
Universitetslektor, Psykologisk Institutt, UiO, 2004-2008
Organisasjonskonsulent, Studentenes Landsforbund, 2003-2004
Gårdbruker på Flagstad Østre, 1993 – d.d.

Forskningsfelt: Miljøpsykologi, gruppepsykologi, organisasjonspsykologi, innovasjon og kreativitet, teamutvikling og teamroller, utviklingspsykologi/barns sosiale relasjoner, sosiometri

Forskningsprofil:
Miljøpsykologi; adferdsendringer i organisasjoner (greening organisastions)
Sosialpsykologi; sosiale relasjoner og gruppepsykologi (samarbeid, roller, konflikt, kreativitet og ledelse)
Organisasjonspsykologi, herunder teamorganisering, effektivitet og teamroller. Nye metoder for kartlegging av interaksjonsmønstre i grupper

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter: 
Greening Organisations, teoretisk studie
Greening HiL, aksjonsforskning
The Sociometric Badge project, kartlegging av gruppedynamikk
Begavede barn og sosiale relasjoner

Undervisning:
BA i psykologi, emneansvar for sosialpsykologi og utviklingspsykologi, forelesninger i generell psykologi og organisasjonspsykologi.
MA i Miljøspykologi, kurs i gruppeledelse
Sensur i psykologiske emner på BA og masteroppgaver ved HiL, UiB, NTNU og UiO
Ledet kurs i teamutvikling, prosjektledelse, organisasjonsutvikling, verdikartlegging, lederutvikling, kommunikasjon, selvutvikling og aksjonsmetodikk.

Relevante verv:
Styremedlem i avdelingsstyret ved ASV, 2011-2015
Greening Organisations, forskningsgruppe ved HiL, 2014 – dd.
Organisasjonskomite for The XVII Conference on Social and Community Psychology, Lillehammer November 2015
Norsk delegat på FNs kvinnekonferanse, FN hovedkvarteret i New York, 2002
Medlem i kvinneutvalget i Latin-Amerika Gruppene, ledet bistandsprosjekter i Mexico og Guatemala, 2001-2005

Publikasjoner  

Education:
Cand. Polit. in Psychology, NTNU, 2002. Specialisation: Social- and organisational psychology
Psychodrama and group therapist, Moreno Institute, 2013
Teatching competence, Pedagogical research institute, UiO, 2007
Social psychology and resarch methods, PhD programme, Insitute of Psychology, UiO, 2004-2008
BA courses in social antropology, Culture Studies Thailand/UiO, 1998
BA courses in economics, social antropology and art, University of Surrey, UK, 2000

Previous positions:
University lecturer in psychology, University of Oslo, 2004-2008.
Organisational consultant, Studentenes Landsforbund, 2003-2004
Farmer at Flagstad Østre, 1994 – d.d.

Research Interests: Environmental psychology, Group psychology, Organisational psychology, Innovation and creativity, Team development and team roles, Developmental psychology/social relationship among children, Sosiometry

Research profile:
Environmental psychology; behavioural changes in organisations (greening organisations).
Social psychology; social relationships and group psychology (cooperation, roles, conflict, creativity and leadership).
Organisational psychology; team organisation, efficiency and team roles. New methods to map interaction patterns in groups.

Ongoing/recent reserach projects:
Greening Organisations, theoretical study
Greening HiL, action research
The Sociometric Badge project, study of group dynamics
Gifted children and social relationships

Teaching:
BA in psychology, responsible for social psychology and developmental psychology
MA in environmental psychology, course in group leadership
Grading psychology courses on BA- and MA-level at HiL, UiB, NTNU and UiO
Courses in team development, project management, organisational development, values, leadership development, communication, personal development and action methods.

Positions held:
Board member avdelingsstyret ASV, 2011 - 2015
Greening Organisations, research group at HiL, 2014 – dd.
Organisational committee for The XVII Conference on Social and Community Psychology, Lillehammer November 2015
Norwegian delegate on UN conference on women’s rights, UN headquarter New York, 2002
Member of the woman committee in the Latin-America Groups, leading developmental aid projects in Mexico and Guatemala, 2001-2005

Publications

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L