Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Anders Rykkja

Tittel: Prosjektleder
E-post: anders.rykkjaSPAMFILTER@hil.no
Telefon: 61 28 82 24/480 25 759

Portrett Anders Rykkja (foto: HiL)

Daglig leder for Norske festivaler og prosjektveileder for studenter på studiene innen kulturprosjektledelse.

Utdanning: Master of arts (MA) – Music Business Management – University of Westminster, London, Storbritannia

Tidligere ansettelser:
Daglig leder for Goldstar Music AS (konsertproduksjon og artist management).
Programdirektør (Burgos 2016) – ansvar for å skrive søknad og utvikle kunstnerisk program for Burgos (Spania) sitt kandidatur som Europeisk kulturhovedstad for Spania 2016.

Forskningsfelt: Kulturnæring, musikkbransjen, opphavs- og kontraktsrett for kulturnæringer, finansiering av kulturnæringer, festivaler og større kulturarrangement, samspill og synergier mellom reiselivs- og kulturnæringer

Forskningsprofil:
Etablering, drift og strategisk ledelse av kulturnæringsvirksomheter
Opphavsrett og forvaltning av immaterielle rettigheter og verdier, herunder forhandlinger med tredjepart om kommersiell utnyttelse av og kunnskap om nasjonalt/internasjonalt regel- og avtaleverk.

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:
Nasjonal festivalstatistikk – finansiert gjennom Kunnskapsverket
Opplev KulturNorge – finansiert gjennom Kunnskapsverket
Litteraturoversikt og bibliografi – nasjonal og internasjonal festivalforskning – finansiert gjennom Kunnskapsverket
Undervisning: BA og Årsstudium kulturprosjektledelse

Relevante verv:
Styremedlem, Goldstar Music AS
Koordinator for Kunnskapsverket – Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer

Lenker:
www.norwayfestivals.com
www.kunnskapsverket.org

In English

Project manager (HiL) and Secretary General (Norway festivals – network organisation for Norwegian arts and culture festivals).

Education: Master of arts (MA) – Music Business Management – University of Westminster, London, UK

Previous positions:
General manager Goldstar Music AS (concert promotion and artist management).
Programme director (Burgos 2016) – responsible for writing EU application (bid documents) and take part in developing the artistic programme for Burgos’s (Spain) candidacy to become European Capital of Culture for Spain in 2016.

Research Interests: Cultural and Creative Industries, Music Business, Intellectual property rights and contract law for the creative industries, Financing of large scale cultural events, Festivals, Synergies and collaborations between stakeholders in the travel and tourism and cultural industries. 

Research profile:
Organisational development and strategic management of SME businesses in the creative and cultural industries. Project management and development of cultural events. Copyright and management of intellectual property rights and values, including negotiations with third parties concerning assignment of rights for commercial usage and knowledge of national/international regulations and agreements.

Ongoing /recent reserach projects:
National festival statistics for Norway – financed through Knowledge Works
Experience CulturalNorway - financed through Knowledge Works
Overview of academic literature and bibliography – national and international festival research - financed through Knowledge Works

Teaching: BA Cultural Project Management

Positions held: Co-ordinator for Knowledge works – National knowledge centre for the cultural industries. 

Links:
www.norwayfestivals.com
www.kunnskapsverket.org

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L