Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Alle ansatte ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) > Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold

Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold

Tittel: Stipendiat
E-post: ane.lovoldSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 85 38

Person

Forskningsfelt: Barnefattigdom blant minoritetsnorske barn

Doktorgradsavhandling: Forskningsprosjektet mitt omhandler barnefattigdommen på Tøyen i Gamle Oslo, en bydel hvor andelen barn i fattige familier er størst i hele landet. De siste tallene fra SSB viser at en av tre barn i Gamle Oslo vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, og på landbasis lever nå over 90 000 barn i økonomisk utsatte familier. Halvparten av disse er barn med innvandrerbakgrunn. I mitt prosjekt vil jeg, gjennom kvalitativ tilnærming, se nærmere på fattigdommens konsekvenser for minoritetsnorske barn i Gamle Oslo, og på Tøyen spesielt.

Doktorgradsprogram: Barn og unges kompetanseutvikling

Veileder: Mari Rysst

Utdanning: Bachelor i sosialantropologi og master i indigenous studies, ved UiT -Norges arktiske universitet.

Tidligere arbeidserfaring: Fagkoordinator ved Rom for fattige tilreisende, Kirkens Bymisjon. Har også en del arbeidserfaring som barnehageassistent, og har ledet CISV-sommerleiren ”Verden i Tøyen 2015” for barn på asylmottak. 

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L