Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Anne-Lise With

Tittel: Høgskolelektor
E-post: anne-lise.withSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 93
Profil i databasen Cristin
Anne Lise With (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Utdanning: Cand. Philol. NTNU

Tidligere ansettelser: Forskningsstipendiat NTNU/HiL 1992 - 1997

Forskningsfelt:    
Norsk kinopolitikk med fokus på kvalitetsfilm i distribusjon og visning
Erindringens diskurser og temaer i fiksjonsfilm fra 1945 – 2000
Modernistisk og postmoderne film i samfunnsperspektiv
Veiledningsperspektiver i høyere utdanning

Forskningsprofil: Min forskning har tidligere vært knyttet til et (uavsluttet) doktorgradsprosjekt, en phd,  hvor det overgripende tema er minne og erindring i fiksjonsfilm, i tidsperioden 1945 og til 2000. I hovedsak er forskningen basert på filmer av europeisk film, betegnet som filmatisk modernisme, men også amerikanske film, som film innen genren  science-fiction. Det er diskursanalysen og de tematiske analysene av filmene som har vært sentralt i dette arbeidet.  Et pedagogisk orientert veiledningsprosjekt utgjør mitt forskningsfelt i dag, en praksisnær forskning og et tverrfaglig prosjekt, med fokus på første års studenters motivasjon og mestring, hovedsakelig innen disiplinfagene.

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter: Karriereveiledning og forberedende veiledning (ForVei) i høyere utdanning med fokus på disiplinfagene».  Prosjektet er finansiert av Høgskolen i Lillehammer.

Undervisning:
BA film- og fjernsynsvitenskap (FFV)
BA kulturprosjektledelse (KPL)
Filmhistorie,  Film - og fjernsynsanalyse, Kultursosiologi
Veiledning i  BA og MA -oppgaver

Publikasjoner

Lenke: www.veiledernettverket.no

In English

Title: Assistant professsor, Lillehammer University College

Education: Cand. philol., MA  in  film studies,  NTNU Trondheim  1992

Previous positions: Research fellow, NTNU /Lillehammer College (1992 - 97 )

Research Interests:
Norwegian cinema politics:  distribution and screening of art cinema
Discourses and thematics of memory in fiction film from 1945 - 2000
Modernism and postmodernism in film aesthetics
Counceling and advising  in higher education

Research profile: My research has earlier been on analysis of memory and recollection in cinema, with main focus on fiction film from 1945 – 2000. The research is mainly based upon European film, mostly filmatic modernism, but also American films, for instance the genre science-fiction.  The core of this work has been analysis of film discourses and thematics of different films.  My ongoing research today  is a  pedagogical oriented project on counceling , it has focus on the first year students motivation and mastering of studying,  and is an interdisciplinary project. 

Ongoing /recent reserach projects: “Careeer counceling and preparing counceling  in higher education, with focus upon  subjects  or studies of disciplines.” The project is funded by Lillehammer University College

Teaching:
BA Film- and television studies
BA Culture projects and management
Film history, Film-and television analysis, Culture Sociology
Advising in BA and MA thesis

Publications   

Link: www.veiledernettverket.no

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L