Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Anne Mette Bjørgen

Tittel: Førsteamanuensis pedagogikk
E-post: anne-mette.bjorgenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 72
Profil i databasen Cristin
Anne Mette Bjørgen

Anne Mette Bjørgen er førsteamanuensis i pedagogikk og er primært knyttet til undervisning og veiledning på bacheloremnene «Mediepedagogikk» og «BA-oppgave med metode». Hun veileder også masterstudenter.

Anne Mettes forskningsinteresser og -virksomhet er på det mediepedagogiske feltet, og det spenner fra undervisning og læring med teknologi, barn og unges digitale kompetanser, til fleksibel undervisning og voksnes læring på arbeidsplassen.

Anne Mette er medlem i Senter for mediepedagogikk, hvor  hun er prosjektleder for et prosjekt som undersøker hvordan nettbrett brukes og oppleves av elever og lærere i barneskolen. Hun deltar ellers i prosjekter der bruk av IKT er sentralt i utdanning, både internt på HiL og i internasjonale prosjekter (EU-prosjekter og Erasmus+). Hun er også deltaker i forskningssenteret for Ph.D. programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Anne Mette har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, ved Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Hun disputerte i april 2014 med avhandlingen «Digitale praksiser i samspill mellom kontekster. En undersøkelse av 9 - 13 åringers bruk, opplevelser og fortolkninger av digital teknologi i overganger mellom skole og fritid».

Data ble hentet inn via intervjuer, spørreskjema og videoobservasjoner på tre barneskoler. Målet var belyse hvordan barna selv opplevde å bruke teknologi (internett, dataspill, filmproduksjon osv) i skole og fritid. Avhandlingen diskuterer hvordan skolen kan arbeide med digital kompetanse. Den viser hvordan individuelle fortolkninger og opplevelser virker inn på teknologibruk og på utvikling av digitale kompetanser. Et viktig utgangspunkt har vært å bidra med refleksjoner omkring hvordan skolen kan bygge på det elevene kan og vet om digitale praksiser fra fritiden, og på hvordan identitet kan bygge bro mellom skole og fritid. Fritidspraksiser bygger ofte på sterke følelser, engasjement og nysgjerrighet som kan være en støtte når elevene skal lære fag på skolen. Les gjerne avhandlingen her: https://www.duo.uio.no/handle/10852/39302

Utover dette har Anne Mette en variert utdanningsbakgrunn fra studier i Medier og kommunikasjon (hovedfag), sosiologi mellomfag, samt nettkurs i utvikling av online undervisning fra Canada.

Før hun startet på APS jobbet hun i flere år som pedagogisk ansvarlig og prosjektleder på Senter for livslang læring. Her hadde Anne Mette ansvar for utvikling og gjennomføring av fleksibel undervisning, samt for forskning- og utviklingsarbeid på feltet. Hun har lang erfaring med utvikling og gjennomføring av fleksible utdanningsprogrammer, både på nett og som kombinerte løp.

Anne Mette har publisert en rekke artikler, bokkapitler, forsknings- og evalueringsrapporter på de nevnte feltene. Hun bidrar jevnlig som fagfelle/reviewer på artikler og bokkapitler i flere nasjonale og internasjonale tidsskrift og bøker. Hun brukes også som sensor både internt og eksternt. 

English

Bjørgen`s research interests evolves around how we use and interpret media technology within and across educational settings and everyday life. Her research interests are primarily within the field of media education, particularly how participation in digital practices develop digital competence (digital literacies) among children and youth. Bjørgen has published a number of articles on these matters.

In her Ph.D. (University of Oslo, Dept. of Education) she investigated how young students between 9 – 13 years of age make sense of connections and disconnections in their digital practices across school and leisure time (https://www.duo.uio.no/handle/10852/39302).

Anne Mette has previously worked as project manager at Centre for Lifelong Learning at Lillehammer University College, as head of the Research group and as responsible for media educational matters in flexible learning programs. She has extensive experience in developing and evaluating flexible learning programs online and campus-based. Her educational background is within the fields of Pedagogy (PhD), Media and communication studies and Sociology.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L