Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Anstein Gregersen

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: anstein.gregersenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 80 41
Profil i databasen Cristin
Anstein Gregersen

Utdannelse:
Ph.D. Filosofi, The New School for Social Research, The New School, New York.
Master of Arts. Filosofi, The New School for Social Research, The New School, New York.
Candidatus Magisterii, Universitetet i Oslo. Med følgende fag kombinasjon: filosofi storfag, latin semesteremne og idehistorie grunnfag.
Norges Høgfjellskole, Hemsedal. Det to-årige veglederstudium i Naturlig friluftsliv.

Forskningsinteresser:
Spesialisering - sinnsfilosofi (spesielt persepsjon og selv-kunnskap) og etikk.
Kompetanse - estetikk (spesielt film/foto), rettsfilosofi , Kant.

Forskningsprofil: Min forskning er for tiden orientert mot tre temaer. Det første er en undersøkelse av den reflektive dømmekrafts relasjon til persepsjon i Kants tredje kritikk.  Det andre prosjektet er innen etikk om det gode liv for personer med funksjonshemninger. Det tredje er en innføringsbok i moralsk tankegang.

Forskningsprosjekt: Digital dialog. Et pedagogisk prosjekt om bruk av IKT i fleksibel etikkundervisning. Prosjektet er finansiert av Norgesuniversitetet.

Undervisning: Filosofi, spesielt innen rettsfilosofi og etikk

Akkvisisjoner: Norgesuniversitetet, «Digital Dialog: sokratisk etikkundervisning på nett»: 600.000,-.

Relevante verv:
Member Nordic Society for Aesthetics
Member  Nordic Wittgenstein Society

Publikasjoner

In English

Education:
Ph.D. Philosophy. The New School for Social Research, New York.
Master of Arts. Philosophy, The New School for Social Research, New York.
Candidatus Magisterii, University of Oslo. Philosophy, Latin and history of ideas
Norges Høgfjellskole, Hemsedal, Two year study in moutain guding

Research Interests:
Specialisation: Philosophy of mind, in particular perception and self-knowledge, and ethics.
Competence: Aesthetics, in particular about film and photography, philosophy of Law, Kant.

Research profile: My current research is centered on three topics. The first is a project on the relation between reflective judgment and perception in Kant’s Third Critique. The second is in ethics on the good life for the disabled. And the third is on writing an introduction to moral thought in Norwegian.

Ongoing /recent reserach projects: Digital Dialogue. A pedagogical project on using online resources in teaching ethics. Funded by Norgesuniversitetet.

Teaching: Philosophy, in particular philosophy of law and ethics.

Funding: Norgesuniversitetet, «Digital dialogue: Socratic ethics education online» [Digital Dialog: sokratisk etikkundervisning på nett]: 600.000,- NOK

Positions held:
Member Nordic Society for Aesthetics
Member  Nordic Wittgenstein Society
    
Publications   

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L