Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Geir Stenseth

Tittel: Professor i rettsvitenskap
E-post: geir.stensethSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Stenseth, Geir

Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Oslo (1990) –  Hans Majestet Kongens Gullmedalje
Dr. juris, Universitetet i Oslo (2005)

Tidligere ansettelser:
Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo
Førstekonsulent, Justisdepartementet, Lovavdelingen
Universitetsstipendiat, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Postdoktor, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
Omfattende juridisk praksis utover den akademiske virksomheten

Forskningsfelt: Tingsrett, naturressursrett, rettsteori  – rettsøkonomi, rettshistorie

Forskningsprofil: Norsk og internasjonal tingsrett, derunder doktorarbeidet  ”Almenningens Janusansikt. En sammenliknende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark”. Rettslig eiendomsbeskyttelse og moderne adferdsøkonomi, derunder komparativ ekspropriasjonsrettslig forskning.

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:
Fremstilling av alminnelig norsk fast eiendoms tingsrett (samarbeidsprosjekt med kollega ved Universitetet i Oslo). Finansiert under stillingens forskningstid.
Gain Sharing in Public and Private Takings. Finansiert under Core Fulbright Visiting Scholar Program og under stillingens forskningstid.

Undervisning: BA Juss, Tingrett, BA Juss, Western Legal Culture

Utenlandsopphold:
Gjesteforsker, UC Berkeley School of Law, Center for the Study of Law & Society (2007-2008)
Gjesteforsker, UC Berkeley School of Law, Center for the Study of Law & Society (2014-2015)

Relevante verv:
Leder Seksjon for rettsvitenskap (2011-2014)
Prodekan Avdeling for samfunnsvitenskap (2013-2014)
Medlem av redaksjonsrådet i Tidsskrift for eiendomsrett, Gyldendal Akademisk
Fagfellevurderinger for (i utvalg): Mc Gill Law Journal, Tidsskrift for rettsvitenskap, Retfærd, Jussens Venner, Lov og Rett, Tidsskrift for eiendomsrett, Tidsskriftet Utmark.
Medlem av bedømmelseskomiteer for doktorgrad, vitenskapelige ansettelser og opprykk
Medlem Forskergruppe i naturressursrett, Universitetet i Oslo

Phd-veiledning: Katrine Broch Hauge, Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar (2012 -).

Publikasjoner
Om Geir Stenseth (PDF)
CV Geir Stenseth (PDF)
Bibliografi og foredrag mv. (PDF)

In English

Education:
Cand. jur., University of Oslo (Norwegian law degree), including His Majesty the King’s Gold Medal
Dr. juris, University of Oslo (Norwegian doctoral degree – Ph.D. – in law)

Previous positions:
Research assistant, Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo
Senior executive officer, Ministry of Justice, Department of  Legislation
Research Fellow, Faculty of Law, University of Oslo
Postdoctoral Research Fellow, Faculty of Law, University of Oslo
Comprehensive legal experience besides the academic record

Research Interests: Property, Natural resources, Legal theory – Law & Economics, Legal history

Research profile: National and international property law, including comparative legal analyses on common lands and co-ownership. Integration of property law and behavioral economics, including comparative legal analyses of the use of takings (eminent domain).

Ongoing/recent reserach projects:
Book project on Norwegian Property Law (in cooperation with Norwegian colleague). The project is funded by Lillehammer University College
Gain Sharing in Public and Private Takings. The project is funded by the Core Fulbright Visiting Scholar Program and by Lillehammer University College

Teaching: BA Law, Property, BA Law, Western Legal Culture

Visiting scholar abroad:   
Visiting Scholar, UC Berkeley School of Law, Center for the Study of Law & Society (2007-2008)
Visiting Fulbright Scholar, UC Berkeley School of Law, Center for the Study of Law & Society (2014-2015)

Positions held:
Head of Department of Law, Lillehammer University College (2011-2014).
Vice Dean at the Faculty of Social Sciences, Lillehammer University College (2013-2014).
Member of the Editorial board of ”Tidsskrift for eiendomsrett” (Norwegian professional journal for property law)
Referee for (selected): Mc Gill Law Journal, Tidsskrift for rettsvitenskap, Retfærd, Jussens Venner, Lov og Rett, Tidsskrift for eiendomsrett, Tidsskriftet Utmark.
Reviewer for: Doctoral degrees, tenure and promotional cases at other universities on several occasions.
Member of Research Group in Natural Resources Law, Faculty of Law, University of Oslo

Ph.D supervisions: Katrine Broch Hauge, Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar (property law/eminent domain). 2012

Publications
Information in english (PDF)
CV english (PDF)
Bibliography english (PDF)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L