Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Johan Fredrik Urnes

Tittel: Høgskolelektor / Studieleder kulturprosjektledelse
E-post: johan.urnesSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 96
Profil i databasen Cristin
Johan Fredrik Urnes

Utdanning: Cand. Philol. medievitenskap

Tidligere ansettelser:
TV Vest, Stavanger
Rogaland kunstmuseum (nå Stavanger kunstmuseum)
Høgskolen i Stavanger (nå Universitetet i Stavanger)
Trøndelag senter for samtidskunst

Forskningsfelt: Corporate collecting – kunstsamling i næringslivet, visuell kultur, kulturprosjekter

Forskningsprofil: Min forskning har dreiet seg om offentlighet, kultur og kommunikasjon, hvordan offentlighet konstitueres og ytringer utveksles gjennom kunstens medier og institusjoner. Jeg har undersøkt hvordan kunst, kunstsamlinger og kunstpolitikk virker i forholdet mellom borgernes politisk konstituerte felleskap og i næringslivets kommersielt konstituerte organisasjoner. I senere år har jeg orientert meg mot studier av den praktiske organiseringen av kulturtiltak.

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter:
Se Trøndelag! – Kunst og visuell kultur i midten av Norge / Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, Norsk Faglitterært Fond, Arild og Emilie Bachkes fond, Torstein Erbos gavefond og Norsk Kulturråd – bokverk i tre bind avsluttet 2012
Pågående prosjekt: «Kulturprosjekter – å starte dem, finansiere dem, gjennomføre dem og skaffe dem et publikum»

Undervisning:
Bachelor kulturprosjektledelse - Prosjekt, organisasjon, marked, Kulturpolitikk og –økonomi, Kultursosiologi: Offentlighet, kunstinstitusjonen, semiotikk, Kritikk og kulturformidling: Retorikk, Kunst- og kulturformidling til barn og unge
Bachelor film- og fjernsynsvitenskap: Aktuelt prosjektemne: Introduksjon til prosjektarbeid
Norwegian Culture and Society: Norwegian Art and Visual Culture

Publikasjoner   

In English

Title: Assistant professsor, Lillehammer University College

Education: Cand. Philol. University of Bergen

Previous positions:
TV Vest, Stavanger
Rogaland Artmuseum (currently Stavanger Artmuseum)
University College in Stavanger (currently University of Stavanger)
Trøndelag Center for Contemporary Art

Research Interests: Corporate collecting, Visual culture, Cultural projects

Research profile: My research has dealt with the public sphere, culture and communication, how public spheres are constituted and utterances are exchanged through the medias and institutions of art. I have inquired into how art, art-collections and art-politics in the corporate sectors’ commercially constituted organizations work in relation to the citizens politically constituted common and. In later years I have increasingly concentrated on studies in the practical organizing of cultural projects.

Teaching:
BA Cultural project management

Publications   

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L