Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Johanne Ilje-Lien

Tittel: Stipendiat
E-post: johanne.ilje.lienSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 85 37
Profil i databasen Cristin
Johanne Ilje-Lien

Barnehagelærer med 11 års erfaring fra barnehagen som assistent, språkpedagog og pedagogisk leder. Har en mastergrad i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Doktorgradsprosjektet mitt «Tause stemmer i fellesskapet» er drevet frem av et ønske om å undersøke hvordan vi som barnehagepersonale kan jobbe for å favne flere livserfaringer og kompetanser i barnehagen utover de majoritetsspråklige. Formålet med studiet er å se nærmere på hvordan personalets oppmerksomhet mot barns estetiske og kroppslige uttrykk kan bidra til å øke minoritetsspråklige barns mulighet til å delta i utformingen av barnehagens hverdagsliv. Bakteppe for mitt valg av problemstilling tar utgangspunkt i forskning som viser at barn med minoritetsspråklig bakgrunn kommer i ujevnbyrdige sosiale posisjoner i barnehagen. Disse studiene setter jeg i sammenheng med norske styringsdokumenter som med ensidig fokus på majoritetsspråk er med på å marginalisere bruk av annet morsmål, kroppslige og estetiske uttrykk. 

Min egen erfaring som barnehagelærer er at jeg i møte med barn jeg ikke deler felles ord med kan miste av synet barnets ressurser, erfaringer og kompetanser her og nå i fokuset på at barna skal bli norskspråklige. Jeg synes å se at når ordene blir avgjørende for å kunne medvirke i barnehagen, er det noen barn som står på vent til å oppleve seg som deltagere i fellesskapet. Mitt fokusområde kretser derfor om barnehagelærerens kommunikasjon med minoritetsspråklige barn i den tiden de samler norskspråklig kompetanse og ikke er språklig aktive i barnehagens fellesspråk. Jeg ønsker å se nærmere på hvilke måter personalet går i dialog med minoritetsspråklige barns tause initiativ, og hvilken betydning denne dialogen synes å ha for barnas deltagelse i det kollektive samtalefelleskapet. Jeg har valgt å ramme observasjonene mine inn i formingsvirksomhet i barnehagen som en arena for kroppslig og estetisk kommunikasjon.

Jeg ønsker å lære av de gode praksisene i barnehagene og inviterer barnehagelærere til å planlegge, reflektere og gjennomføre formingsvirksomhet sammen med meg over tre måneder i hver av de 3 ulike barnegruppene jeg studerer. Sammen med barnehagelærer ser jeg nærmere på hvordan de tause initiativene i barnegruppa formidler seg og hvordan personalets intensjoner om anerkjennelse uttrykkes i møte med disse initiativene.

For å få tak i samspill personal-barn og barnas samtaleinitiativ i fellesskapet har jeg valgt å bruke kamera på stativ. Videopptakene vil danne samtalegrunnlag i 3 refleksjonssamtaler med hver av barnehagelærerne. Videopptakene vil videre være gjenstand for en multikasus-analyse der jeg ser nærmere på hvilke kvaliteter som kjennetegner en anerkjennende dialog mellom barnehagelærer og barn når de ikke deler felles verbalspråk. Videre vil refleksjonssamtalene og multikasus-analysen danne grunnlaget for en overordnet analyse sett i lys av to ulike teoretikere; Maurice Merleau-Ponty og Julia Kristevas teorier om sammenhengen språk/sanselighet, taus viten og det kunstneriske språket.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L