Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

John Asland

Tittel: Professor II
E-post: john.aslandSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Person

Utdanning: PhD 2008, Cand.jur. 2002

Tidligere ansettelser:
Professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, 2012 –
Sekretær for Arvelovutvalget, Justisdepartementet, 2011-2014
Førsteamanuensis, Institutt for privatrett, Universitetet I Oslo, 2010-2012
Rådgiver, Justisdepartementet, Lovavdelingen, 2010
Konstituert lagdommer, Borgarting lagmannsrett, 2008-2010
Universitetsstipendiat, Institutt for privatrett, 2003-2008
Advokatfullmektig, BAHR, 2002-2003
Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, 2001-2002

Forskningsfelt: Arverett, familierett, varemerkerett

Forskningsprofil: Min forskning knitter seg hovedsakelig til arve- og familierett. Andre forskningsområder er immaterialrett, særlig kjennetegnsrett og rettshistorie.

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:
Foundations and space of action of Nordic inheritance law:
Strategies, relations and historical development c. 1100 – 2020, Centre for Advanced Study, 2014-2015
Nordic Cohabitation Law
Ekteskapsloven kommentarutgave, del II

Undervisning: Arverett

Relevante verv:
Redaktør i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Forretningsfører i Det juridiske fakultets lovsamlingsfond
Nestleder i styret for Universitetsbiblioteket
Styremedlem i NIR (Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse)
Styremedlem I AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property)

Publikasjoner   

In English

Education: PhD 2008, Cand. jur. 2002

Previous positions:    
Professor, Department of Private Law, University of Oslo, 2012 –
Secretary of the Inheritance Act Commission, Ministry of Justice, 2011-2014
Associate professor, Department of Private Law, University of Oslo, 2010-2012
Adviser, The Ministry of Justice, legislation Department, 2010
Temporarily appointed appellate court judge, Borgarting lagmannsrett (Oslo),  2008-2010
PhD-Candidate, Department of Private Law, University of Oslo, 2003-2008
Associate, BAHR (law firm), 2002-2003
Research assistant, Department of Private Law, University of Oslo, 2001-2002

Fields of research: Inheritance law, Family law, Trademark law

Research profile: My research is mainly focused on inheritance law and family law. Other fields of interest are legal history and intellectual property law, especially trademark law.

Ongoing projects:
Foundations and space of action of Nordic inheritance law:
Strategies, relations and historical development c. 1100 – 2020, Centre for Advanced Study, 2014-2015
Nordic Cohabitation Law
Ekteskapsloven kommentarutgave, del II (commentary to the Marriage Act,part II)

Teaching courses: Inheritance law, Family law 

Relevant assignments:
Co-editor of Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (Journal of Law of Succession, Family Law and Child Wellfare Law)
Business manager of i Det juridiske fakultets lovsamlingsfond (The Statute Book Foundation of the Faculty of Law)
Vice chairman of the Board of Directors of the University of Oslo Library
Member of the board of NIR (Norwegian Association of the Protection of Intellectual Property)
Member of the board of AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property)
Publications

Link: http://www.jus.uio.no/ifp/english/people/aca/johnasl/index.html

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L