Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kaia Paulsen

Tittel: Stipendiat sosialt arbeid
E-post: kaja.paulsenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 09
Profil i databasen Cristin
Kaia Paulsen (Foto: Gro Vasbotten)

Fagområde: Sosialt arbeid     

Arbeidstittel avhandling: Brukerperspektivet hos de ansatte ved et sosialkontor. En studie av på hvilken måte ansatte i sosialtjenesten har et brukerperspektiv i møte med langstidsmottakere av sosialhjelp.    

Ansatt som en av to stipendiater ved prosjektet "Sosialkontoret som verksted for selvtillit", et samarbeidsprosjekt mellom AHS/SIF og Vestre Toten kommune. Målet med prosjektet er å bedre måten tjenesten møter langtidsmottakere av sosialhjelp. Første fase av prosjektet ble gjennomført høst 2008 og vår 2009, med intervju og observasjoner i forbindelse med kartleggingssamtaler. Arbeidstittel for avhandlingen er "De ansattes handlingsrom i møtet med langtidsmottakere av sosialhjelp".

Gradsgivende institusjon: Universitet i Karlstad (INTOP). Finansiert av KD.   

Oppstart: 1. mars 2008

Hovedveileder og biveileder: Rolf Rønning, Berith Nyqvist-Cech og Lis Bodil Karlsson 
Cand.polit, UiB 1989 (hovedfag i sammenlignende politikk, mellomfag i historie).

Har jobbet i Aetat/NAV, med bl.a. tverretatlig samarbeid om tilbudet til langtidsmottakere av sosialhjelp.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L