Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kathleen Tjørve

Tittel: Forsker
E-post: kathleen.tjorveSPAMFILTER@hil.no

Portrett Kathy Tjørve (foto: privat)

Kathy er utdannet biolog og jobbe som frilans, prosjektbasert forsker for tiden tilknyttet Høgskolen i Lillehammer.

Kathys forskningsinteresser har dekket et bredt spekter av emner, men hun har i hovedsak fokusert på økologi, og omfattende makroøkologi, biogeografi og fenologi, i tillegg til dyrefysiologi, dyreatferd og menneskelig fysiologi (særlig helse- og idrettsvitenskap).

For tiden er hennes viktigste forskningsfokus innen analyse av makroøkologiske mønstre som en del av prosjektet " Human, Agricultural, and Climatic Impact on Ecological Rules: macroecological analysis of paleobiological datasets" (et prosjekt under det tsjekkisk-norske forskningsprogrammet som er et EØS-program), i samarbeid med Karls Universitet i Praha og Universitetet i Bergen.

Målet er å avdekke sammenhenger mellom økologiske regler for store romlige skalaer, klima og menneskelige aktiviteter som landbruk, handel og massiv avskoging. Tilnærmingen er basert på en forutsetning om at dagens makroøkologiske mønstre ikke reflekterer økologiske prosesser alene, men også historiske forskjeller (les: menneskelig aktivitet) mellom lokalitetene.

Kathy is educated as a biologist and is a freelance, project-based researcher currently affiliated to Lillehammer University College. Kathy’s research interests have covered a broad range of topics but she has mainly focused on ecology, including macroecology, biogeography and phenology, in addition to animal physiology, animal behavior and human physiology (in particular health-and-sports science).

Presently, her main research focus is on the analysis of macroecological patterns as part of the project “Human, Agricultural, and Climatic Impact on Ecological Rules: macroecological analysis of paleobiological datasets” (a Project under the Czech-Norwegian Research Programme, an EEA-grant programme), in collaboration with Charles University, Prague and the University of Bergen, Norway.

Its aim is to reveal links between ecological rules at large spatial scales, climate, and human activities such as agriculture, trade, and massive deforestations. The approach is based on the assumption that present day macroecological patterns do not reflect ecological processes alone, but also differences in histories (read: human activity) between study sites.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L