Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Ole Gunnar Austvik

Tittel: Professor
E-post: ole.gunnar.austvikSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 90 67 72 51
Profil i databasen Cristin
Portrett Ole Gunnar Austvik (foto: privat)

Ole Gunnar Austvik er professor i politisk økonomi ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Han er dr.philos i statsvitenskap og cand.oecon (sosialøkonomi) fra Universitetet i Oslo. Han har graden MPA i politisk økonomi fra Harvard Kennedy School (John F. Kennedy School of Government), Harvard University, USA. Austvik er også Forsker II ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han var viserektor for forskning ved HiL i perioden 2009-2013.

Perioden 2013-16 hadde Austvik permisjon fra sin hovedstilling ved HiL som professor og akademisk dean for de internasjonale executive master-programmene innen energi ved Handelshøyskolen BI.

Han er senior fellow på Mossavar-Rahmani Center for Business and Government (M-RCBG) på Harvard Kennedy School.

Austvik har tidligere arbeidet blant annet ved Statistisk Sentralbyrå.

Austvik har skrevet en rekke artikler og bøker innen internasjonal politisk økonomi, petroleumsøkonomi- og politikk og europeisk integrasjon og har et stort internasjonalt nettverk. 

Tematisk fokus har spesielt vært på samspillet mellom nasjonal og internasjonal politikk, internasjonal økonomi, EUs indre marked og økonomiske og politiske utvikling, europeiske og globale olje - og gassmarkeder og - politkk, norsk olje og gassforvaltning, innovasjon og politisk entreprenørskap, forholdet mellom forvaltning og næringsliv med mere.

Hjemmeside: http://www.oga.no/
E-post: oga@oga.no
Mob: +47-906 77251
CV Ole Gunnar Austvik

English:

Ole Gunnar Austvik is professor of political economy at Lillehammer University College. He is Doctor of Philosophy in political science and master in economics (cand.oecon) from University of Oslo. He holds a MPA in political economy from Harvard Kennedy School, U.S.A. He is also senior researcher at the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI). He was Head of Research / provost at HiL in the period 2009-2013.

The period 2013-16 Austvik was on leave from his main position at HiL - being being Academic Dean for the International Executive Master Programs in energy at BI Norwegian Business School.

He is  appointed Senior Fellow at the Mossavar-Rahmani Center for Business and Government (M-RCBG) at Harvard Kennedy School.

He has previously worked inter alia with Statistics Norway.

Dr. Austvik has written numerous articles and books within the fields of international political economy, international petroleum economics and European integration and has a large international network.

Special empirical focus has been on the interaction between national and international policy making, international economics, EU Single Market and economic and political developments, European and global oil and natural gas markets and policies, Norwegian oil and gas policy, innovation and political entrepreneurship, relationships between business and government and more.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L