Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Pär Thomas Nygren

Tittel: Professor
E-post: par.nygrenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 81 31
Profil i databasen Cristin
Nygren_Pär

Pär Nygren er professor psykologi og sosialt arbeid, Filosofie doktor ved det Stockholms Universitet. Hans fagfelt omfatter bant annet intervensjoner i forhold til ulike brukergrupper innen det sosiale og psykologiske arbeidets område, samt forskning om sosialt utsatte barn og unge og deres familier.

Nygren har erfaring som medlem i flere kommisjoner for bedømmelse av doktorgradsavhandlinger i psykologi og sosialt arbeid både i Norge og Danmark, herunder som førsteopponent ved disputaser i psykologi og sosialt arbeid. Videre har han erfaring som veileder for hovedfagsstudenter i barnehagepedagogikk og som hoved- og biveileder for fem doktorgradsstipendiater i pedagogikk og sosialt arbeid.

Pär Nygrens faglige profil er karakterisert av en orientering mot de sosiale, sosiologiske og psykososiale fagfeltene. I en tidligere fase omhandlet hans forskning empiriske og teoretiske analyser av årsaker på samfunns-, gruppe- og individnivå til problemer hos ulike brukergrupper innen hjelpeapparatet generelt og det sosiale og psykologiske arbeidets område spesielt. Denne delen av hans forskning omfatter også analyser og evaluering av resultater fra intervensjoner i forhold til ulike brukergrupper.

I senere tid har Nygrens empiriske og teoretiske forskning belyst problemstillinger om barns og unges oppvekst, kompetanseutvikling og sosialisering - med spesiell vekt på sosialt utsatte barn og unge og deres familier, samt de profesjoner som arbeider med disse gruppene.

Til Nygrens faglige profil hører også at han arbeider med både kvalitative og kvantitative metoder, samt at han har lang erfaring fra ledelse og utviklingsarbeid av praktisk psykologisk og sosialt arbeid med barn, unge og familier.

Videre har han lang erfaring fra ledelse av forskningsnettverk og større forskningsprosjekter og forskningsprogram. Han har for eksempel ledet arbeidet med å forvalte knutepunktfunksjonen "Barns og unges oppvekst og sosialisering" som Høgskolen i Lillehammer ble tildelt i 1999, herunder koordinering av det tverrfaglig nettverket med Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Sør-Trøndelag som
hovedsamarbeidspartnere knyttet til knutepunkfunksjonen.

Siden 2004 har han ledet høgskolens arbeid med å utvikle forsknings- og doktorgradsprogrammet Barns og unges kompetanseutvikling. Han er også medlem det internasjonale forskerpanelet som vitenskapelig rådgiver til danske forskere som gjennomfører en evaluering av det danske Velfærdsministeriets prosjekter som har som mål å øke kvaliteten i barnehagenes arbeid, spesielt med fokus på innsatsen i forhold til utsatte barn.

Nygren har lang erfaring fra ledelse av større forskningsrådsfinansierte prosjekter, så vel i Sverige, Danmark som i Norge. De tre siste større slike prosjekt som han har ledet er:

  • "I Kryssningssfeltet mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatri – en tverrsnittsstudie av barn og unge i Oslos fylkeskommunale barnevern og barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo" (Dobbeltklientprosjektet)
  • "Når omsorgen tar slutt" - et prosjekt med en doktorgradsstipendiatsom undersøkte den omstillingsprosess som ungdommer etter 18 års alderen gjennomgår etter at de flytter fra barneverninstitusjoner)
  • "I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav - en studie av sosiale konstruksjoner av profesjonelt handlingsgrunnlag" (Kryssildprosjektet).

Det sist nevnte prosjektet inkluderer empiriske og teoretisk funderte krav- og kompetanseanalyser i spenningsfeltet mellom sosionomers, barnevernpedagogers og vernepleieres yrkespraksis innen barne- og ungdomsområdet på den ene siden, og de tre profesjonsutdanningenes form og innhold på den andre siden.

Eksempel på publisering fra Dobbeltklientprosjektet er:

  • Kjelsberg, E. & Nygren, P. (2004) "The prevalence of emotional and behavioural problems in institutionalised childcare clients". I Nordisk Psykiatrisk Tidskrift, Vol. 58,No.4., 319-325.

Kryssildsprosjektet har generert seks vitenskapelige monografier og to vitenskapelige artikler. Eksempel på publikasjoner her er:

  • Nygren, P.(2004) "Handlingskompetanse. Om profesjonelle personer" Oslo: Gyldendal Akademisk
  • Skårderud, F., Nygren, P. & Edlund,B. (2005) "Bad Boys’" Bodies. The embodiment of troubled lives. Body image and disordered eating among adolescents in residential childcare institutions. In Clinical Child Psychology and Psychiatry,Vol. 10. No. 3, 395-411.

Sammen med Harald Thuen har Pär Nygren nylig redigert antologien "Barn og Unges kompetanseutvikling" (2008) Oslo: Universitetsforlaget. Her bidrar han bant annet med artiklene ”En teori om barns og unges kompetanseutvikling”, ”Strategisk kompetanseutvikling hos sosialt utsatte barn og unge” samt ”Mentalisering som sosial kompetanse hos barn og unge” (med Finn Skårderud som medforfatter).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L