Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Vilde Schanke Sundet

Tittel: Post Doc
E-post: Vilde.Schanke.SundetSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Vilde Schanke Sunedet (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Utdanning:
PhD i medievitenskap, Universitetet i Oslo (2012)
Hovedfag i medievitenskap, Universitetet i Oslo (2004)

Tidligere ansettelser:
Seniorrådgiver, Kulturdepartementet (2011-2014)
Sekretær i Mediestøtteutvalget (2010)
PhD kandidat, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo (2006-2010)

Forskningsfelt: Medieproduksjon, medieinstitusjoner og medieindustri, digitalisering og mediekonvergens, medieinnovasjon mediepolitikk, fjernsynsstudier, publikumsdeltakelse

Forskningsprofil: Forsker på endringer i tv-bransjen, med særlig fokus på hvordan endrede produksjonsbetingelser påvirker relasjonen mellom tv-bransjen (vidt definert som aktører som tilbyr tv-innhold) og publikum. Tidligere prosjekter inkluderer studier av innovasjon og endring i mediebransjen, studier av publikum og publikumsdeltakelse og studier av mediepolitikk

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter:

  • «Audience making in digital production cultures: Conquering, measuring and serving an online and interactive television audience», post.doc-prosjekt (2014-2017)
  •  Del av SiFTI-prosjektet. Finansiert av Norges forskningsråd
  • «Suksess i film og tv-industrien» (SiFTI). Internasjonalt forskningsprosjekt (2013-2016), finansiert av Norges forskningsråd
  • «Making sense of mobile media. Institutional Working Notions, Strategies and Actions in Convergent Media Markets”, PhD-prosjekt (2006-2012). Finansiert av Telenor
  • “Participation and Play in Converging Media”, forskningsprosjekt (2003-2007). Finansiert av Norges forskningsråd

Undervisning: Film- og fjernsynsbransjen (BA-kurs), Produksjonsforskning (MA-kurs)

Utenlandsopphold: Gjesteforsker ved the Annenberg Center for Communication, University of Southern California (2007)

Relevante verv:
Redaksjonsmedlem i Norsk medietidsskrift (2013-)
Medlem i Center for Research on Media Innovations (CeRM) (2014-)
Varamedlem i programstyret for KULMEDIA, Norges forskningsråd (2014)

Publikasjoner

Lenker:
SiFTI: http://sifti.no/index.php/nb/ 
Academia.edu: https://hil.academia.edu/VildeSchankeSundet
LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/vilde-schanke-sundet/3/2b9/867

In English

Education:
PhD in media studies, University of Oslo (2012)
Master in media studies, University of Oslo (2004)

Previous positions:
Senior advisor, Ministry of Culture (2011-2014)
Secretary of the Media Grant Committee (2010)
PhD candidate, Department of media and communication, University of Oslo (2006-2010)

Research Interests: Media production, Media institutions and media industry, Digitalization and media convergence, Media innovation, Media politcy, Television studies, Audience participation

Research profile: My research focus on changes in the television industry, particular the changing relationship between television players and its audience. Previous projects includes studies of change and innovation within the media industry, studies of audiences and audience participation, and studies of media policy

Ongoing /recent reserach projects:

  • «Audience making in digital production cultures: Conquering, measuring and serving an online and interactive television audience», postdoctoral project (2014-2017). Part of the SiFTI project, financed by the Norwegian Research Council
  • «Success in the film and television industries” (SiFTI). International research project (2013-2016), financed by the Norwegian Research Council
  • «Making sense of mobile media. Institutional Working Notions, Strategies and Actions in Convergent Media Markets”, PhD project (2006-2012), financed by Telenor
  • “Participation and Play in Converging Media” (PaP), research project (2003-2007), financed by Financed by the Norwegian Research Council

Teaching:
Film and television industries (BA)
Production studies (MA)

Visiting scholar abroad: Guest Fellow at the Annenberg Center for Communication, University of Southern California (2007)

Positions held:
Editorial member at peer-review journal “Norsk medietidsskrift” (2013-)
Member at the Center for Research on Media Innovation (CeRM) (2014-)
Deputy member at the Program Board of KULMEDIA, the Norwegian Research Council (2014)

Publications

Links:  
SiFTI: http://sifti.no/index.php/nb/
Academia.edu: https://hil.academia.edu/VildeSchankeSundet
LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/vilde-schanke-sundet/3/2b9/867

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L