Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Astrid Halsa

Tittel: Førsteamanuensis/studieleder Ma sosialfaglig arbeid med barn og unge
E-post: astrid.halsaSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 83 38
Profil i databasen Cristin
Astrid Halsa (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Astrid Halsa er førsteamanuensis i sosiologi, Dr. polit. NTNU. Hennes fagfelt er utsatte barn, unge og deres familier. Hun er tilknyttet forskningsområdet Barns og unges kompetanseområde (BUK).

Astrid Halsa arbeider med tema knyttet til barn, unge og deres familier. Fokus i hennes arbeider har vært utsatte familiers møte med velferdstjenestene. Hun disputerte i februar 2008 for doktor polit. graden ved NTNU, institutt for sosiologi og statsvitenskap. Tittelen på avhandlingen var ”Mamma med nerver”. En studie av moderskap og barneomsorg i velferdsstaten når mor har psykiske helseplager.

Et sentralt tema i avhandlingen er utsatte foreldres mestring av barneomsorgen, sett i lys av de krav som stilles til det senmoderne foreldreskap. Mødrenes erfaringer drøftes med utgangspunkt i et hverdagslivsperspektiv, stress og mestringsforskning og teorier om senmoderne foreldreskap. En sentral premiss i det senmoderne foreldreskap er at kvaliteten i foreldreskapet er av avgjørende betydning for hvem barna blir som voksne. Erfaringene mødre med psykiske helseplager fortalte om, viste hvor sterkt moderskapet er knyttet til svært definerte og spesifikke normer for hva en mor skal være for sitt barn.

Avhandlingen tar opp foreldreskap som et kjønnspesifikt prosjekt og foreldres forståelse av barnas hjelpebehov når de selv har problemer. Videre drøftes foreldrenes møte og erfaringer med offentlige velferdsordninger og hva disse tilbyr for å støtte foreldre og barn.

En konklusjon er at norske velferdsordninger bygger på en individualistisk forståelse av sosiale problemer og at familien som sosialt system i liten grad inkluderes når velferdstilbud utformes.

Astrid Halsa arbeider for tiden videre med foreldreperspektiv på velferdstjenestene. Hun deltar i en landsomfattende survey om ”Det nye barnevernet” der første fase har fokus på erfaringer foreldre med barn i barnevernet. Halsas forskningsinteresse i dette prosjektet går i retning av "foreldre som velferdsaktører på vegne av sine barn" – det vil si foreldrenes forståelse av barnas behov og problemer: hvordan de blir koblet inn i barnevernet, hvilke oppfatninger foreldrene har av egne og barns problemer,og hvordan dette blir møtt av barneverntjenesten.

Den overordnede interesse er problemkonstruksjoner i barnevernet og hvordan forhandlingene mellom foreldres behov og barnevernets forståelse munner ut i ulike typer tiltak, og hva foreldrene da mener om dette tiltaket.

Ved siden av interessen for familie/velferdsordninger, foreldreskap og kjønn, samt det senmoderne foreldreskapets betydning for barns kvalifikasjon, danning, identitet og handlingskompetanse er resiliensforskningen et område Astrid Halsa har jobbet med. Rent overordnet handler det om hvilke mekanismer som har betydning for at risikoutsatte barn og unge utvikler handlingskompetanse og har en positiv utvikling, til tross for store belastninger.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L