Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Bjarne Øvrelid

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: bjarne.ovrelidSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 66
Profil i databasen Cristin
Bjarne Øvrelid (Foto: Gro Vasbotten)

Bjarne Øvrelid er førsteamanuensis og har sitt fagfelt innen profesjonsutdanning og profesjonelt arbeid, profesjonsutøvelse. Han er tilknyttet forskningsområdet Barns og unges kompetanseutvikling (BUK).

Bjarne Øvrelid er særlig opptatt av hva slags handlingskompetanse som utvikles innenfor helse- og sosialfaglige utdanning og yrker og hvordan kompetansen og læringen formes av ulike kontekster.

Den overordnede tematikken i hans doktoraavhandling er fronetisk handlingskompetanse: en kombinasjon av aristotelisk, praktisk klokskap, etisk dømmekraft tilpasset konkrete situasjoner og situert læringstradisjon om handling og læring i konkrete kontekster. En sentral del av studien handler om i hvilken grad læring og kompetanse er kontekstspesifikk, i hvilken grad den lar seg overføre fra en kontekst til en annen (fra skole til yrke), og om hvilke læringskontekster som preger kompetanse og identitetsutviklingen mest.

Den personlige dimensjonen i læring og utvikling av handlingskompetanse er et sentralt tema. Her diskuteres nødvendigheten av å gjøre alle kompetanser personlige, både for å kunne oversette abstrakt kunnskap til konkret utøvelse, men ikke minst for å kunne oppvise personlig moralsk og kritisk refleksivt engasjement i forhold til klienter og i forhold til den disiplinerende innflytelsen fra institusjonaliserte praksiser og fra den velferdspolitiske konteksten.

Den faglige innretningen på Øvrelids doktorgradsarbeid er først og fremst preget av tradisjonen i situert læring, dyds- og nærhetsetikk, diskursanalyse fundert i Foucaults tradisjon og Wittgensteins språkfilosofi.

Øvrelid har lenge arbeidet med forholdet mellom yrke, utdanning og velferdspolitiske kontekster, ikke minst for å utforske forholdet mellom diskurser og praksiser på overordnet politisk nivå, i utdanning og yrkesutøvelse. Boka "Mønstre i velferdsstatens stemmer" (Øvrelid 2002, Abstrakt forlag) studerer dette forholdet.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L