Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Halvor Fauske

Tittel: Professor
E-post: halvor.fauskeSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 83 12
Profil i databasen Cristin
Fauske_Halvor_07

Halvor Fauske er professor i sosiologi og sosialt arbeid, Mag. art. i sosiologi, Universitetet i Oslo. Fagfeltet er vitenskapsteori og sosiologisk teori, profesjonsforskning og profesjonelt arbeid, ungdomsforskning og forskning på velferdstjenester. Han er tilknyttet forskningsområdet Barns og unges kompetanseutvikling (BUK).

Fauske har vært veileder for fire doktorgradsstipendiater i sosiologi - en ved NTNU og tre ved Universitetet i Oslo. Han har vært opponent ved fire doktordisputaser i disipliner som pedagogikk, sosiologi og sosialt arbeid, og han har erfaring både som 1. og 2. opponent. Fauske har utviklet og ledet et Ph.D.-kurs i vitenskapsteori ved Høgskolen i Lillehammer. Kurset er en del av samarbeidet med Karlstads Universitet.

Professor Halvor Fauskes forskning ligger i krysningspunktet mellom sosiologi og sosialt arbeid, og den spenner over flere felt. Han har publisert artikler om vitenskapsteoretiske emner, sosiologisk teori og profesjonssosiologi.

Et sentralt forskningsfelt for Fauske er barn og ungdom. Boken "Oppvekst i Norge" (Abstrakt forlag 2003, 2005 og 2006) gir en bred oversikt over teorier og empirisk kunnskap om barn og unge.

Innenfor ungdomsforskning har Fauske bidratt når det gjelder ungdom og regional identitet, flytting, ungdoms livsløpsoverganger i historisk perspektiv, elever som får problemer i skolen, ungdomsopptøyer og ungdoms fritid. I disse studiene er unges kompetanse og mestring et sentralt element. Studiene tematiserer hvordan den enkeltes mestring og kompetanse fremmes og hemmes av strukturelle føringer ved å sette søkelys på strukturer og mekanismer som bidrar til å koordinere samhandling mellom individer innenfor et sosialt fellesskap. Disse føringene ligger både i den institusjonelle organiseringen av samhandling og i kommunikasjonsmediene som utvikles.

Når det gjelder helse- og sosialfaglige temaer, har Fauske forsket på relasjoner mellom profesjonsutøver og tjenestemottaker innenfor ulike velferdstjenester. De siste årene har denne forsknings spesielt vært knyttet til barnevernets virksomhet. Fauske er nå prosjektleder lokalt for ”Det nye barnevernet” som er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bodø, Nordlandsforskning, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Stavanger.

Fauske har også deltatt i prosjektet "I kryssilden mellom utdanning og praksisfeltets krav - en studie av sosiale konstruksjoner av profesjonelt handlingsgrunnlag" (Kryssildprosjektet) der hovedfokus er relasjonene mellom profesjonsutdanning og profesjonelt arbeid med barn og unge.

For tiden leder Fauske en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe som utreder ungdoms fritidsmiljø og deltakelse. Innenfor rammene av samarbeidsavtalene med Karlstads Universitet har Fauske utviklet et Ph-D.-kurs i Vitenskapeteori, et kurs som som han også har bidratt til å gjennomføre våren 2008.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L