Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Lars Monsen

Tittel: Professor
E-post: lars.monsenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 80
Profil i databasen Cristin
Lars Monsen

Lars Monsen er professor i pedagogikk, Mag.art. i pedagogikk, Universitetet i Oslo. Han arbeider med evalueringsforskning, læreplanforskning, forskning på utdanningspolitikk og utdanningssosiologi.

Monsen er tilknyttet forskningsområdet Barns og unges kompetanseutvikling (BUK).

Monsen har vært veileder for fem Ph.D. studenter fordelt på Oslo, Trondheim og København. Han har sittet i fire Ph.D.-kommisjoner og vært 1. opponent ved tre av dem.

Professor Lars Monsen har de senere år arbeidet mye med evalueringsforskning og oppfølging av utdanningsreformer. Fra slutten av 80-tallet og noen år framover ledet han sammen med Trond Ålvik et forskningsprosjekt om skolebasert vurdering, støttet av NAVF.

Fra 2001 førte denne forskningen til at det ble opprettet et nasjonalt nettverk for skolebasert vurdering, støttet av Utdanningsdirektoratet og med Lars Monsen som leder. I regi av dette nettverket er det arrangert en internasjonal forskningskonferanse og fire nasjonale konferanser med opptil 450 deltakere - den siste på Lillehammer i april 2008. Det er utgitt konferanserapporter fra alle konferansene.

Til den første konferansen i 2003 ble det utgitt en artikkelsamling redigert av Peder Haug og Lars Monsen. I tilknytning til det senere arbeid i nettverket er det utgitt nok en artikkelsamling i 2006 redigert av Bjørnsrud, Monsen og Overland. En siste artikkelsamling vil bli utgitt til høsten. I tillegg til dette er det skrevet er rekke papere til internasjonale konferanser, og noen av dem er senere trykket i bøker og tidsskrifter.

Fra høsten 1994 ble Lars Monsen leder for en av de sju forskningsgruppene som fulgte Reform 94 gjennom fire år, og han fikk et særlig ansvar for å følge opp læreplandelen av reformen. I dette prosjektet ble det sendt fem rapporter til oppdragsgiver som var KUF, og det ble publisert tre artikkelsamlinger med bidrag fra alle prosjektgruppene.

I tillegg til dette er det skrevet flere tidsskriftartikler og bokartikler på norsk og engelsk, som oftest basert på paperpresentasjoner.

Fra år 2000 ble Lars Monsen bedt om å delta som ekstern konsulent for et prosjekt om samarbeidslæring der alle videregående skoler i Oppland ble involvert. Fra dette prosjektet er det også publisert noen artikler og et bokkapittel. Fra 2004 gikk dette prosjektet over i et nytt prosjekt om alternative vurderingsformer der Monsen fikk et mindre evalueringsoppdrag som ble avsluttet med en rapport til Oppland fylkeskommune.

På samme tid hadde han også et annet mindre evalueringsoppdrag for høgskolene i Hedmark og Sogn og Fjordane der han vurderte effekten av et nettbasert videreutdanningskurs for lærere i norsk og engelsk. I denne perioden ble han også oppnevnt som leder av programstyret for evaluering av Reform- 97 som avga sin sluttrapport i 2003. Hans erfaringer fra dette oppdraget er publisert som et kapittel i boka ”Evaluating Educational Reforms. Scandinavian perspectives” fra 2003. En revidert utgave av denne artikkelen er også publisert på norsk i Norsk pedagogisk tidsskrift.

Utenfor evalueringsfeltet har Lars Monsen fra 1999 deltatt som nasjonal koordinator i Erasmus prosjektet Children’s Identity and Citizenship in Europe. Fra dette prosjektet forligger det noen bidrag i konferanserapporter og noen tidsskriftartikler. Den siste vil bli publisert høsten 2008 i Educare, et tidskrift fra Universitetet i Malmø. I tillegg er det laget et temahefte om minoritetsutdanning og utviklet en nettbasert studieplan i Citizenship Education.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L