Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fagavdelinger > Pedagogikk og sosialfag > Samarbeidsmidler - praksis

Søknadsskjema og frister

Ta kontakt med studiekoordinator Åse Mari Fyksen for spørsmål og søknadsskjemaer

Søknader behandles etter 1. april og 1. oktober

Samarbeidsmidler - praksis

Utlysning av midler for samarbeidsprosjekter mellom høgskole og  praksisfelt

Høgskolen i Lillehammer lyser med dette ut midler til samarbeidsprosjekter mellom Høgskolen i Lillehammer og praksisstedene for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie i Hedmark og Oppland for skoleåret 2016/2017.

Samarbeidsprosjektene må

 • fremme samarbeidet mellom høgskolen og praksisstedene
 • bidra til å styrke praksisundervisningen 
 • bidra til å styrke yrkesutøvelsen 

innen utdanningene Bachelor for sosialt arbeid, Bachelor for barnevern og Bachelor for vernepleie.

Samarbeidsprosjektene det søkes midler til må ha en tydelig profil i tråd med Stortingsmelding 13 (2011-2012) «Utdanning for velferd. Samspill i praksis».

Det er avsatt kr. 350.000,- til ulike samarbeidsprosjekter hvor det enkelte prosjekts ramme er
inntil kr. 100 000,-. Det kan også søkes støtte til utvikling av prosjektsøknad ( inntil kr. 5 000,-).

Søknadsskjemaer fås ved henvendelse til studiekoordinator ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag.

Søknaden må utvikles i samarbeid mellom høgskolen og praksissted.

Det forutsettes at et felles tema og samarbeidsparter er avklart når en søker utviklingsstøtte.

Pengene kan brukes til driftsmidler som møter, reiser, materiell og lignende. Det forutsettes at eksterne samarbeidspartnere bidrar med egenfinansiering av lønn.

Prosjektet kan få tildelt en veileder med førstekompetanse fra HiL dersom det ikke er deltakere med førstekompetanse involvert i prosjektet.

Innvilgede prosjektmidler vil bli tilgjengelige for prosjektleder, som også blir ansvarlig for økonomistyring og prosjektrapportering (minimum arbeidsnotat i HiLs skriftserier) til høgskolen. Det vil opprettes egen prosjektkode i høgskolens økonomisystem.

 • Søknader behandles etter 1. april og 1. oktober.

Kriterier for tildeling av midler til samarbeidsprosjekter:

 • Prosjektet skal styrke samspillet mellom utdanning og arbeidsliv i tråd med Stortingsmelding 13.(2011-2012)
 • Prosjektet må være et fellesprosjekt mellom høgskole og minst ett praksissted som forplikter seg ved en ansvarlig fra hver samarbeidspart hvorav en er hovedansvarlig prosjektleder
 • Det må tydelig framgå hvordan studentene skal inkluderes i prosjektet og hvordan deres læring i praksis fremmes
 • Prosjektet skal ha relevans og nytteverdi for utviklingsarbeid for andre institusjoner/praksismiljø/studiemiljø
 • Tema og problemstilling må være tydelig
 • Metoder/arbeidsmåter må komme tydelig fram i prosjektbeskrivelsen, og det må redegjøres for hvordan etiske hensyn blir ivaretatt
 • Framdriftsplan/ gjennomføring må være tydelig og realistisk
 • Av budsjettet må det fremgå hvilke utgifter som skal dekkes i forbindelse med prosjektet
 • Det må framlegges en konkret plan for rapportering og/eller hvordan resultatene skal formidles til aktuelle fagmiljøer.
 • Eventuell implementering/videreføring av prosjektet må framgå av sluttrapport.
Sist oppdatert: Åse Mari Fyksen 22.02.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L