Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Fagavdelinger > Pedagogikk og sosialfag > Skikkethet i helse- og sosialfag

(Foto: Colourbox)

Forskrift, skjema og navn:

Institusjonsansvarlig HiL: Høgskolelærer Kristin Gardli, Avdeling for pedagogikk- og sosialfag

Skikkethetsvurdering i helse- og sosialfaglige utdanninger

Forskrift om skikkethetsvurdering ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler § 4-10 sjette ledd. Ikrafttredelse 1. august 2006. 

Hele forskriften kan leses på Lovdata.

Virkeområde

Forskriften angir hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethets-vurdering. Ved Høgskolen i Lillehammer (Hil) gjelder dette følgende utdanninger:

 • Barnevernspedagog
 • Sosialt arbeid
 • Vernepleier
 • Spesialpedagogikk

Hva menes med skikkethetsvurdering?

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse - og eller sosialpersonell.

Hvem er ikke skikket?

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.

Løpende skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Særskilt skikkethetsvurdering

Særskilt skikkethetsvurdering starter med at det blir innlevert en skriftlig tvilsmelding til institusjonsansvarlig om studentens skikkethet. Institusjonsansvarlig har ansvar for behandling av tvilsmeldinger, og at saken blir best mulig opplyst før eventuell behandling i skikkethetsnemnd. Studenten varsles skriftlig om at det foreligger begrunnet tvil om vedkommendes skikkethet, og han/hun innkalles til en vurderingssamtale. Studenten kan ha med en person til samtalen. Studenten skal få tilbud om oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at en slik oppfølging ikke er egnet til å hjelpe studenten.

Tvilsmelding om skikkethet

Alle som er i kontakt med studenten kan levere inn tvilsmelding. Det gjelder for eksempel faglærere, praksisveiledere, studenter og administrativt ansatte. Hvis du er usikker på om du skal levere en tvilsmelding, så kan du ta kontakt og snakke med en av lærerne på studiet.

Ved tvil om en student er skikket for yrket han/hun utdanner seg til skal det leveres skriftlig tvilsmelding. Ett av kriteriene som gjelder for helse- og sosialfagutdanningene eller spesialpedagogiske utdanninger vedrørende tvil om skikkethet kan være nok til å sende tvilsmelding.

Tvilsmeldingen skal være begrunnet, underskrevet og beskrive situasjonen og de faktiske forhold som ligger til grunn for meldingen. Videre skal det henvises til gjeldende kriterie(r) i gjeldende sak.

Tvilsmeldingen leveres til den personen som er oppnevnt som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen ved HiL.

Navn på institusjonsansvarlig og tvilsmeldingsskjema finner du i høyremenyen.

Kriterier i helse – og sosialfag-utdanningene for å vurdere om en student er skikket

 1. studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for pasienter, klienter eller brukere.
 2. studenten viser manglende vilje eller evne til å sam-arbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med pasienter, klienter, brukere, pårørende eller samarbeidspartnere.
 3. studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.
 4. studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis
 5. studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser
 6. studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrke
 7. studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av pasienter, klienter eller brukere
 8. studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel atferd i samsvar med veiledning

Kriterier i lærer- og spesialpedagogiske utdanninger for å vurdere om en student er skikket

 1. studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet
 2. studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn, unge og voksnes sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse
 3. studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn, unge og voksne i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet
 4. studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne
 5. studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
 6. studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet eller kommende yrkesrolle.
 7. studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning
 8. studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen

Saksbehandling videre

Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnd. Fra dette trinnet i saksbehandlingen har studenten rett til å få utgifter dekket av institusjonen til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson.

Skikkethetsnemnda: Høgskolen i Lillehammer har egen skikkethetsnemnd som er sammensatt av interne og eksterne medlemmer.

Høgskolens klagenemnd kan etter innstilling fra skikkethetsnemnda fatte vedtak om utestenging fra studiet i inntil tre år dersom den finner at en student ikke er skikket for det yrket vedkommende utdanner seg til. Vedtaket kan påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven. 

Departementet er klageinstans

Samordna opptak får melding om vedtak om utestenging. Vedtaket vil være gyldig ved alle landets utdanningsinstitusjoner.

Sist oppdatert: Torun Tøsse Løvseth 06.07.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L