Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Roel Puijk

Tittel: Professor
E-post: roel.puijkSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 13
Profil i databasen Cristin
Roel Puijk (Foto: Gro Vasbotten)

Utdanning:    
1975 BA Sosiologi av ikke-vestlige samfunn (Wageningen University)
1979 MA Sosial Antropologi (Universitetet i Bergen)
1992 Dr.Philos. Mediavitenskap (Universitetet i Oslo)

Tidligere ansettelser:
Vit.ass., Sosiologisk instiutt, UiB
Vit.ass., Institutt for presseforskning (nå Institutt for medier og kommunikasjon, UiO)
Forsker, Østlandsforskning, Lillehammer

Forskningsfelt: Produksjonsstudier, konvergens, mediebegivenheter, faktaproduksjon i fjernsyn, kulturstudier, sakte-tv

Forskningsprofil: Jeg har i mange år jobbet med ulike sider av fjernsyn – bl.a. faktaproduksjon, kvalitet, Olympiske leker og mediebegivenheter,  fjernsynets forhold til nye medier og ionnovasjon. For tiden er jeg involvert i SiFTI-prosjektet hvor jeg bl.a. jobber sammen med forskere i Nederland om å gjøre den nederlandske delstudien. Dessuten har jeg et lite delprosjekt om sakte-tv i NRK. Jeg har tidligere jobbet med reiselivsforskning i Norge og er nå involvert i et forprosjekt om medieturisme som kombinerer disse interessene. Som utdannet sosialantropolog har jeg stort sett brukt etnografiske metoder og intervjuer, men jeg bruker også kvantitative metoder der de er aktuelle.

Pågående prosjekter /nylig avsluttede prosjekter:
Television in a Digital Environment (TiDE.hil.no) Forskningsrådet
Succes in the Film and Television Industries (SiFTI.no) Forskningsrådet
Slow-tv (Internfinansiering, HiL)

Akkvisisjon:
TVImagino, Cultural heritage imagined by TV (EU, Horizon)
Film induced tourism (Forskningsrådet)

Undervisning:
BA Film- og fjernsynsvitenskap, emne Fjernsyn
BA Film- og fjernsynsvitenskap, emne Aktuelt prosjektemne
MA Film- og gjernsynsvitenskap, emne Forskningsmetode

Utenlandsopphold:
2000, KUB, Brussel
2012 og 2014, Utrecht University

Relevante verv:
 Leder for IAMCRs arbeidsgruppe Media production Analysis
Medie- og kommunikationsleksikon, Norsk redaktør

Phd-veiledning:    
Yngvar Kjus "Event media" (2005-2009)
Brit Svoen "Beyond school film and television" (2005 – pågående)
Nanna Engebretsen "TV-programs that make a difference" (2011 – pågående)

Publikasjoner

Lenker:   
tide.hil.no
sifti.no

In English

Education:    
BA Sociology of the tropics and sub-tropics (Wageningen University)
MA Social Anthropology (University of Bergen)
Dr.Philos Media Studies (University of Oslo)

Previous positions:    
Research Assistent, Department of Sociology, University of Bergen
Research Assistent, Department of Media and Communication, University of Oslo
Researcher, Eastern Norway Research Institute, Lillehammer

Research Interests: Media production studies, Convergence, Media Events, Factual program production in television, Cultural studies, Slow-television

Research profile: In many years I have worked with different aspects of television – e.g. factual television, quality, Olympics and media events, cross media production, innovation. At present I am involved in the SiFTI-project where I work together with the Dutch partners on the Dutch work-package. I also work on a small individual project on ‘minute to minute’ television produced by the Norwegian public service broadcaster NRK. Formerly I was engaged in tourism research and today combine these interests in a qualification project on media tourism. Being educated as a social anthropologist I mostly use ethnographic methods and qualitative interviews, but I also use quantitative methods when they are relevant.

Ongoing /recent reserach projects:
Television in a Digital Environment (TiDE.hil.no). Research council of Norway
Succes in the Film and Television Industries (SiFTI.no). Research council of Norway
Slow-tv (Internal financing, HiL)

Teaching:
BA Film- and television studies, subject, Television
BA Film- and television studies, subject, Actual project
MA Film- and television studies, subject, Research methods

Visiting scholar abroad:
2000, KUB, Brussel
2012 og 2014, Utrecht University

Positions held:
Chair for IAMCR’s working group Media production Analysis
Medie- og kommunikationsleksikon, Norwegian editor

Ph.D supervisions:   
Yngvar Kjus, Event media (2005-2009)
Brit Svoen,  Beyond school film and television (2005 - present)
Nanna Engebretsen, TV-programs that make a difference (2011 – present)

Publications   

Links: 
tide.hil.no
sifti.no

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L