Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Geir Vegge

Tittel: Førstelektor idrett
E-post: Geir.VeggeSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 16
Profil i databasen Cristin
Geir Vegge

Utdanning:   

h94 - v98 Norges Idrettshøgskole, Hovedfag idrett
h94 - v95 Senter for Lærerutdanning- og Skoletjeneste, Pedagogisk seminar
h93 - v94 Universitetet i Oslo, Sosiologi grunnfag (60 studiepoeng)
h92 Universitetet i Bergen, Examen Philosophicum
h91 - v92 Norges Idrettshøgskole,  Helselære- og idrettsbiologi (60 studiepoeng)
h90 - v91 Norges Idrettshøgskole, Kroppsøvingsstudiet (60 studiepoeng)
h89 - v90 Norges Idrettshøgskole, Grunnfag idrett (60 studiepoeng)
h86 - v89 Farsund Gymnas, studieretning for allmenne fag

Ansettelser:    

Lengre praksis i full stilling
h07 → Høgskolelektor i idrettsfag ved Høgskolen i Lillehammer
h04 – v07 Høgskolelektor i idrettsfag ved Høgskolen i Finnmark
h03 - v04 Lektor m. opprykk på idrettsfaglig studieretning ved Valdres vgs
h98 – v03 Lektor m. opprykk på idrettsfaglig studieretning og på helse- og sosialfag ved Ulsrud vgs
h97 - v98 Adjunkt m. opprykk på idrettsfaglig studieretning ved Lambertseter vgs.
h92 - v93 Verneplikttjeneste som idrettsassistent på Lista

Kortere praksis og bijobber
v04 Omsorgsarbeid i Barnevernet, Fagernes
h01 – v04 Eksaminator og sensor på Privatistkontoret i Oslo, Skoleetaten (ca 100 timer pr år)
v94-97+h99-v01 Treningsstudieoveileder i helsestudioet i Oslo Turnhall, Universitetsidretten (4 - 13 t/ uke)
h99 og h00 Kursholder i anatomi, fysiologi og sykdomslære i Utdanningshuset AS, Oslo (ca 100 timer pr år)                                     
v99 - h99 Faglig ansvarlig for igangsetting av pausegymnastikk på Fellesslakteriet på Økern, Oslo (timebasis)
april-sept. 99 Treningsstudioveileder i helsestudioet Colosseum Park Treningssenter, Oslo (ca 10 timer pr. uke)
somrene 94-96 Idrettskonsulent og kursholder om kosthold på Bredtvedt kvinnefengsel (50 - 100 prosent stilling)
mai og juni 96 Konsulent på studieavdelinga ved Norges Idrettshøgskole (full stilling)
h93 - v95 Instruktør i styrkerom og for treningspartier i Universitetsidretten, Oslo (gj.-sn. 2 timer pr. uke)
h91 - v92 Treningsstudieinstruktør i Helsestudioet «Swim & Trim», Oslo (ca 7 timer pr uke)
h91 - v92 Trener i Sportsklubben Vidar for friidrettsgruppe 11- 18 år (ca 4 timer pr uke)

Forskningsfelt: Styrketrening, utholdenhetstrening, undervisningskvalitet

Forskningsprofil: Mesteparten av min forskning innen muskelfysiologi er basert på data innsamlet med EMG eller muskelbiopsier. Forskningen omfatter prosjekt som ser på muskelaktivering under sykling og styrketrening med og uten vibrasjon. Individuelle responser på styrketrening blir bl.a. undersøkt ved analyse av muskelvev. I tillegg anvender jeg mine forskningserfaringer i utviklingen av utdanningsprogram og undervisning. Her arbeider jeg både overordnet (for eksempel ved utvikling av læringsutbyttebeskrivelser) og med konkrete prosjekt med formål om å optimalisere studentenes læring (for eksempel gjennom prosjekt der studentene fungerer som medforskere).

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:

  • Akutte effekter av vibrasjon på 1RM og muskelaktivering (EMG)
  • Treningsinduserte endringer i muskel påvist ved muskelbiopsier
  • Effekter av ulike typer trening på muskelaktivering (EMG) under sykling
  • Bruk av egne forskningserfaringer i utvikling av undervisningspraksis

Undervisning: Anatomi og bevegelseslære (15 sp ) på 1. år bachelor idrett, Treningslære (15 sp) på 1. år bachelor idrett, Fysisk aktivitet og helse 1 (15 sp) på 2. år bachelor idrett

Publikasjoner

In English

Education:

h94 - v98 Norges Idrettshøgskole, Master in sport science
h94 - v95 Senter for Lærerutdanning- og Skoletjeneste, Educational seminar
h93 - v94 Universitetet i Oslo, Sociology (60 credits)
h92 Universitetet i Bergen, Examen Philosophicum
h91 - v92 Norges Idrettshøgskole, bachelor in Sport  (180 credits)

Previous positions:    

Full time job
h07 → Assistant professor, Sport and physiology, Høgskolen i Lillehammer
h04 – v07 Assistant professor, Sport and education, Høgskolen i Finnmark
h03 - v04 Lecturer in sports programs, Leira high school College
h98 – v03 Lecturer in sport and health programs, Ulsrud high school College
h97 - v98 Lecturer in sports programs, Lambertseter high school College, Oslo
92 - v93 Military Service, Lista

Additional job, not full time
s04 Consultant in Child Wellfare. Fagernes
a01 – s04 Examiner and sensor. Candidate Office, Oslo, Skoleetaten. (approximately 100 hours per year)
s94-97+a99-s01Gym supervisor. Universitetsidretten, Oslo Turnhall (4 - 13 hours per week)
a99 og a00 Instructor in anatomy, physiology and pathology. Utdanningshuset AS, Oslo, (approximately 100 hours per year)
s99 - a99 Professional responsibility for commissioning neck- and-shoulder- preventing gymnastic classes. Fellesslakteriet på Økern, Oslo.
april-sept. 99 Gym supervisor. Colosseum Park Treningssenter, Oslo (approximately 10 hours per week)                         
summer 94-96 Consultant in Sport and motion. Bredtvedt kvinnefengsel, Oslo (50 - 100 % of full time)
may and june 96 Consultant at Study Department, Norges Idrettshøgskole, Oslo (full time)
a93 - s95 Gym instructor. Universitetsidretten, Oslo. (approximately 2 hours per week)
a91 - s92 Gym instructor. «Swim & Trim», Oslo. (approximately  7 hours per week)
a91 - s92 Coach in athletics. Athletes 11- 18 years (approximately 4 hours per week)

Research Interests: Strength training, Endurance training, Didactics: Projects dealing with optimalization of the students learning outcomes

Research profile: Much of my research on muscle physiology is based on data collected by EMG or muscle biopsies. The research includes projects dealing with muscle activation during cycling and strength training with and without superimposed vibration. Individual responses to strength training are, among all, investigated by analysis of muscle biopsies. In addition I apply my research experiences in developing educational programmes and teaching. Doing this I work both overarching (for example with designing learning outcomes) and with concrete projects designed to optimize learning (for example projects where the students acts as co- researchers).

Ongoing /recent research projects:

Acute effects of vibration on one repetition maximum and muscle activation (EMG)
Training-induced alterations in muscle detected by muscle biopsies
Muscle activation (EMG) during cycling
Use of own research in developing best learning practice for students

Teaching: Methodology of training and kinematics (credit points: 15) at first year in the bachelor program of Sports Science, Exercise physiology (credit points: 10) at first year in the bachelor program of Sports Science, Physical activity and health 1 (credit points: 15) at second year in the bachelor program of Sports Science

Publications   

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L