Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Øyvind Tønnesson

Tittel: Førsteamanuensis samtidshistorie og internasjonale studier (Permisjon)
E-post: oyvind.tonnessonSPAMFILTER@hil.no
Profil i databasen Cristin
Øyvind Tønnesson

Utdanning: Ph.D. i historie, Universitetet i Oslo (2013), Cand.philol. i historie, Universitetet i Oslo (1997), Cand.mag., historie og statsvitenskap, Universitetet i Oslo (1995)

Tidligere ansettelser:
Forsker/stipendiat, Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie, Universitetet i Oslo (2005-2008)
Høgskolelektor i samtidshistorie, Høgskolen i Lillehammer (2000-2005)
Prosjektmedarbeider, Det Norske Nobelinstitutt (1998-2000) [se nobelprize.org]
Forlagsredaktør, Kunnskapsforlaget (1997-1998)
Kommentarjournalist, Dagbladet (vikariater, 1994-1997)
Politisk sekretær, Sosialistisk Venstreparti (1990-1993)
Konsulent/Postelev/Postbetjent, Postverket (1981-1990)

Forskningsfelt: Internasjonal fredspolitikk 1890-1939, internasjonal organisering i det 20. århundre, «Norden» - ideer og realiteter, ikke-statlige aktører i internasjonal politikk

Forskningsprofil: Jeg er bredt orientert innen internasjonal historie i det 20. århundre. Min hovedinteresse knytter seg til hvordan individuelle aktører i Norge/Norden gjennom transnasjonale nettverk har tatt del i utviklingen av fredspolitisk og annen internasjonal politisk tenkning og organisering. Hvilke former for verdensanskuelse og hvilke prinsipielle overbevisninger har de stått for? Hva har de, på ulike tidspunkter, tenkt om årsaker til krig og betingelser for fred? Hvordan har de søkt å påvirke løpende internasjonal politikk, og i hvilken grad kan det hevdes at de faktisk har lykkes med det?

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:
«Defining Peace? – The Nobel Peace Prize in International Peace Politics», artikkel under arbeid, delvis basert på Ph.D.-avhandling
“Christian L. Lange and the Cultural History of Internationalism, 1899-1938”, bokmanus under arbeid, basert på Ph.D.-avhandling
«Lange – faren og sønnen», en politisk dobbeltbiografi om fredsprisvinneren Christian L. Lange, sønnen Halvard M. Lange og hvordan de forholdt seg til og i internasjonal politikk
«Folkeforbundet – en tragedie?», kapittel i Waage, Tamnes og Vik (red.), Krig og fred i det lange 20. århundre, Cappelen Damm Akademisk, 2013

Akkvisisjon: Jeg avventer (vår 2015) avgjørelse på søknad til det danske Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, initiert av Karen Gram-Skjoldager, Århus universitet. Prosjektet som søkes finansiert er “The Invention of International Bureaucracy. The League of Nations and the Creation of International Public Administration c. 1920-1960”. Det jeg selv eventuelt skal gjøre, er å se i hvilken grad og hvordan Den interparlamentariske union (der Christian L. Lange var generalsekretær) bidro til å utviklingen av Folkeforbundets dagsorden og til dannelsen av et internasjonalt byråkrati.

Undervisning:
«Ny verden, nye samfunn, nye tanker» – introduksjon til studieprogrammet Internasjonale studier med historie. Emnet dekker internasjonal og noe norsk historie 1648-1914, og gir en innføring i visse sentrale statsvitenskapelige begreper.
«Internasjonal fredspolitikk». Emnet inngår i ovennevnte studieprogram. Det er et fordypningsemne der den historiske utvikling av arbeidet for internasjonal fred samt sentrale teoretiske perspektiver i fredshistorie diskuteres, og der studentene skriver oppgaver i ulike sjangre.
Jeg veileder laveregrads studenter i arbeidet med deres avsluttende bacheloroppgave.
I noen grad gir jeg også undervisning i temaer fra det 20. århundres internasjonale historie innen andre studieemner, samt temaer knyttet til historiefagets teori, bl.a. på masterstudiet i filmvitenskap.

Utenlandsopphold: I forbindelse med min forskning har jeg benyttet arkiver i Paris (Banque Paribas), New York (Carnegie Endowment for International Peace – at Columbia University) og Geneve (Den interparlamentariske union og Folkeforbundsarkivet).

Relevante verv: Ansattvalgt varamedlem av styret for Høgskolen i Lillehammer

Publikasjoner

In English

Education: Ph.D. of History, University of Oslo, Cand.Philol. (MA), History and Political Science, University of Oslo

Previous positions:
Researcher, Institute for Archeologi, Conservation and History, University of Oslo (2005-2008)
Assistent professor of contemporary history,  Lillehammer University College (2000-2005)
Project consultant, The Norwegian Nobel Institute (1998-2000) [see nobelprize.org]
Publishing editor, Kunnskapsforlaget (1997-1998)
Journalist/Commentator, Dagbladet (replacement positions, 1994-1997)
Political Secretary, Socialist Left Party (1990-1993)
Consultant/Trainee/Postal worker, The Norwegian Post Office (1981-1990)

Research Interests: International peace politics, 1890-1939, Processes of international organization in the 20. century, «The Nordic Model» - ideals and realities, Non-state actors in international politics

Research profile: I am broadly interested in the European and global history of the twentieth century. More specifically, I study the roles played by Scandinavian individual actors in transnational peace advocacy and in the evolution of international organization. What world views and principled beliefs did they represent? How did they, in different historical contexts, understand causes of war and preconditions for peace? How did they seek to influence international politics – and to what extent did they succeed?  

Ongoing /recent reserach projects:
«Defining Peace? – The Nobel Peace Prize in International Peace Politics», artical in progress, partly based on my Ph.D. dissertation
“Christian L. Lange and the Cultural History of Internationalism, 1899-1938”, book manuscript in progress, based on my Ph.D. dissertation
«Lange – faren og sønnen», a political ‘double biography’ on Nobel Peace Prize laureate (1921) Christian L. Lange, his son Halvard M. Lange and their respective positions in/towards international politics
«Folkeforbundet – en tragedie?», kapittel i Waage, Tamnes og Vik (red.), Krig og fred i det lange 20. århundre, Cappelen Damm Akademisk, 2013 (“The League of Nations – a tragedy?”, in Waage, Tamnes and Vik (eds.), War and Peace in the Long Twentieth Century)

Teaching: BA international Studies and History
    
Positions held: Deputy member of the board of Lillehammer University College.
 
Publications

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L