Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Trond Jakobsen

Tittel: Professor filosofi
E-post: trond.jakobsenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 82 73

Portrett Trond Jakobsen (foto: HiL)

Utdanning: Dr.grad vitenskapsfilosofi  1999, UiTø

Tidligere ansettelser: Professor i Filosofi, Høgskolen i Lillehammer

Forskningsfelt:
Vitemnskapsfilosofi, økofilosofi, samfunnsvitenskapenes filosofi, Kritisk Realisme
Ontologi, Epistemologi, Etikk
Natural Kinds, Functional Kinds, Kausalitet

Forskningsprofil: Forskning innen feltet vitenskapsfilosofi, Biologi and Økologi. Utvikling av en ikke antroposentrisk økofilosofi; en Kritisk Realistisk Økofilosofi. I samarbeid med Centre for Critical Realism, University of London, UK.
Forkning innen feltet Functional Kinds vs Natural Kinds I de biologiske vitenskaper med konsekvenser for kausalitetsbegrepet I vitenskap.
Forskning I økofilosofi og “kunnskap I handling”(praktisk kunnskap)
Forskning omkring samfunnsvitenskap og Dialektisk Kritisk Realisme

Pågående prosjekter/nylig avsluttede prosjekter:
Transformativ Læring som en tilnærming til Bærekraft
Studier i Functional Kinds vs Natural Kinds I de biologiske vitenskaper (Presentert i Singapore 2013)
“Kausalitet I vitenskap”, Forskningsprosjekt I samarnbeide med NMBU (2010 – 2014)(Finasiert av Norsk Forskningsråd)
Praktisk Kunnskap (I samarb med Ruskin Mill College, UK)

Undervisning:
Kurs; Økofilosofi, Utdanning og Bærekraft
PhD program på HIL (BUK, INTOP) vitenskapsfilosofi og etikk
MA in spesialpedagogikk og Transformativ lærning
BA kurs i vitenskapsfilosofi

Utenlandsopphold:
Forsker ved Harvard University,1988-1990.
Forskningsseminarer ved Centre for Critical Realism University of London, 2010-2014.
Forskningsseminarer ved  Universitetet of Karlstad, Sweden 2009 - 2013

Relevante verv:
Medlem Nordic Nettwork of Critical Realism
Medlem International Association of Critical Realism

Phd-veiledning: Pia Skoglund, Universitet i Karlstad, Arne Næss vs Sigmund Kvaløy Setrengs Ecophilosophy (2011- )

Publikasjoner   

In English

Education: PhD in Philosophy of Science 1999, UiTø

Previous positions: Professor in Philosophy, Lillehammer University College

Research Interests:
Philosophy of Science, Ecophilosophy, Social Science, Critical Realism
Ontology, Epistemology, Ethics
Natural Kinds, Functional Kinds, Causality

Research profile: Research within the field of Philosophy of Science, Biology and Ecology. The development of Non-anthropocentric Ecophilosophy; a Critical Realist Ecophilosophy. In cooperation with Centre for Critical Realism, University of London, UK.
Research within the field of Functional Kinds vs Natural Kinds in the biological sciences with consequences for the concept of Causality in Science.
Research within the field of Ecophilosophy and Practical Skills
Resarch within Social Science and Dialectical Critical Realism

Ongoing /recent reserach projects:
Transformativ Learning as an approach to Sustainability
Studies of Natural Kinds vs Functional Kinds in the biological sciences (Presented in Singapore 2013)
“Causality in Science”, Resarch project in cooperation with NMBU (2010 – 2014)(Funded by The Norwegian Resarch Council)
Practical Skills Knowledge (in coop with Ruskin Mill College, UK)

Teaching:
Course; Ecophilosophy, Education and Sustainability
PhD program at HIL (BUK, INTOP) Science and Ethics
MA in Special Education, Practical skills and Transformativ learning
BA courses in Philosophy of Science

Utenlandsopphold:
Resarch Fellow Harvard University,1988-1990.
Resarch Seminars at the Centre for Critical Realism University of London, 2010-2014.
Resarch Seminars at the University of Karlstad, Sweden 2009 - 2013

Positions held:
Member Nordic Nettwork of Critical Realism
Member International Association of Critical Realism

Ph.D supervisions: Pia Skoglund, Universitet i Karlstad, Arne Næss vs Sigmund Kvaløy Setrengs Ecophilosophy (2011- )

Publications   

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L