Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Høgskolestyret

Styret 2016-2019

Medlemmer 1.1.2016-31.7.2019

 • Peter Arbo (ekstern/styreleder)
 • Kari Broberg (ekstern)
 • Audun Løhre (ekstern)
 • Camilla Jarlsby (ekstern)
 • Yvonne Fritze (UF-ansatt)
 • Ola Dahl (UF-ansatt)
 • Jan Andersen (UF-ansatt)
 • Marit Engen (UF-ansatt)
 • Arve Thorsberg (TA-ansatt)
 • Henrik Wangberg (student)
 • Kim Nicolay Branstad (student) Fast medlem for Mari Øverland (perm. h-16) fra 6.9.16

Varamedlemmer:

 • Svanhild Sørensen (1.vara ekstern)
 • Per-Arne Tuftin (2.vara ekstern)
 • Ola Dahl (1. vara UF-ansatt)
 • Trine Løvold Syversen (2.vara UF-ansatt)
 • Øyvind Kalnes (3.vara UF-ansatt)
 • Fredrik Graver (4.vara UF-ansatt)
 • Marita Stok (TA-ansatt)
 • Nicolay Brandstad (student, personlig vara H. Wangberg)
 • Kari Ringi (student, personlig vara M. Øverland) - perm. h-16

Sekretariat:

 • Kathrine Skretting (rektor)
 • Kristin Korsvold (adm.)

Studentrepresentantene velges årlig.

Sakslister styremøter HiL
Styreprotokoller HiL
Delegerte saker HiL

Valgreglement HiL

Høgskolestyret

Høgskolestyret er høgskolens øverste styringsorgan og har elleve medlemmer. Styreleder utpekes av Kunnskapsdepartementet (KD) blant de eksternt oppnevnte styremedlemmene. Rektor er styrets sekretær.

Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Styrets oppgaver

Styrets oppgaver slik det er beskrevet i Lov om universiteter og høgskoler §9-2.

(1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.
(2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.
(3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.
(4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.
(5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.
(6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 22.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L