Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Om høgskolen > Organisasjon > Råd, utvalg og nemnder

Råd, utvalg og nemnder

Lovpålagte råd og utvalg

 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU) behandler saker knyttet til arbeidsmiljøet for medarbeidere ved høgskolen
 • Læringsmiljøutvalget (LMU) arbeider for at studentene til enhver tid opplever et fullt ut forsvarlig og godt læringsmiljø ved høgskolen
 • Studienemnda (tidligere studieutvalget) vedtar nye studie- og emneplaner og reviderte studie- og emneplaner
 • Skikkethetsnemda behandler saker vedrørende tvil om studenters skikkethet som er fremmet av institusjonsansvarlig for skikkethet ved institusjonen.

Øvrige råd og utvalg

 • Forskningsutvalget er høgskolestyrets og rektoratets fagorgan for forskningspolitikk og forskningsforvaltning
 • Høgskolens tilsettingsorganer
  • Tilsettingsutvalget har fått delegert tilsettingsmyndigheten i alle undervisnings- og forskerstillinger ved høgskolen
  • Tilsettingsrådet behandler tilsettinger i alle stillinger som ikke gjennom universitets- og høgskoleloven og styrets vedtak er lagt til styret og/eller tilsettingsutvalget.
 • Internasjonalt utvalg er et strategisk, rådgivende og samordnende organ for høgskolestyret i saker som vedrører internasjonalt arbeid ved høgskolen.
 • Ph.d.-utvalget forvalter ansvaret for HiLs doktorgradsutdanninger på vegne av høgskolestyret.
 • Klagenemnda behandler klager vedrørende enkeltvedtak slik disse er definert i Forvaltningsloven, samt klage over formelle feil ved eksamen og saker vedrørende mistanke om fusk ved eksamen eller prøve
 • Likeverds- og likestillingsutvalget (LLU) er et offisielt organ som har som hovedoppgave å følge opp, overvåke og være pådriver overfor linjeorganisasjonen og utvalg med særlig myndighet i forbindelse med likestillings-, inkluderings- og antidiskrimineringsarbeidet ved høgskolen
 • Utvalg for høgskolepedagogikk er rektoratets fagorgan for pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Studieutvalgene er rådgivende organ for den enkelte studieleder, eller den som har det daglige ansvaret for studiekvaliteten på hvert studium. Studieutvalget skal være pådriver for videreutvikling av studiekvalitet.

Avdelingsstyrene

Avdelingene ledes av en tilsatt dekan. På hver avdeling skal det være et avdelingsstyre som ledes av dekan og med representanter fra ansatte og studenter. Representanter for ansatte velges etter regler fastsatt i Valgreglement for Høgskolen i Lillehammer. For Avdeling for TV-fag og Den norske filmskolen skal det også være eksterne representanter i avdelingsstyret. Avdelingsstyret skal sikre de ansatte og studentene innflytelse i viktige saker for avdelingen. Det vises for øvrig til dokumentet Organisering, styring og ledelse ved Høgskolen i Lillehammer hvor avdelingsstyrets mandat fremgår under kapittel 5 om fagavdelingene.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 31.05.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L