Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Oppdrag og samarbeid

1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark under navnet Høgskolen i Innlandet.

Informasjon om oppdrags- og samarbeidsaktivitetene ved den nye høgskolen ligger samlet på nettsiden inn.no

Oppdrag og samarbeid

Høgskolen i Lillehammer ønsker å legge til rette for samarbeid og dialog med samfunns- og næringsliv gjennom nettverksbygging, utdanningsprosjekter, forskningsprosjekter, praksisplasser med mer.

Vi kan tilby forskningsoppdrag, foredrag eller lignende innenfor et bredt spekter av fagområder, vi kan utvikle kurs eller studier, video eller mulitimedieproduksjoner, og vi kan arrangere konferanser eller seminarer.

KlinIKT konferansene har som tema bruk av IKT for stadig å levere bedre helsetjenester til innbyggerne. Tittel på 2017-konferansen i Bergen 5.- 6. april er «Fremtidens helse - teknologi som mulighet». Påmeldingsfrist 1. februar 2017.

Nasjonale myndigheter skal de neste årene satse stort på forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser og har valgt Høgskolen i Lillehammer som hovedsamarbeidspartner for ett av tiltakene: Organisasjonsbasert MOOC (åpne nettkurs).

Siden 2013 har HiL hatt samarbeid med Lederskap AS på gjennomføringen av lederutviklingsprogrammet Ledelse av tverrfaglige prosesser. Studiet har rekruttert godt i norske kommuner og øvrige offentlige organisasjoner. Nå er vi i gang med opptaket for 2017.

Høgskolen i Lillehammer har inngått avtale med 3 kommuner i Hadeland om gjennomføring av studiet "Assistentkompetanse i barnehagen" for barnehageassistenter i deres kommuner. Dette er 6. gang Høgskolen gjennomfører studiet.

Da 32 sentrale politikere og beslutningstakere satte seg på skolebenken i november 2016 var det et manifestasjon av at høgskolen og den nære regionen jobber felles for utvikling. Anledningen var en videre oppfølging av fase 2 i Byregionsprogrammet (BYR), der en har bestemt seg for å satse på deler av Innovasjonsskolen ved HiL som et felles nettverkstiltak.

Torsdag 17. november inviterer vi reiselivsstudenter og reiselivsbedrifter og - organisasjoner i Oppland, Hedmark og Buskerud som kan tenke seg å ha en reiselivstrainee i 2017/18 til åpen fagdag for traineeordningen for reiselivet.

Høgskolen i Lillehammer inviterer til dagskonferanse i spesialpedagogikk i samarbeid med Statped og Oppland fylkeskommune. Konferansen ser på teoretiske perspektiver i spesialpedagogikken med et særlig blikk på prosesser rundt inkludering og marginalisering.

Høgskolen i Lillehammer ved Senter for livslang læring (SELL) skal på oppdrag for Veidekke Entreprenør AS produsere en informasjonsvideo om utbedringsarbeidet som gjøres på fylkesvei 255.

Senter for livslang læring (SELL) og reiselivsmiljøet ved HiL skal bistå Vågå hotell med et kompetanseutviklingsprosjekt. Forprosjektet skal se på mulighetene for utvikling av helseturisme/helseprofil som satsingsområde for Vågå Hotel for å øke belegget i lavsesongsperioder. 

Temaene for konferansen neste år er destinasjonsutvikling, bærekraft og konkurranseevne. Visit Lillehammer er eier og ansvarlig arrangør av konferansen men samarbeider tett med Høgskolen i Lillehammer om gjennomføringen. NHO Reiseliv, Oppland fylkeskommune, regionrådet i Midt- Gudbrandsdalen og Innovasjon Norge er også viktige partnere og bidragsytere til konferansen.

Nær 50 kommuner og 200 ansatte har allerede deltatt på Nasjonal Innovasjonsskole ved HiL. Har din kommune behov for kompetanse i innovasjon? Nytt studiekull starter i februar 2017 med søknadsfrist 1. november 2016.(Løpende opptak ved ledige studieplasser etter fristen)

Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og hvordan prosjekter kan benyttes til å nå organisatoriske mål, er en sentral kompetanse innen både offentlig og privat så vel som frivillig sektor. Studieemnet verdiskapende prosjektledelse starter opp i januar 2017 og er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med 2 samlinger.

Som deltager i Husbankens kommunesatsing, har Lillehammer kommune utarbeidet mål og strategier for det boligsosiale arbeidet. Målet er at så mange som mulig skal få etablere seg i egen bolig og barnefamilier prioriteres. På Lillehammer har mange flyktningfamilier fått innvilget "Startlån" gjennom denne ordningen. Høgskolen i Lillehammer ved Senter for livslang læring(SELL) lager nå en informasjonsvideo i samarbeid med Lillehammer kommune på oppdrag fra Husbanken om satsningen.

På oppdrag fra Helsediektoratet har Høgskolen i Lillehammer og KoRus-Øst (Kompetansesenter rus – region øst) utviklet et nasjonalt opplæringsprogram om spilleavhengighet. Studiet passer for alle som ønsker å lære mer om spilleavhengighet og problemskapende dataspilling. Påmeldingen til nytt kull er nå åpnet.

Høsten 2016 skal gårdbrukere i Nord-Gudbrandsdalen få bistand til å utvikle sin forretningside til en plan som kan settes ut i livet. Målet er å gi gardbrukeren et verktøy og et nettverk for å utvikle egne og gardens ressurser til økonomisk vekst.

Siden 2013 har HiL samarbeidet med Lederskap AS om lederutvikling på oppdrag hos norske kommuner. Nå i høst starter vi et nytt kull både for Røros og Molde kommune. I tillegg starter vi et kull for Norsk kulturskoleråd i Møre og Romsdal.

Den årlige Våg & Vinn-konferansen skal være en arena for innovasjon og motivasjon i Hedmark og Oppland. Årets arrangement 20. oktober har "Innovasjon" som tema og studenter i førersetet mht både planlegging og gjennomføring. Påmeldingsfrist 13. oktober!

Trenger du mer kompetanse for å gjøre jobben din bedre, eller for å kvalifisere deg til en ny jobb? Høgskolen har studier innen flere fag som kan kombineres med jobb.

Onsdag 24. august ble det første møtet i Bransjeråd for reiseliv gjennomført på Høgskolen i Lillehammer. Bransjerådets formål er å bidra til å styrke en kunnskapsdrevet utvikling innen reiseliv.

Kontakt oss for oppdrag

Oppdragsenheten Senter for livslang læring (SELL) kan hjelpe deg med kompetanseutvikling.

SELL utvikler og leverer kurs og studier som kan kombineres med jobb, og hvor det benyttes effektive læringsmetoder.

Tlf: 61 28 80 00
Faks: 61 28 82 00
e-post: sell@inn.no

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L