Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > 1MAVITEN/1

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Emnekode: 1MAVITEN/1

Semester: Høst
Antall studenter: 100
Emne ansvarlig: Anne Bregnballe

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Jacobsen, D.I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg.). Cappelen Damm Akademisk. S. 13 – 17, 63 – 141, 251 – 385, 389 – 396 (234 s.)

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode (4. utg.). Hele boka, unntatt kap.1. Bergen: Fagbokforlaget. (200 s.)

Thomassen, M. (2006).Vitenskap, kunnskap og praksis: Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal Akademisk. (185 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Atkinson, P., and Coffey, A. (2003). Revisiting the relationship between participant observation and interviewing. I: J. F. Gubrium and J. A. Holstein (red.). Postmodern interviewing. London: Sage. s. 109–122. (13 s.)  

Bergstrøm, G. og Boréus, K. (2005). Samhällsvetenskaplig text- og diskursanalys. I G. Bergstrøm og K. Boréus (Red.), Textens mening och makt (2. uppl., s. 9 -  42). Studentlitteratur. (33 s.)

Brante, T. (1997). Kausal realism och sociologi. Sociologisk forskning, 37 (1 - 2), s. 311 – 334  (24 s.)

Bregnballe, A. og Øvrelid, B. (2011). Samfunnsforskning er løsningen, men hva var problemet? To forskningsarbeideres spørsmål om relevansTidsskrift for samfunnsforskning, 53(3), s. 369 – 378.  (13 s.)

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Los Angeles: SAGE, s. 1 - 29, (30 s.)

Fuglsang, L., Olsen, P.B. og Rasborg, K. (2013): Introduktion. I L. Fuglsang, P.B. Olsen og K. Rasborg (red): Videnskabsteori i samfundsvidenskabene. Samfundslitteratur. S. 45 – 50. (6 s.)

Haaland, Ø. (1996). Råd, fortelling og pedagogisk forskning, Nordisk Pedagogikk, 16(2), s. 86 – 97.  (11 s.)

Halvorsen, G. S. (2006). Fortellingen som metode. Et essay om én forskningsmetode, men òg om metodens plass i forskningen. Alta: Høgskolen i Finnmark. Upublisert paper (21 s.).

Huang, H. B. (2010). What is good action research? Why the resurgent interest? Action Research 8(1), s. 93 – 109. (17 s.)

Højholt, C. og Kousholt, D. (2012). Om at observere sociale fællesskaber. I Pedersen, M., Klitmøller, J. og Nielsen, K. (red), Deltagerobservation (s.77 – 90). København: Hans Reitzels forlag.  (14 s.)

Järvinen, M. og Mik-Meyer, N. (2005). Innledning. Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. I M. Järvinen og N. Mik-Meyer (Red), Kvalitative metoder i etinteraktionistisk perspektiv: Interview, observationer og dokumenter (s. 9 – 23). København: Hans Reitzels forlag.  (14 s.)

Levin, M. (2012). Academic integrity in action research. Action Research 10(2), 133 – 149 (17 s.)

Olsen, O.E., Mikkelsen, A. & Lindøe, P.H. (2002). Fallgruver i følgeforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning nr 2, s. 191 - 214. (23 s.)

Rasborg, K. (2013). Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne sociologi. I L. Fuglsang, P.B. Olsen og K. Rasborg (red):Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur. S. 403 – 434 (31 s.)

Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold (3. utgave). S. 87 – 102. Bergen: Fagbokforlaget (15 s.) 

Ryen, A. (2002). Sentrale paradigmer innen kvalitativ forskning. I: Det Kvalitative Intervju. Fra vitenskapsteori til feltarbeid. Bergen: Fagbokforlaget. s. 60-72. (12 s.)  

Schutz, A. (2001). Theory as performative pedagogy: Three masks of Hannah ArendtEducational Theory, vol. 51, n. 2 (23 s.)

Ås, M. (2011). Forskeren som virksomhetens premissgiver og fortolker? - En kritisk vurdering av Cultural-Historical Activity Theory (CHAT)Nordic Studies in Education nr 04, s. 275 - 284. (10 s.)

Supplerende

I tillegg kommer ca. 100 sider obligatorisk pensum som fordypning etter valg.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L