Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > BVMIN2001

Barnevern i et minoritetsperspektiv

Emnekode: BVMIN2001

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Anne Sigfrid Grønseth

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Askeland, Guri Aga (red.) (2011). Kritisk refleksjon i sosialt arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1,2,3 (44s).

Eide, Ketil (red.) (2012). Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Oslo: Gyldendal.

Eide, Ketil, Rugkåsa, Marianne, Vike, Halvard og Qureshi, Naushad A. (2009). Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk (200s).

Gullestad, Marianne (2002). Det norske sett med nye øyne.Oslo: Universitetsforlaget. Kap 3, 5 og 8 (90 s).

Ohnstad, Anbjørg, Marianne Rugkåsa og Signe Ylivsaker (red.) (2014). Ubehaget i sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 1-6. (110s).

Skytte, Marianne (2006). Fosterbarn med etnisk minoritetsbakgrunn. Norsk Fosterhjemsforening, temahefte nr 19 (35 sider). Bestilles: post@fosterhjemsforening.no

Talle, Aud (2010). Kulturens makt. Kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu. Kristiansand: Høgskoleforlaget. (140s).

Tidsskriftet Norges Barnevern nr 2/2015. Temanummer om barnevern i et minoritetsperspektiv  Oslo: Universitetsforlaget (ca 50 s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Balto, Asta (2005). Traditional Sámi child-rearing in transition: Shaping a new Pedagocial Platform.AlterNative, International Journal of Indigenous Scholarship. 1(1). Published by The National Institute of Research Excellence in Maori Development, University of Auckland, New Zealand. ISSN 1177-1801 (20s).

Chand, Ashok (2005). Do you speak english? Language Barriers in Child Protection Social Work with Minority Ethnic Families. British Journal of Social Work 35: 707 -821 (13 sider).

Eide, Ketil, Marianne Rugkåsa og Signe Ylvisaker (2015). Omsorg for andre(s) barn. Fontene forsking nr 1/2015, s. 60-71 (ca 15 s)

Eidheim, Harald (1998). Om observasjon i terapiforløp og kulturelle og profesjonelle kompetanser. I: Kulturmøte og terapi i Sápmi (s. 47-62). Karasjok: Davvi Girji OS. (16s).

*Eriksen, Thomas Hylland (2007). Mangfold versus forskjellighet. I: Fuglerud, Ø. & Eriksen, T.H.: Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning (s. 111-130). Oslo: Pax. (20s).

*Fuglerud, Øivind (2001). Migrasjonsforståelse: flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 7 og 13 (25s).

Gulbrandsen, Liv Mette og  Marita Østereng (2011). Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere: En arena for konstituering og formidling av norskhet. Sosiologi i dag 41(nr 3-4) s. 88-107.  (17s).

*Hennum, Nicole (2011). Barnevernssamtaler som integreringsverktøy. I Bø, Bente Puntervold (red.): Multikulturell teori og flerkulturelle praksiser. Oslo: Abstrakt forlag. (24 sider).

*Hofman, Sanne (2014). Hensyn til kultur – til barnets beste? I Hellum, Anne og Julia Kôhler-Olsen (red.) Like rettigheter - ulike liv : rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv(s. 151-172). Oslo: Gyldendal juridisk. (20s)

Jacobs, M. A., & Saus, M. (2012). Child Welfare Services for Indigenous Populations: A Comparison of Child Welfare Histories, Policies, Practices and Laws for American Indians and Norwegian Sámis. Child Care In Practice, 18(3), 271-290.

*Jàvo, Cecilie (2010). Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling. Kap 4 (s. 139-152). Oslo: Universitetsforlaget ( 12s).                                    

Nilsen, Anne Birgitta og Tonje Raddum Hitching (2011) Tolkemedierte samtaler: et gjensyn med lingvistikken. Sosiologisk tidsskrift, 19(3) s. 219-236. (15s).

*Nordvoll, Reidunn (2009). Makt og avmakt. Kapittel 3 i Brodtkorb, Elisabeth og Marianne Rugkåsa (red.): Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse og soialarbeidere(s. 67-98). Oslo: Gyldendal Akademisk. (24 s).

*Pettersen, Karen-Sofie (2000). For barnas skyld? Ideologi og praksis i tiltakene rettet mot taternes barn. I: Hvinden, Bjørn (red): Romanifolket og det norske samfunnet : følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet(s. 74-100). Bergen: Fagbokforlaget. (27s)

*Qureshi, Naushad Ali (1997). Antirasistisk perspektiv på sosialt arbeid. Embla, 2(2), s. 37-48 (13s).

*Qureshi, Naushad Ali & Fauske, Halvor (2010). Empowerment og antiundertrykkende sosialt arbeid. Kaya, Mehmed S., Høgmo, Asle og Fauske, Halvor (red.) Integrasjon og mangfold – utfordringer for sosialarbeideren(s. 233-261). Oslo: Cappelen Akademisk. (20 sider)

*Qureshi, Naushad (2008)  Beskrivelser av oppdragelse: Utslag av definisjonsmakt og eurosentrisme? I Otterstad, Ann-Merete Otterstad (red.) Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - Fra utsikt til innsikt(s. 127-148). Oslo: Universitetsforlaget. (15s).

*Rugkåsa, Marianne (2008). Majoriteten som premissleverandør i ”flerkulturelt” arbeid. I Otterstad, Ann-Merete Otterstad (red.) Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - Fra utsikt til innsikt(s. 78-95). Oslo: Universitetsforlaget. (15s).

*Rugkåsa, Marianne, Ketil Eide og Signe Ylvisaker (2015). Kulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeid. Tidsskrift for veldferdsforskning18(2) s.82-95.. (11s)

*Rugkåsa, Marianne og Signe Ylvisaker (2015). Kritisk reflektion i barnavårdsarbete. I Montesino, Norma og Righard, Erica  (red.) Socialt arbete och migration (s. 187-204). Malmø: Gleerup (15s)

*Skivenes, Marit (2015). How the Norwegian Child Welfare System Approaches Migrant Children. Skivenes, M. R. Barn, K.Kriz og T. Pösö (red.) Child Welfare Systems and Migrant Children(s. 39-61). Oxford: Oxford University Press. (20s)

*Skytte, Marianne (2008). Kategorisering og kulturoppfattelse. I Schou, Carsten og Carsten Pedersen (red.): Samfundet i pædagogisk arbejde (2. udg.). København: Akademisk forlag (20s).

*Sommer, Dion (2006). Oppdragelse, sosialisering og verdiformidling i senmodernitet - nye perspektiver. I: Dommer, Dion og Johansen, Jan-Birger (red). Oppdragelse, danning og sosialisering i læringsmiljøer. Oslo: Universitetsforlaget. Side 23-55.(27s)

*Weele, Judith van der, Nadia Ansar og Yalila Castro (2011). Møte med foreldre som bruker oppdragervold – erfaringer frå arbeid med minoritetsforeldre. I Heltne, Unni og Per Øystein Steinsvåg (red.): Barn som lever med vold i familien. Oslo: Universitetsforlaget. (16 s)

Wikan, Unni (2007). Bruk av straff i ulike kulturer: Et antropologisk perspektiv. Barn. Temanummer: Barn og kulturmøter. Senter for barneforskning, NTNU. 25(nr 3-4), s. 17-34. (17s).

Williams, Charlotte and Haluk Soydan (2005). When and How Does Ethnicity Matter? A Cross-National Study of Social Work Responses to Ethnicity in Child Protection Cases. British Journal of Social Work vol 35, 901 – 920 (17 s).

*Zavirsek, Darja (2001). Lost in Public Care: The Ethnic Rights of Ethnic Minority Children. I Dominelli,Lena, W. Lorentz og Haluk Soydan (red.) Beyond Racial Divides: Ethnicities in social practice (s. 171–188). Aldershot: Ashgate. (14 s).

Ørvig, Kjersti (2009). Lost in translation i møte med det offentlige. Sosiologisk tidsskrift vol 17, 333 – 351. Oslo: Universitetsforlaget. (17s).

Supplerende

Kunnskapsstatuser om barnevern og minoriteter

Berg, B. Paulsen, V. Thorshaug, K (2014). Møter mellom innvandrere og barnevernet. Kunnskapsstaus.Mangfold og inkludering. NTNU. Samfunnsforskning.

Holm-Hansen, J., Haaland, T. & Myrvold. T. (Red.). (2007) Flerkulturelt barnevern - En kunnskapsoversikt. Oslo: NIBR.

Norsk Innvandrerforum (2013) Flerkulturelt barnevern? Hvordan fremme dialog mellom barnevernet og etniske minoriteter. Oslo: Norsk Innvandrerforum.

Det forutsettes kjennskap til relevant lovverk og stortingsmeldinger:

ILO – konvensjonen nr 169.

Kalve, Trygve og Tone Dyrhaug: Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2009 SSB rapport 2011 http://www.ssb.no/publikasjoner/lastet ned 19.7.2012

Imdi-rapport 5-2008: Bruk av tolk i barnevernet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

www.tolkeportalen.no

 

Lov om barn og foreldre 8. april 1981 nr 7.

Lov om barneverntjenesterav 17. juni 1992 nr. 100 (samt forskrifter).

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, av 24. juni 1988 nr. 64.

 

Meld. St. nr 6 (2012-2013): En helhetlig integreringspolitikk.Mangfold og fellesskap. Oslo: Det kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

St.meld nr. 49 (2003-2004): Mangfold gjennom inkludering og deltakelse. Ansvar og frihet.(Oslo): Arbeids- og sosialdepartementet.

St. meld. nr. 15 (2000-2001): Nasjonale minoriteter i Norge – Om statlig politikk overfor jøder, kvener, romanifolket og skogfinner.

St.meld. nr 29 (2002-2003): Om familien – forpliktende samliv og foreldreskap

St.meld nr. 17 (2000-2001): Asyl – og flyktningpolitikken i Norge. (Oslo): Arbeids- og sosialdepartementet.

St.meld nr.19 (2002-2003): En verden av muligheter - globaliseringens tidsalder og dens utfordringer.(Oslo): Det Kongelige Utenriksdepartement

NOU 2009: 8 (2009). Kompetanseutvikling i barnevernet. Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning.
NOU 2009: 22 (2009). Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning.

NOU 2012: 5 (2012). Bedre beskyttelse av barns utvikling. Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet. Oslo: Departementets servicesenter. Informasjonsavdelingen.

Den internasjonale konvensjonen for beskyttelse av rettigheten for immigranter og deres familier (1990).

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L