Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > DESP2001/2

Spesialpedagogikk Deltakelse og marginalisering del I og II - videreutdanning (2017-2018)

Emnekode: DESP2001/2

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 50
Emne ansvarlig: Lise Mette Lie

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Obligatorisk pensum tema I (høst 2017)

Arnesen, A-L. (red.) (2012). Inkludering, perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Oslo. Universitetsforlaget. Kap 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 og 12 (181 sider) ISBN 9788215019277

Befring, E. & Tangen, R.(red.) (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. (5.utgave). Kap. 1, 2, 3, 4 og 6 17 (73 sider) ISBN 978-82-02-35226-4

Hausstatter, R.S. (2007). Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer, mellom ideologi og virkelighet. Fagbokforlaget. Del 1 s. 15-75 (60 sider) ISBN 978-82-450-0536-3

Hausstätter, R. S. & Reindal S. M. (2016). Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte. Kap 1, 5, 10 (24 sider) Oslo: Cappelen Damm

Skoglund, R. I. & og Åmot, I. (Red.) (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo Universitetsforlaget (230 s) ISBN 978-82-15-01962-8

Tøssebro, J. og Ytterhus, B. (red.) (2006). Funksjonshemmete barn i skole og familie. Kapittel 3, 6, 7 og 8 (90 sider) ISBN 978-82-05-35858-4, 82-05-35858-3

Tøssebro,J. (2010). Hva er funksjonshemming. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2 og 3 (66 sider). ISBN 978-82-15-01422-7  

Obligatorisk pensum tema II (vår 2018)

Befring, E., Tangen, R. (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag (5.utgave) Kap. 12, 16, 17, 18 og 19 (91 sider) ISBN 978-82-02-35226-4

Frost, J. (2003). Prinsipper for god leseopplæring: innføring i den første lese- og skriveopplæringen. Oslo: Cappelen (173 sider) ISBN 87-7706-372-4

Hausstatter R., Lie B., Wilson, D. (2010). Spesialundervisning i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 1, 5 og 6 (22 sider), ISBN 978-82-450-0871- 5

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling: muntlig og skriftlig (3. utgave). Universitetsforlaget, Oslo. Kap 5, 6, 7, 10 og 11 (48 sider) ISBN 9788215020624

Lunde, O. (2010). Hvorfor tall går i ball. Bryne: Info Vest Forlag, Kap. 3, 4, 5 og 9 (82 sider) ISBN 978-82-90910-37-7

Overland, T. (2011). Skolen og de utfordrende elevene – om forebygging og reduksjon av problematferd. (s. 9 -276) (267 sider) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0343-7.

Aarnes,A. (2013). IOP i praksis: Individuelle planer og tilpasset opplæring. Oslo: PEDLEX Norsk skoleinformasjon. (96sider) ISBN: 978-82-7841-841-3 eller Rønhovde, L.I. (2013). Abc om IOP, Infolitenbok,(siste 100 sider) ISBN:9788293245025

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Obligatorisk pensum tema I høst 2017

Kompendium som pdf i Fronter (merket *)
*Askheim, O.P.(2003). Fra normalisering til empowerment: ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemminger. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. 7, s. 102-125) (23 sider) ISBN 978-82-05-30242-6

Haustätter, Rune Saarromaa (2004). An alternative framework for conceptuaizing and analysing special education reseach. European Journal of Special Needs Education, Vol.19, nr.3. (8 sider)

*Haustätter, Rune Saarromaa (2006). Vilje til likhet om norsk spesialpedagogikks legitimitet. Spesialpedagogikk, nr.7 (8 sider)

*Juul,J. og Jensen, H.(2003). Fra lydighet til ansvarlighet – Pedagogisk relasjonskompetanse. Oslo: Pedagogisk Forum. (Kap.4, s. 83-113) (30 sider) ISBN 87-591-0521-6

*Støfring, E.(2003). Hvis side står vi på? Inkludering og mulighetenes pedagogikk. Spesialpedagogikk nr. 4 (8 sider)

*Thuen, H. (2013). Kjærlighet til en fremmed –spesialpedagogikkens utspring. I: Steinnes, J. og Dobson, S. (red.) Pedagogikk under livets tre. Oslo/Trondheim : Akademika. (s. 129-146). (18 sider). ISBN 978-82-321-0356-0

Åpne digitale dokument, nettressurser (merket **)

**Froestad, J. (2004). Normalisering og disiplinering: om norsk skolepolitikk, I: Meyer, S. & Sirnes, T. (Red.), Normalitet og identitetsmakt i Norge. Oslo: Ad notam Gyldendal. (22 sider) ISBN 82-13-02330-7

**Hausstätter, R. S. (2014). In support of unfinished inclusion.Scandinavian Journal of Educational Research, 58 (4) 424-434 (10 sider)

** Hausstatter, R. Sarromaa og Thuen, H. (2014). Special education today in Norway. I A.F. Rotatori, J.P. Bakken, S. Burkhardt, F. Obiakor, U. Sharma (eds.), Special Education International Perspectives : Practices Across the Globe. ( Advances in Special Education, Volume 28) (s. 181- 207). Bingley: Emerald (27 sider)  

**Simonsen, E.“Folkeskolens ytterste forpost” - en annen historie om den norske folkeskolen 1945-1970. http://www.uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/a-2012-eva-simonsen.pdf( 22 sider)

**Starkey, H. (2012). Human Rights, Cosmopolitanism and Utopias: Implications for Citizenship Education. Cambridge Journal of Education (1), 21-35, ( 14 sider)  

**Strømstad,M. , Carlsten T.C m. fl (2007). Inkluderende spesialundervisning? Om utfordringer innenfor spesialundervisningen i 2007: rapport nr. 1 fra prosjektet: Gjennomgang av spesialundervisning, Evaluering av Kunnskapsløftet/ Eifrid Markussen et.al, NIFU STEP, Oslo, 19/2007, Kapittel 2, (13 sider) ISBN 82-7218-534-2

** Vygotsky L. (1929/1993): The fundamental problems of Defectology: https://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/1929/defectology/(60 sider)

Obligatorisk pensum tema II vår 2018

Kompendium som pdf i Fronter vår (merket *)

* Haustätter, Rune Saarromaa (2014). Tidlig innsats som systemisk strategi i barnehagen. I: Hvidsten, Bente I.B. (red.), Spesialpedagogikk i barnehagen (s. 41-51). Bergen: Fagbokforlaget, (9 sider) ISBN 978-82- 450- 1220 – 0

*Hundeide, K. (2008). Det intersubjektive rommet og konstruksjon av svikt og tapere. I Bele, I., V. (red.), Språkvansker. Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer (s.  165-187). Cappelen Akademisk forlag (21 s.).  

*Kjellevold, A (2002). Retten til individuell plan, (kap 2 tom punkt 2.5.5, s. 17-31). Bergen: Fagbokfolaget, (15 sider) ISBN 82-7674-854-6

*Lie, B. (2014). Språkvansker hos førskolebarn. I Nilsen, V. D. (red.), Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (s. 182-198). Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-40626-4 (16 sider).

*Rye, Henning (2007). Barn med spesielle behov. Et relasjonsorientert perspektiv. Kap.1 (s. 15-33), Oslo: Gyldendal, (19 sider) ISBN 82-05-3767 -55

*Steinsholt, Kjetil (2004). Paulo Freire: Håpets pedagogikk, I: Kjetil Steinsholt og Lars Løvlie (red), Pedagogikkens mange ansikter (s. 588-601). Universitetsforlaget, Oslo (14 sider) ISBN 82- 15-00-344-3

*Wilson, Dordy (2012). Underveisvurdering for inkluderende spesialundervisning, I: Hausstatter, R. (red.), Inkluderende spesialundervisning (s. 139-156). Fagbokforlaget, Bergen (15 sider) ISBN 978-82-450-1282-8

*Østvik, J. (2008) Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)? i ISAAC Dialog spesialnummer, s. 4-7 (3 sider) 

Åpne digitale dokument, nettressurser (merket **)

**Bachmann, K., Haug, P. og Nordahl, T. (2016) Kvalitet i opplæringen for elever med utviklingshemming, Høgskolen i Volda, Møreforskning, http://www.hivolda.no/neted/services/file/?hash=c5b183cc2c768eba8f9c9aa11f06f438

(37 sider)

** Eldevik, S. og Tryggestad, H. (2015). Opplæring for elever med matematikkvansker. Spesialpedagogikk, Nr 01, s. 4-11 (8 sider)

**Haug, P. (2015). Spesialundervisning og ordinær opplæring. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 1, dec. 2015. (10 sider) ISSN 2387-5739 

** Haug, P. (2014). Kompetanse for spesialundervisning. I: Bedre skole. 3/2014. (s. 81 - 83) https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_3_2014/BS-0314-WEB_Haug.pdf   (3 sider)

** Ostad, S.A. (2012). Fonologisk bevissthet og matematikkvansker.  Spesialpedagogikk, nr. 01, s. 31-40 (9 sider)

Tema I 981 sider

Tema II 981 sider  

Supplerende

Tema I

Barnehagelova, kap. 19, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Kunnskapsdepartementet: Forskrift om rammeplan barnehagens innhold og oppgaver, 1.08.17, https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-04-24-487

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

NOU 2001: 22 Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Kap.1.4: Sentrale begrep. Kap.3: Menneskeverd, solidaritet, et samfunn for alle, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2001-22/id143931/

NOU 2010-2011: 18 Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljø for barn, unge og voksne med særlige behov. Kap.1: Innledning og Kap.2: Sammendrag av kapitlene og forslagene i meldingen

Opplæringslova, kap. 5, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Udir.no Veileder overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning (2014)

Udir.no Veilederen spesialpedagogisk hjelp (2014) (41 sider)eller

Udir.no Veilederen spesialundervisning (2014) (81 sider)

Tema II  

Helsedirektoratet.no, Individuell plan, rehabilitering og habilitering (6.03. 2015). https://helsedirektoratet.no/individuell-plan-rehabilitering-og-habilitering/individuell-plan

Lovdata: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (1.01.2012). Lovdata, forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Utdanningsdirektoratet: Utvikling av sosial kompetanse. Veileder for skolen.

St. meld. nr. 30 (2003 – 2004): Innledning (kap 1) Likeverdig og inkluderande opplæring (kap 8) Kultur for læring, Utdannings- og forskningsdepartementet, Oslo 2003

Universal Declaration of Human Rights

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L