Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > FIF3011/2

Vitenskapsteori og forskningsmetode for film- og fjernsynsvitenskap

Emnekode: FIF3011/2

Semester: Høst
Antall studenter: 6
Emne ansvarlig: Roel Puijk

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

ingen

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

VITENSKAPSTEORI (Stefan Snævarr)

1.     tema: Fortolkning og forståelse

 

NB! Hele pensum i kompendium:

 

a) Sekundærlitteratur

(SS1) Stefán Snævarr (2008): Kunstfilosofi. En kritisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget, s.  135-139, s. 146-149, s.  151-161 s. , s. 232-238 (23 s)

(SS2) Stefán Snævarr (2017): Vitenskapsfilosofi for humaniora. En kritisk innføring. Oslo: Cappelen: Damm, s. 101-103. 184-203, 255-258 (24 s).

(PL) Poul Lübcke (red) (2003): Engelsk og amerikansk filosofi. Videnskab og sprog. København: Politikkens forlag, s. 98-105, s. 108-112 (11 s).

 

b) Originaltekster:

(KP) Karl Popper (1972): Objective Knowledge. An Evolutionary Approach. London: Oxford University Press, s.  183-190 (7 s).

(DB) David  Best (1992): The Rationality of Feeling. Understanding the Arts in Education. London: The Falmer Press, s. 28-47 (19 s).

(B&W) Monroe Beardsley og William Wimsatt (1995): ”The Intentional Fallacy” i Alex  Neill og Aaron  Ridley (red.): The Philosophy of Art. Readings Ancient and Modern. McGraw-Hill: Boston, s. 374-385 (11 s).

(EDH) E.D. Hirsch (1995): ”In Defense of the Author” , i Alex  Neill og Aaron  Ridley (red.): The Philosophy of Art. Readings Ancient and Modern. McGraw-Hill: Boston, s. 390-405 (14 s).

(SF) Stanley Fish (1995): “Is there a text in this class?” , i Alex  Neill og Aaron  Ridley (red.): The Philosophy of Art. Readings Ancient and Modern. McGraw-Hill: Boston,  s. 446-457 (11 s).

(JD) Jacques Derrida (2005): ”Brev til en japansk venn” (oversetter Ragnar Braastad Myklebust), Agora nr. 1-23, s. 5-11 (6 s).

 

 

  1. 2.    Tema: Filmvitenskapenes metodologi:

a)    Sekundærlitteratur

 

(WR) William Rothman (2009): “Stanley Cavell”, i Paisley Livingston og Carl Plantinga (red): The Routledge Companion to Philosophy and Film. London og New York: Routledge, s. 344-355 (11 s).

(FC) Franscesco Cassetti (2009): “Christian Metz”, i Paisley Livingston og Carl Plantinga (red): The Routledge Companion to Philosophy and Film. London og New York: Routledge,  s. 387-396 (9 s)

(JF) Jonathan Frome (2009): “Noël Carroll”, i Paisley Livingston og Carl Plantinga (red): The Routledge Companion to Philosophy and Film. London og New York: Routledge, s. 334-343 (9 s).

 

b)    Originaltekster

 

(SC) Stanley Cavell (1995): “The Thought of Movies”, i Cynthia Freeland og Thomas Wartenberg (red): Philosophy and Film, New York: Routledge s. 13-32 (19 s).

(ICJ) I.C. Jarvie (1987): Philosophy of the Film. Epistemology, Ontology, Aesthetics. New York og London: Routledge & Kegan Paul, s. 95-120, s. 259-266 (32 s)

(CM) Christian Metz (1999): ”Noen filmsemiologiske spørsmål” (oversetter Jon Arild Olsen), i Hallvard J. Fossheim (red.): Filmteori. En antologi. Oslo: Pax forlag, s. 105-118 (13 s)

(NC) Noël Carroll (1988): Mystifying Movies. Fads & Fallacies in Contemporary Film Theory. New York: Columbia University Press, s. 1-8, 32-48 (25  s).

(KH) Karen Hanson (1995): ”Provocation and Justification of Film”, i Cynthia A. Freeland og Thomas E. Wartenberg (red.): Philosophy and Film.  New York: Routledge, s. 33-48  (15 s)

METODE (Roel Puijk)

Dokument- innholdes- og diskursanalyse

Syvertsen, T. (2004). Mediemangfold. Styring av mediene i et globalisert marked. Kristiansand: IJ-forlaget. Vedlegg 1 Metode og kilder, s. 215-225 (10 s.).

Berglez, P. (2010) Kritisk diskursanalys, i M. Ekström (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. Stockholm: Studentlitteratur. (22 s.)

 - nytt - innholdsanalyse

Klemp, T. (2012). Kvalitativ analyse og bruk av programvare. i: Nilssen, V. Analyse i kvalitative studier: den skrivende forskeren. s.119-136: Oslo: Universitetsforlaget. (18 s.)

Kvalitative intervjuer

Ryen, A. (2002). Det kvalitative intervjuet. Fra vitenskapsteori til feltarbeid. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 6 Det naturalistiske intervjuet. s. 96-125 (29 s.).

Bruun, H. (2014). Eksklusive informanter. Om interviewet som redskap i produktionsanalysen, Nordicom Information, vol. 36:1; 29-43 (14 s.)

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervjuet, 2. utg oversatt av T.M. Anderssen og J. RyggeI. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 6 Tematisering og design av en intervjuundersøkelse, s. 115-136 (22 s.).

Produksjonsanalyse

Newcomb, H. & Lotz, A. (2002). The production of media fiction, i C. B. Jensen (Red.) A Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and quantitative methodologies. London/New York: Routledge. s.62-77 (16 s.).

Stokes, J. (2003). Researching Media Institutions and the Culture Industries, i Jane Stokes (red.) How to do media and cultural studies. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications. S. 98-127 (29 s.).

Puijk, R. (2016). Limits to Change. A Case Study of an Attempt to Innovate in NRK’s Factual Programming during the Mid-1980s Nordicom Review 37, 1-15. (15 s.)

Metodeteori og refleksjon

Fetveit, A. (2000). Den trojanske hest: Om metodebegrepets marginalisering av humanistisk medieforskning. Norsk medietidsskrift, 7(2), 5-27 (22 s.).

Grønmo, S. (2004). Samfunnsvitenskapelige metoder. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen. s. 73-108 (35 s.).

Ytreberg, E. (2008) Metodeutfordringer etter polariseringens tid. Norsk medietidsskrift,15(1), s. 62-67 (5 s.).

 (511 sider)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L