Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > KARR3001

Karriereveiledning i et individ- og samfunnsperspektiv

Emnekode: KARR3001

Semester: Vår
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Erik Hagaseth Haug

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Eide, S. B., Grelland, H.H., Kristiansen A., Sævareid, H.I. og Aasland, D.G. (2011). Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk (2. utg). Bergen: Fagbokforlaget. 166 sider.

Patton, W. og McMahon M. (2014). Career Development and systems theory. Connecting theory and practice (3rd ed.) Rotterdam: Sense Publishers. 460 sider.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Andreassen, T.A. & Fossestøl, K. (2014). Utfordrende inkluderingspolitikk. Samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV. Tidsskrift for Samfunnsforskning. Vol. 55, nr. 2. 30 sider.

Bergmo-Prvulovic, I. (2014). Is career guidance for the individual or for the market? Implications of EU policy for career guidance. International Journal of Educational and Vocational Guidance. 33(3). Doi: 10.1080/02601370.2014.891886. 16 sider.

Haug, E.H. (2017) Kvalitet i skolens karriereveiledning – i spennet mellom storsamfunnets behov og elevenes autonomi. Doktorgradsavhandling, Høgskolen i Lillehammer. kp 1,2, 5 og 6. Til sammen 70 sider. 

Kjærgård, R (2012). Karriereveiledningens genealogi. Den suverene stats regulering av det frie utdannings- og yrkesvalg. Ph.D.avhandling, Aarhus Universitet (Kap. 7,8,9,10 og 11). 110 sider.

Plant, P. & Kjærgård, R. (2016). From mutualism to individual competitiveness: Implications and challenges for social justice within career guidance in neoliberal times. Journal of the National Institute for Career Education and Counselling. Issue 36. 8 sider

Artikler/bokkapitler som gjøres tilgjengelig digitalt i fronter

*Bacchi, C. (2009). Analysing policy: what’s the problem represented to be? Frenchs Forest: Pearson. Kap 1, 23 s.

*Bengtsson, A. (2015). Vägledning i ett EU-perspektiv. I Lovén, A. (Ed.). Karriärvägledning – en forskningsöversikt (s. 101-118). Lund: Studentlitteratur. 15 sider.

*Haug, E.H. m.fl. (in press). Nordic research on educational and vocational guidance - an exploratory review of thematic trends and development between 2003 and 2016. International Journal of Educational and Vocational Guidance. 20 sider

*Plant, P. & Haug, E.H. (in press). Unheard: The Voice of Users in the quality development of Career Guidance Services. International Journal of Educational and Vocational Guidance. 11 sider.

*Seikula, J. & Arnkil, T.E. (2013). Åpen dialog i relasjonell praksis - Respekt for annerledeshet i øyeblikket. Kp. 8, s. 144-168. 27 sider.

Til sammen 1000 sider

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L