Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > KARRI/1

Videreutdanning i karriereveiledning (30 stp)

Emnekode: KARRI/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 45-50 studenter
Emne ansvarlig: Torild Schulstok

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aubert, Anne-Marie og Bakke, Inger Marie (2008).Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal Akademiske. 210 sider

Højdal, L. og Poulsen, L. (2012). Karrierevalg. Teorier om valg og valgprocesser (2. utg.). Fredensborg: Studie og Erhverv. 240 sider. 

Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-4. 125 sider.

Gaarder, I.E. og Gravås, T.F. (Red.) (2011). Karriereveiledning. Oslo: Universitetsforlaget. 200 sider.

Peavy, R. V. (2005). At skabe mening: den sociodynamiske samtale. Fredensborg: Studie og Erhverv, 110 sider 

Plant, P. (2006). Vejbred – en antologi om vejledning. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 153 sider.

Svendsrud, A. (2015). Karriereveiledning I et karrierelæringsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4-13. 160 sider.

Ulleberg, I. (2014). Kommunikasjon og veiledning.  Universitetsforlaget. 2. utgave. Del 1 Kommunikasjon. 80 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Alm, T. og Fossestøl, K. (2014). Utfordrende inkluderingspolitikk, samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV.
Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 2, 2014 s. 174-202  (28 s)

Arulmani, G. (2011). Striking the right note: the cultural preparedness approach to developing resonant career guidance programmesInternational Journal for Educational and Vocational Guidance.Vol.11(2), p.79-93, 15 s.

Halvorsen, G. S. (2009) Anerkjennelsens betydning for en hjelpende relasjon: Om selvforståelse og andreforståelse. I Doktorgradsavhandlingen Relasjonen mellom hjelper og hjelpesøkende.Universitet i Nordland (2011) (10 s.) https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/141580/Halvorsen.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Halvorsen, G. S. (2009) Forståelsens konstitusjonelle betydning. I Doktorgradsavhandlingen Relasjonen mellom hjelper og hjelpesøkende.Universitet i Nordland (2011) (28 s.) https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/141580/Halvorsen.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Haug, E.H. (2017) Kvalitet i skolens karriereveiledning – i spennet mellom storsamfunnets og elevenes behov. Doktorgradsavhandling, Høgskolen i Lillehammer. kap 1,2, 5 og 6. til sammen 70 sider.

Hooley T., Watts A.G., Sultana R.G. & Neary S. (2013) The Blueprint framework for career management skills: a critical exploration. British Journal of Guidance & Counselling, Vol.41(2), p.117-131, 17 sider

*Kristiansen, A. (2009) Hva skiller en veiledningssamtale fra andre samtaler? Veiledningssamtalens egenart og etiske utfordringer. I: Eide, Solveig Botnen et al. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademiske. s. 24-40 (Kap 2. 16 s.)

Krumboltz J. (2009). Happenstance Learning Theory. Journal of Career Assessment. Vol.17(2), s.135-154, 21 sider

*Landrø, K. (2015) Hvordan kan karriereutvikling settes på agendaen og bidra til identitetsskaping og gode karrierevalg? I Kvalsund & Fikse (red) Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. Fagbokforlaget, s. 97 – 118 (kap 4, 21 sider)   

Law, Bill (1996) New DOTS: Career Learning for the Contemporary World. Briefing.  NICEC. Careers and Business Partnership. Hentet fra

http://www.hihohiho.com/memory/cafnewdots.pdf, 5. S.

*Lingås, L.G. (2016) Profesjonsetikk og utdanningsvalg. I: Lingås, L.G. & Høsøien, U. (Red.) (2016) Utdanningsvalg – identitet og danning. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 207-222 (kap. 12, 15. s)

*Lingås, L.G. (2013).Ansvar for likeverd – etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 45-61 (kap. 3, 16 s.)

*Markussen, E. (2016) Forskjell på folk! I: Reegård, K. & Rogstad, J. (Red.) De frafalne. Om frafall i videregående opplæring. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. s. 22-61 (kap. 2. 29 s.)

Schulstok, T. (2015) : To artikler om konstruktivistisk veiledning i Veilederforum, 8. s. se: http://veilederforum.no/content/med-peavy-fant-jeg-teorigrunnlaget-mitt

http://veilederforum.no/content/konstruktivistisk-veiledning-en-innf%C3%B8ring

Skjeseth, E. (2014) Ledelse som kommunikasjon. HiL arbeidsnotat 202/2014. 75 sider. Kan også kjøpes på Mjøsbok for kr. 75,-

*Wickstrøm, F. & Eriksson, Y.U. (2015) At använda yrkesbeskrivningar i vägledning. I: Loven (red.) Karriärvägledning. En forskningsöversikt. Sverige. Studentlitteratur. AB Lund. s. 247-264 Kap. 12, 15 s.

Supplerende

Befring, E. og Moen, B.-E. (2011).Ungdom, læring og forebygging. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Berge, T. & Falkum, E. (2013) Se mulighetene. Arbeidsliv og psykisk helse. Oslo: Gyldendal akademisk

Blustein, D.L. et. Al. (2008) The Psychology of Working: A New Framework for Counseling Practice and Public Policy I: The Career Development Quarterly June 2008 Volume 56http://www.choixdecarriere.com/pdf/5873/BlusteinKennaGillDeVoy-2008.pdf

Bolman, L. & Deal, T. (2014) Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse.5. utgave. Oslo: Gyldendahl Akademisk

Dahl, Øyvind (2013)Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. Gyldendal akademisk.

Eide, Solveig Botnen et al. (2009).Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademiske. 

Eriksen, Thomas Hylland & Torun Arntsen Sajjad (2015)Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal akademisk (6. utgave)

Fyhn, H: (red.) (2009)Kreativ tverrfaglighet, teori og praksis, Tapir akademisk forlag.

Hammer, T. & Hyggen, C. (red.) (2013)Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv.Oslo: Gyldendahl Akademisk

Høihilder, E. K. & Olsen, K. R (red.) (2011). Pedagogisk veiledning. Metoder og tilnærmingsmåter. Oslo: Pedlex 80 s

Jensen, P. & Ulleberg I. (2011)Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis.Oslo: Gyldendal akademisk. 344 s

Lingås, L.G. & Høsøien, U. (Red.) (2016)Utdanningsvalg – identitet og danning. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Lingås, L.G. (2013).Ansvar for likeverd – etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Løve, T. (2012).Vejledning ansigt til ansigt: teorier og metoder i den individuelle vejledning (3. utg.). Fredensborg: Studie og erhverv.

Olsen, B. og P. Nystuen (2010)En jobb å gjøre. Fra jobbnerver til arbeidsnærvær.Oslo: Gyldendal Arbeidsliv.

Reegård, K. & Rogstad, J. (Red.) (2016)De frafalne. Om frafall i videregående opplæring. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. (212 s.)

Solvang, P.K. & Slettebø, Å. (red) (2012)Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Gyldendal akademisk (236 s.)

Teigen, M. og Reisel, L. (2014)Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal akademisk (236 s.)

Thomsen, R., Skovhus, R. B., & Buhl, R. (2013). At vejlede i fællesskaber og grupper. København: Schultz. 130 s

Vabø & Vabo (2014) Velferdens organisering, Universitetsforlaget

Willumsen & Ødegård (red.) (2014).Tverrprofesjonelt samarbeid – et samfunnsoppdrag, Universitetsforlaget

 

Sentrale rapporter:

Buland, T., I.H. Mathiesen & S. Mordal (2014). “Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag å vil bli nå nytt æ” – Skolens rådgiving i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Trondheim:NTNU Program for lærerutdanning. 316 sider. Hentet fra: http://www.ntfk.no/Nyheter/Documents/Rapport%20Skolens%20r%C3%A5dgiving.pdf

Høst. H, et al. (2015) Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet: En kunnskapsoppsummering. NIFU-rapport; 2015-16 (75.s) Hentet fra: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/284094/NIFUrapport2015-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fløtten, T., Hermansen, R., Hippe, J. og Lescher-Nauland, B.R. (2011) Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Et annet bilde av utenforskap i Norge. Fafo-rapport nr. 13. Hentet fra: http://fafo.no/pub/rapp/20204/index.html

Kunnskapsdepartementet (2010) Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020. Rapport.Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilbud-og-ettersporsel-etter-hoyere-utda/id629447/

NOU 2016: 7. Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-7/id2485246/

NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.Hentet fra: http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/nou-2015-8/

NOU 2011: 7. Velferd og migrasjon. Den norske modellens fremtid. kap. 5 og 6 http://regjeringen.no/pages/16413697/PDFS/NOU201120110007000DDDPDFS.pdf

Samfunnsøkonomisk analyse AS (2015) Eksplorative scenarioanalyser om framtidens kompetansebehov. Rapport nr. 19 -2015. Hentet fra: http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/SiteAssets/R192015%20Scenarioer%20om%20framtidens%20kompetansebehov.pdf

Stortingsmelding 13 (2011 – 2012)Utdanning for velferd   Hentet fra:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-13-20112012/id672836/

Stortingsmelding 30 (2015 – 2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk      Hentet fra:

https://www.regjeringen.no/contentassets/6676aece374348ee805e9fc5f60b6158/no/pdfs/stm201520160030000dddpdfs.pdf

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L