Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > KPL2005/1

Kultursosiologi

Emnekode: KPL2005/1

Semester: Høst
Antall studenter: 20
Emne ansvarlig: Anne-Lise With

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Eliassen, Knut Ove og Prytz, Øyvind (red.) 2016. Kvalitetsforståelser.  Innledning (7-22),  Kultur, kvalitet og menneskelig tid (23-35), Kvalitet som agens (68-84),  Den ytterste instans (85-103), , Nyskapende, sterkt og kompetent (104 -119), Kvalitet uten innhold? Perspektiver på kvalitetsspørsmålet (183 - 210) . Oslo: Kulturrådet. Fagbokforlaget, ISBN:978-82-7081-179 - 3. 100 s

Danielsen, Arild (2006): Behaget i kulturen. Oslo: Kulturrådet. Fagbokforlaget, ISBN-13: 978-82-7081-132-8. 220 s

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Bjørkås, S. (2005): Fra enhetskultur til kulturell pluralisme. I: Frønes, I & Kjølsrød, L (red): Det norske samfunn (s. 432-456). Gyldendal akademisk. (23 s.)

*Eriksen, T.H (2008):  Innledning. I: Globalisering – Åtte nøkkelbegreper (s. 13-29). Universitetsforlaget. (16 s.)

*Frønes, Ivar og Brusdal, Ragnhild (2015): Tegn, ting og mening. I  Larsen, Håkon (red.): Kultursosiologisk forskning (s 67 - 81),. Universitetsforlaget, Oslo  14 s

*Gripsrud, J  (2011):  Semiotikk: tegn, koder og kulturer. I: Mediekultur, mediesamfunn (4. utg.) (s. 115-140). Universitetsforlaget. (27 s)

*Grothen, Geir og Reksten, Connie (2010): Globalisering, kreativitet og kulturmøter. I Kulturfagene. En innføring (s. 47 - 70). Spartacus A/S, Oslo,  24 s

*Holm, Erling Dokk (2004): Mot en symbolsk økonomi (kap.2). I: Fra Gud til Gucci (s. 20-41). Gyldendal Akademisk, Oslo , 21 s

*Scott Sørensen, A, Høystad, m.fl. (2008): Kap. 5:  Smak, livsstil og konsum. I: Nye kulturstudier (s. 192-240). Scandinavian Academic Press. (48 s.)

Skarpenes, O (2007): Den legitime kulturens moralske forankring. Tidsskrift for samfunnsforskning. 2007/4 (25 s.).

*Snævarr, Stefan (2008): Er smaken saken? Hvordan bedømme kunst? (Kap.15). I Kunstfilosofi. En kritisk innføring (s. 239 -257). fagbokforlaget, Norge. , 18 s

*Solhjell, Dag og Øien, Jon (2012): Det estetiske blikk og publikum ( kap. 3). I Det norske kunstfeltet (s. 87-119). Universitetsforlaget, Oslo , 33 s

*Tangen, Karl-Fredrik (2007): Forbruk som kampsport: Pierre Bourdieus sosiologi som verktøy for forbrukerforståelse. I G.E. Schjelderup og M.W. Knudsen (red.),  Forbrukersosiologi  - makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet (s. 99-142). Oslo: Cappelen Akademisk forlag. (44 s)

*Urnes, Johan Fredrik (2002): Motiver (kap.4). I Kunst i storforetakenes tid (s. 37-57) . Fagbokforlaget, Bergen, 21 s

*Øia, T og Fauske, H (2010): Moderne ungdom. I: Oppvekst i Norge (s. 262-310). Abstrakt forlag. (50 s.)

*Østerberg, Dag (1995): Innledning. I: Bourdieu, Pierre: Distinksjonen (s. 11-29). Pax Forlag, A/S , 19 s

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L