Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > LÆPED1/1

Læringsmiljø og pedaogisk ledelse i barnehagen

Emnekode: LÆPED1/1

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Jane Haugseth

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

 • Abrahamsen, Gerd (2015): Tilknytningsbaserte barnehager. Oslo: Universitetsforlaget. Side 21-170
 • Bøe, Marit & Thoresen, Marianne (2017): Å skape og studere endring. Aksjonsforskning i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Eik, Liv Torunn, Steinnes, Gerd Sylvi og Ødegård, Elin (2016): Barnehagelæreres profesjonslæring. Bergen:Fagbokforlaget. Side 27-170
 • Glaser, Vibeke (2013): Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget. Side 15-143
 • Hammer, Svein (2017): Foucault og den norske barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Side 11-194
 • Helgesen, May Britt (red.) (2014): Mobbing i barnehagen. Et sosialt fenomen. Oslo: Universitetsforlaget.  Side 19-127
 • Hennum, Bernt Andreas & Østrem, Solveig (2016): Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Side 17-129
 • Mørreaunet, Sissel, Gotvassli, Kjell-Åge, Moen, Kari Hoås & Skogen, Eva (red.) (2014): Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. Side 17-281
 • Rønbeck, Ann Elise (red.) (2012): Inspirert av Foucault. Diskusjoner om nyere pedagogisk empiri. Bergen: Fagbokforlaget
  • Germeten, Sidsel:Observasjon og sannhet. Side 36-51
  • Helgesen, Mai Britt:Med lek som styringsteknologi.  Side 184-198
  • Stokke, Anne:Barnehagers mulighet for fysisk aktivitet. Side 200-215
 • Skoglund, Ruth Ingrid & Åmot, Ingvild (red.) (2012): Anerkjennelsens kompleksitet. Oslo: Universitetsforlaget. Side 17-201
 • Taguchi, Hillevi Lenz (2015): Hvorfor pedagogisk dokumentasjon? Oslo: Universitetsforlaget. Side 9-112
 • Ulleberg, Inger (2014): Kommunikasjon og veiledning. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget Side 13-187
 • Øksnes, Maria & Greve, Anne (red.) (2015): Vennskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Side 15-156 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

 • Dahle, Hanne Fehn, Eide, Brit, Winger, Nina & Wolf, Kristin Danielsen: Livskvalitet for de yngste barna i barnehagen. I Gulpinar, Tona, Hernes, Leif & Winger, Nina (red.) (2016): Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Side 43-61
 • Gotvassli, Kjell-Åge & Vannebo, Berit Irene (2016): Ledelse av barns læring i barnehagen – bruken av ferdige pedagogiske opplegg. I Moen, Kari Hoås, Gotvassli, Kjell-Åge, Granrusten, Per Tore (red.) (2016): Barnehagen som læringsarena. Oslo: universitetsforlaget. Side 201-214
 • Gunnestad, Arve (2014): Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Side 170-190
 • Møller, Jorunn (2014): Ledelse som masteridé i norsk skole sett i et internasjonalt perspektivi Røvik, Kjell Arne, Eilertsen, Tor Vidar & Furu, Eli Moksnes (red.) (2014): Reformideer i Norsk Skole. Spredning oversettelse og implementering. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Side 148-162 (14 sider)
 • Røvik, Kjell Arne (2014):«Translasjon – en alternativ doktrine for implementering»i Røvik, Kjell Arne, Eilertsen, Tor Vidar & Furu, Eli Moksnes(red.) (2014): Reformideer i Norsk Skole. Spredning oversettelse og implementering. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Side 404-416 (12 sider)
 • Røvik, Kjell Arne & Pettersen, Hilde M. (2014):«Masterideer»i Røvik, Kjell Arne, Eilertsen, Tor Vidar & Furu, Eli Moksnes (red.) (2014): Reformideer i Norsk Skole. Spredning oversettelse og implementering. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Side 54-80 (26 sider)
 • Skjæveland, Yngve (2016):Leiing av læring i barnehagen – nasjonale retningslinjer og lokale fortolkninger. I Moen, Kari Hoås, Gotvassli, Kjell-Åge, Granrusten, Per Tore (red.) (2016): Barnehagen som læringsarena. Oslo: Universitetsforlaget. Side 167-182
 • Skoglund, Ruth Ingrid:Barn og konflikter i barnehagen – sett i lys av Gert Biestas perspektiv på demokrati og pedagogisk virksomhet.I Brunstad, Paul Otto, Reindal, Solveig Magnus & Sæverot, Herner (red.) (2015): Eksistens & pedagogikk. En samtale om pedagogikkens oppgave. Oslo: Universitetsforlaget. Side 40-57
 • Torsnes, Elise:De yngste barnas vandring – med blikk på det fysiske miljøet. I Gulpinar, Tona, Hernes, Leif & Winger, Nina (red.) (2016): Blikk fra barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Side 231-243

Supplerende

 • Askeland, Leif (2011): Kontakt med barn. Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjon.2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Bae, Berit (2016): Å se barnet som subjekt. Oslo: Kunnskapsdepartementet https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense/id440489/
 • Bie, Kristin (2016): Refleksjonshåndbok for barnehagelærere. Oslo: Universitetsforlaget
 • Larsen, Ann Kristin & Slåtten, Mette Vågan (2014): Nye tider – nye barnehageorganisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget
 • Nyhus, Mette Røe (2013): Ventebølger. Venting og de yngste barnas rom for medvirkning i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget
 • Wilhjelm, Hanne (2013): Barnehagen. Hus og hage fra 1630 til 2010. Oslo: Gyldendal Akademisk

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L