Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > LÆRGRU1

Læringsmiljø og gruppeledelse, modul 1

Emnekode: LÆRGRU1

Semester: Høst
Antall studenter: 10
Emne ansvarlig: Evelyn Ovesen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Damsgaard, H. L., (2003). Med åpne øyne. Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd. (kap 4 - 11). Oslo: Cappelen Akademiske forlag.

Hansen, O. H. (2014). Dette vet vi om læringsmiljøet for de minste barna. Oslo: Gyldendal forlag.

Jensen, P og Ulleberg, I (2011). Mellom ordene – kommunikasjon i profesjonell praksis. Kap. 1-10. Oslo: Gyldendal akademisk forlag.

Lamer. K. (2014). Dette vet vi om barnehagen – sosial kompetanse. Oslo: Gyldendal forlag.

Nordahl, T (2012). Pedagogisk analyse. Oslo: Gyldendal forlag.

Nielsen, M.M. (2014). Dette vet vi om barnehagen – observasjon og pedagogisk analyse. Oslo: Gyldendal forlag.

Ogden, T (2012). Klasseledelse – praksis, teori og forskning. Kap. 1, 3 og 4. Oslo: Gyldendal forlag.

Overland, T (2011). Skolen og de utfordrende elevene. Om forebygging og reduksjon av problematferd. Kap. 3 og 4. Bergen: Fagbokforlaget. 

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Arnesen, A. L. (2017).  Inkludering: Perspektiver på inkludering i barnehagefaglige praksiser. I Arnesen, A. L. (red.): Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser, (2. utg., s. 19-35). Universitetsforlaget

*Briseid, L. G. (2013). Klasseledelse i et danningsperspektiv. I Christensen H. og Ulleberg I. (red): Klasseledelse, fag og danning (s. 21-40). Oslo: Gyldendal, 1. utg.

*Bjørndal,C  (2012). Det vurderende øyet. Kap. 2 (s. 32-63). Oslo: Gyldendal akademiske.

*Doyle. W. (1986). Classroom organization and management.  In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed.). (32 s.). New York: Macmillan.

Haug, P. (2014). Spesialundervisning i praksis. I: Paideia 8/2014. Utdanningsforskning.

*Haustätter, S,R (2007). Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer. Kap. 1 og 2. Bergen: Fagbokforlaget.

*Moen, T. & Tveit, A. (2012). Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere. Kap. 1 (S. 17-32). Trondheim: Akademika forlag.

Vygotsky L. (1929/1993): The fundamental problems of Defectology: https://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/1929/defectology/ (60 S.)

*Moen, T. (2006). ”Barna må mestre skoledagen” En empirisk studie av klasseledelse. I P. Andersen(red.): Klasse- og læringsledelse (s. 90-102). København: Unge Pædagoger.

Nordahl, T. (2012). Tilpasset opplæring – et ideologisk mistak i norsk skole? I Aamotsbakken, B. (red.): Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole? Oslo: Universitetsforlaget. 

*Postholm M. B. (2013). Klasseledelse for et godt læringsmiljø. I R. Karlsdottir og I.M Lysø (red): Læring-utvikling-læringsmiljø. Trondheim: Akademika forlag.

*Postholm M. B. (2011). Organisering og ledelse av læringsaktivitet. I M.B. Postholm, P.Haug, E. Munthe & R. Krumsvik (red.): Lærerarbeid for elevenes læring (s. 153-168). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

*Samuelsen, A.S. (2006). Lærerfokus i klasseromsobservasjon. Skolepsykologi 41(2), s. 31-46 .

*Sandal, A. K., og Tveit, I. A. (2017). Klasseleiing – lærarerfaringar frå ungdomstrinnssatsinga. I Postholm, M. B., Dahl, T., Dehlin, E., Engvik, G., Irgens, E. J., Normann, A., og Strømme, A. (red.): Ungdomstrinn i utvikliing. Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger (s. 216-236).Universitetsforlaget. 

*Ulleberg I. og Christiansen H. (2013). Klasseledelse og fag. En triadisk modell for klasseledelse. I Christensen H. og Ulleberg I. (red): Klasseledelse, fag og danning (s. 41-56). Gyldendal

Utdanningsdirektoratet (2013): Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet. Vedlegg 1 til: Rammeverk for kompetanseutvikling på u-trinnet, 2012. 

Aasen, A. M., Nordahl, T., Mælan, E. N., Drugli, M. B., Myhr, L. (2014). Relasjonsbasert klasseledelse. Et komplekst fenomen. Høgskolen i Hedmark.

Supplerende

Kunnskapsdepartementet (2010-2011). Meld. St. nr. 18: Læring og fellesskap.

Lindboe, A. (2017). Barneombudets fagrapport 2017. Barneombudet.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L