Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > LÆRGRU2

Læringsmiljø og gruppeledelse, modul 2

Emnekode: LÆRGRU2

Semester: Vår
Antall studenter: 10
Emne ansvarlig: Evelyn Ovesen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Brandtzæg, I., Torsteinson, S. og Øiestad, G. (2013). Se barnet innenfra. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen (126 s.). Kommuneforlaget.

Eller: Brandtzæg, I., Torsteinson, S. og Øiestad, G. (2017). Se eleven innenfra. Relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet (153 s.). Gyldendal Akademisk.

Drugli, M.B (2012). Relasjonen lærer og elev: avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo: Cappelen – Damm (126 s.).

Eller: Drugli, M. B. (2017). Liten i barnehagen. Del 1 og 2; s. 5-96 og del 3; s. 97-125 og s. 143-175Cappelen Damm Akademisk  (

Jensen, P og Ulleberg, I (2011). Mellom ordene – kommunikasjon i profesjonell praksis. Kap. 13-16 (. 239-291) .Oslo: Gyldendal akademisk forlag.

Marzano, R. J. (2009). Classroom management that works - research based strategies for every teacher. New Jersey: Pearson Education Inc.(138 s.) (Også tilgjengelig som e-bok)

Moen, T. (2016). Positive lærer-elevrelasjoner. En fortelling fra klasserommet. Gyldendal Akademisk (127 s.)

Ogden, T (2012). Klasseledelse – praksis, teori og forskning. Kap. 2. Oslo: Gyldendal forlag. (45 s.)

Tveit, A. (2012). Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet. Oslo: Gyldendal forlag. (46 s.)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

 • *Bae, B og Walstad, J.E. (1992). Erkjennelse og anerkjennelse – en introduksjon.  Kap. (22 s.) i Bae, B og Walstad, J.E.(red). Erkjennelse og anerkjennelse.Oslo: Universitetsforlaget
 • *Bae, B (1992). Relasjon som vågestykke – læring om seg selv og andre. Kap. 2 (27 s.) i Bae, B. og Walstad, J.E. (red). Erkjennelse og anerkjennelse.Oslo: Universitetsforlag 
 • *Befring, E. (2012). Forebygging i en psykososial kontekst. I E. Befring & R. Tangen (red.): Spesialpedagogikk (s.129-147). Oslo: Cappelen Akademiske forlag
 • *Berg, K. (2017). Relasjonsbasert læringsledelse. I Postholm, M. B., Dahl, T., Dehlin, E., Engvik, G., Irgens, E. J., Normann, A., og Strømme, A. (red.):Ungdomstrinn i utvikling.Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger (s.190-215). Universitetsforlaget.
 • *Bru, E. (2011). Emosjonelt sårbare og sosialt passive elever. I U. V. Midthassel, E. Bru, S. K. Ertesvåg & E. Roland (red.): Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget. (20 s.)
 • Danielsen, L. (2012). Tilpasset opplæring/ spesialundervisning. Skjæringspunktet sett fra PPT’s ståstedSpesialpedagogikk. 02:12 (6 s.)
 • Fasting, R. B. (2014). Med rett til læring: Systemarbeid som praksis.Spesialpedagogikk.03:14 (8 s.)
 • *Hausstätter, R. S. og Thuen, H. (2014). Special Education Today in Norway. I: Special Education International Perspectives: Practices Across the Globe. Advances in Special Education, Volume 28, (s. 181-207)
 • *Høydal H. M., Endrerud K. P., Haugerud, O. J., Hollerud, O. H., Myrlund, V. (2012). Endringsagentene. Spesialpedagogikk. 02:12 (6 s.)
 • Knudsmoen H., Forfang H., og Nordahl, T. (2015). Med rom for alle. Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen. Spesialpedagogikk. 03/15. (11 s.)
 • *Knutsen, S. E. og Solli, C. B. ((2006). PPT's rolle i en fremtidsrettet skole. I Skolepsykologi, nr. 2-2006 (11 s.)
 • *Moen, T. (2011). Utviklingsstøttende lærer-elev relasjoner. I Postholm, Haug, Munthe, Krumsvik (red): Lærerarbeid for elevers læring. Kristiansand: Høyskoleforlaget (13 s.)
 • *Møller, L (2008). Anerkendelse i praksis – om utviklingsstøttende relationer. Kap.1, 2, København: Akademisk forlag (31 s.)
 • *Overland, T. (2009). Mestring og arbeidsglede. Bedre skole. 2:2009 (5 s.)
 • *Ramvi, E. (2009). Læreren som relasjonsarbeider. Bedre skole. 2:2009 (5 s.)
 • Sabol T. J. and Pianta R. C. (2011). Recent trends in research on teacher-child relationships. Attachment & Human Development. Volum 14, No 3, May 2012, s. 213-231. 
 • *Sandve, T. G. (2014). Systemarbeid i PPT – meir enn fine ord? Spesialpedagogikk. 03:14 (6 s.)
 • *Sandve, T.G (2013). PPT i spenningsfeltet mellom intensjon og praksis. Spesialpedagogikk 07/13, s. 30-38.
 • *Schoder, T. T. (2004). Inn i berget det blå - om refleksjon og profesjonalitet. Spesialpedagogikk 04/09 (5 s.)
 • *Skjervheim, H. (1966). Deltakar og tilskoder. I: Skjervheim, H. Deltakar og tilskodar og andre essays. ISBN 9788203261336 (s. 71-87). 
 • Vik, S. (2014). Barns deltakelse og tidlig innsats: Et pedagogisk bidrag til forståelse av tidlig innsats i norske barnehager. I:Tidsskrift for nordisk barnehageforskning/ Nordic Early Childhood Education Research Journal, Vol. 8, nr. 2, s. 1-13. 
 • *Åmot, I. (2012). Mediator eller moderator. Et blikk på voksenrollen i forhold til barn med samspillsvansker og det relasjonelle fellesskapet i barnehagen. I Åmot I. og Skoglund R. I. (red). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget. (22 s.)
 • *Åmot, I. og Skoglund, R. I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner. I Åmot I. og Skoglund R. I. (red). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget (23 s.).

Supplerende

Djupedalutvalget (2015). Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. NOU 2015:2 Kap. 1 og 17 (40 s.)

Møller, L (2008). Anerkendelse i praksis – om utviklingsstøttende relationer, Kap. 8 og 9., København: Akademisk forlag.*

Schibbye, A-L. (2009) .Relasjoner. Kap. 7. Oslo. Universitetsforlaget (13 s.)

Strøm T. og Hustad B. C. (2014). PP-tjenesten i Nord-Norge – Kompetansekartlegging i Nordland, Troms og Finnmark. NF-notat nr. 1001/2014. Nordlandsforskning (40 s.)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L