Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > LEMP2001/1

Myndiggjørende ledelse

Emnekode: LEMP2001/1

Semester: Høst
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Stein Amundsen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Gjerde, S. (2010). Coaching: hva, hvordan, hvorfor (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Manger, T., & Wormnes, B. (2015). Motivasjon og mestring (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Amundsen, S. (2017). Empowerment i arbeidslivet. Et myndiggjøringsperspektiv på lederskap og medarbeiderskap. Kapittel 1-3. Manuskript under arbeid. Cappelen Dam Akademisk.

*Amundsen, S. (2014). Empowering leadership. I S. Amundsen (PhD-avhandling), Empowering leadership – leading employees to lead themselves (s. 21–34). NTNU, Trondheim.

*Amundsen, S. (2015). Selvledelse som perspektiv i veiledning og coaching. Artikkel i Veivalg 2015, årbok for Veiledernettverket i Innlandet.

*Amundsen, S., & Martinsen, Ø. L. (2016, 12.11.). Gi makt til de ansatte. Dagens Næringsliv, s. 29.

Bang, H. (2007). Delegering – en nøkkel til effektivt lederskap. Magma, 5.

*Berg, M. E., & Ribe, E. (2013). Selvledelse: å ta styring i eget liv. I bok av samme forfattere, Coaching, å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. (s. 211–234). Oslo: Universitetsforlaget.

*Bredvold, R. (2011). Hvem er jeg? En tilnærming til å forstå begrepet identitet. I R. Bredvold (PhD-avhandling), Entreprenørenes fortellinger. En identitetsstudie i det opplevelsesbaserte reiselivet (s. 43–57). Karlstads Universitet, Karlstad.

*Colbjørnsen, T. (2003). Empowerment av medarbeidere. I bok av samme forfatter, Fleksibilitet og forutsigbarhet. Arbeid og organisasjoner i endring. (s. 124–134). Oslo: Universitetsforlaget.

Grennes, T. (2012). På jakt etter en norsk ledelsesmodell. Magma, 4, 51–59.

*Hillestad, T. (2009). Ledelsesutfordringer og dilemmaer i team. I R. Assmann (red.), Teamorganisering. Veien til mer fleksible organisasjoner. (s. 163–192). Bergen: Fagbokforlaget.

*Haaland, F. H., & Dale, F. (2005). Å lære seg selv å kjenne. I bok av samme forfattere, På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse. (s. 75–94). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Johnsen, Å. (2013). Målstyring, medvirkning og muligheter. Oslo: Unio.

*Kristiansen, A. (2011). Møtet med den andre: Martin Buber. I Eide, S. B., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I., & Aasland, D. G., Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk. (s. 33 – 42). Bergen: Fagbokforlaget.

Kristensen, T. S., Hasle, P., & Pejtersen, J. H. (2008). Virksomhedens sociale kapital – en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbeidsmiljø? Tidsskrift for arbeidsliv, 10(2), 30–45.

*Martinsen, Ø. L. (2015). Selvledelse. I Ø. L. Martinsen (red.), Perspektiver på ledelse (4. utg.) (s. 361–391). Oslo: Gyldendal Akademisk.

*Milner, J., & Couley, A. (2016). Manager as Coach. I C. van Nieuwerburgh (ed.), Coaching in professional contexts. (s. 29–40). London: Sage.

*Moxnes, P. (2000). Erfaringslæring. I bok av samme forfatter, Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet: pedagogisk arbeidslivspsykologi i forskning og praksis (Ny utgave). (s. 46–60). Oslo: Paul Moxnes Forlag.

*Risan, H.  (2014). Lederrelasjonens betydning for empowerment hos medarbeidere. I bok av Tveiten, S., & K. Boge (red.), Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk – nye perspektiver. (s. 156–165). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sandvik, A. M. (2011). Ledelse av kunnskapsarbeid. Magma, 3, 56–63.

*Velten J., Tengblad, S., & Heggen, R. (2016). Hva er medarbeiderskap. I bok av samme forfattere, Medarbeiderskap. Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ (2. utg.) (s. 47–71). Oslo: Universitetsforlaget.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L