Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > OLA2011/1

Organisasjonsendring

Emnekode: OLA2011/1

Semester: Høst
Antall studenter: 80
Emne ansvarlig: Tor H Pedersen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Jacobsen, D.I. (2012): Organisasjonsendringer og endringsledelse. Bergen: Fagbokforlaget. (314 s)

Kirkhaug, R. (2017): Endring, organisasjonsutvikling og læring. Oslo: Universitetsforlaget (kap 3,4,6 og 7)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Alm Andreassen, T. & Fossestøl, K (2011). Innledning – Organisasjonsendring som velferdsreform, i Alm Andreassen, T. & Fossestøl, K (red.). NAV ved et veiskille: Organisasjonsendring som velferdsreform (s. 13-27). Oslo: Gyldendal akademisk.

Birkinshaw, J. & Mol, M. (2006). How Management Innovation Happens, MIT Sloan Management Review, Vol. 47 No. 4, s. 81-88.

*Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2004). Forandring i ulike perspektiver, i: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse (s. 398-425).Oslo: Gyldendal Akademisk.

*Kotter, J.P. (2012). Successful change and the force that drives it, Kotter, J.P., Leading Change (s.17-31). Boston: Harvard Business School Press.

*Schumpeter, J.A. (1942). The process of creative destruction, i Schumpeter, J.A. (1942/1976). Capitalism, socialism and Democracy (s. 81-86). London: George Allen & Unwin Ltd.

Stensaker, I.G. (2009). Hvordan få to tidligere konkurrenter til å samarbeide? Praktisk Økonomi & Finans,Vol. 25 No. 3, (s. 61-71).

*Stigen, I.M. (2005). Innledning. i Opedal, S., & Stigen, I.M. (red). Helse-Norge i støpeskjeen: Søkelys på sykehusreformen (s. 15-26). Bergen: Fagbokforlaget.

*Yukl, G. (2002/2005). Å lede organisasjonsendringer. i Martinsen, Ø.(red.) (2005). Perspektiver på ledelse (s. 117-156). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L