Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PAB2001/1

Kompetanse og tjenesteutvikling

Emnekode: PAB2001/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 35
Emne ansvarlig: Anders Sandvig jr

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Askheim, O.P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi?.Oslo: Gyldendal. Kap 2 og 3 (59 s.)

Askheim, O.P. og Starrin, B. (red.) (2007). Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal. Kap 2, 5, 9 og 13 (54 s)

Borge, A. I. H. (2010). Resiliens. Risiko og sunn utvikling. Oslo: Gyldendal. (170 s)

Hammer, T. og Hyggen, C. (red.) (2013). Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv. Oslo: Gyldendal, kap. 2 og 11. (48 s)

Nygren, P. (2008). Socialt Udsatte Børn og unge i et handlekompetence perspektiv. Aarhus. Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. (66 s).

Nygren, P. (1997). Profesjonelt barnevern som barneomsorg – Fra teori til verktøy (2. utg.). Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 5-7 (38 s) http://www.nb.no/nbsok/nb/f37e7f1fc2625dbc0506b8aa705ccc66.nbdigital?lang=no#73

Overland, T. og Nordahl T. (2013). Rett og plikt til opplæring. Om fravær og deltakelse i skolen. Bergen: Fagbokforlaget (180 s)

Straand, S. (red.) (2011). Samhandling som omsorg. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Kommuneforlaget. Kap 1- 7 (157 s)

Willumsen, E. og Ødegård, A.(red)(2015). Sosial innovasjon – fra politikk til tjenesteutvikling. Kap 6, 12, 13 og 14. Fagbokforlaget. (68 s).

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Eide, K. (red.) (2012). Barn på flukt. Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Oslo: Gyldendal, kap. 4 og 8 (s. 61-78, 144-156).  (30 s)

*Killen, Kari (2010). Sveket II. Ansvar og (be)handling. Kommuneforlaget. Kap. 12, 13 og 14 (s. 200-263). (63 s)

*Kvello, Ø. (red.) (2013). Barnas barnehage 1: Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Oslo: Gyldendal. Kap. 1 og 15 (s. 15-33, 296-323). (45 s)

*Nygren, P. (2004). Handlingskompetanse – Om profesjonelle personer. Oslo: Gyldendal. kap. 6 og 9 (s. 147-181, 221-237). (55 s)

*Pettersvold, M. og Østrem, S. (2012). Nye styringsformer. I Mestrer, mestrer ikke – jakten på det normale barnet. Res Publica. (s. 38-48). (11 s.)

*Pettersvold, M. og Østrem, S.(2012). Det glemte personvernet.  I Mestrer, mestrer ikke – jakten på det normale barnet. Res Publica. (s. 81-97). ( 16 s)

*Rønning, R og Starrin B (red.) (2009). Sosial kapital i et velferdsperspektiv. Oslo: Gyldendal. Kap. 1 og 2 (s. 17-43). (33 s.)

*Strandbu, A og Vis, A.S.(2016). Barnets deltakelse i beslutningene. I Christiansen, Ø og Kojan, H. B.(red). Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget. (s. 144-161). (18s).

*Ødegård, A, Iversen, P. H og Willumsen, E.(2014). Samhandlingsreformen – hvilken betydning vil den få for utsatte barn og unge? I Ellingsen,T. I og Æsterhaug, R.S.(red). Barnevernets Brennpunkt. Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. (s. 181-196). (16 s)

*Øia, T. og Fauske, H. (2010). Oppvekst i Norge (2. utg). Abstrakt forlag. Kap. 5 (s. 184-230). (47 s)

Supplerende

Barne- og familiedepartementet (1991): FNs konvensjon om barnets rettigheter. Q 0648

Bratvold, B og Talseth, R(red).(2013). Barnefattigdom og utenforskap. Voksne for barn. http://www.vfb.no/filestore/Publikasjoner/Barn_i_Norge/BarniNorge2013-web.pdf

Källsmyr, K og Grindheim, N (VFB) (2012) Skolen – et sted for vennskap og gode relasjoner. I: Sandsmark, J (red.), Voksne skaper vennskap. Arbeid med inkluderende miljøer i skolen. Oslo: Kommuneforlaget (24 s).

Sosial og helsedirektoratet (2007): Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. IS-1405

Helsedirektoratet (2011): Fra bekymring til handling. Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. IS-1810.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L