Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PAB2003/2

Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbud for barn og unge

Emnekode: PAB2003/2

Semester: Vår
Antall studenter: 32
Emne ansvarlig: Anders Sandvig jr

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Berg, K. og Collin-Hansen, R. (2012). Opplæringsomsorg. Utfordringer for skole og barnevern. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Glavin, K. og Erdal, B. (2018). Tverrfaglig samarbeid i praksis – til beste for barn og unge i Kommune-Norge (4. utg.). Oslo: Kommuneforlaget.

Kjønstad, A. (2014). Taushetsplikt om barn. Kommunikasjon og samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten, skoleetaten, sosialtjenesten i NAV og barnevernstjenesten (4. utg.). Oslo: Kommuneforlaget.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Bjørgo, T. (2015). En helhetlig modell for forebygging av kriminalitet. Kap 1 i Bjørgo, T: Forebygging av kriminalitet (s. 13-44). Universitetsforlaget. Oslo.

Bøe, T. Dag, Storaker, R. og Nodeland, S.(2011). Psykisk helsearbeid i Grenselandet – Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol. 8. Nr. 3. 2011.(10 s).

*Dahl, Kjell. (2014). Samhandling – Gevinst eller tap? Kap 1 i Ballo-Dahl-Fjeld- Knudsen-Undstad: Samhandling – Gevinst eller tap? (s. 17-42). Kommuneforlaget AS, Oslo.

*Fauske, H, Lichtwarck, W, Bennin, C og Buer, A.B.(2016). Tverrfaglig samarbeid i barnevernets beslutningsprosess. I Christiansen, Ø og Kojan, H. B.(red). Beslutninger i barnevernet (s. 178-194). Universitetsforlaget. (17 s)

*Hesselberg, F. og Tetzchner, S. von.(2016). Organisering av pedagogisk-psykologisk arbeid. Kap 3 i Tetzchner, S. von, Hesselberg, F: Pedagogisk – psykologisk arbeid (s. 35-58). Gyldendal Akademisk. (22 s)

*Jacobsen, Dag Ingvar(2004). Hvorfor er samarbeid så vanskelig? I Repstad, P. (red.) Dugnadsånd og forsvarsverker – tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget, 2.utg., 2. opplag 2012.(s 39).

*Lien, Inger-Lise(2016). Ungdoms vei inn i gjenger og narkotikaomsetning. Kap 8 i Øverlien, Carolina, Hauge, Mona-Iren, Schulz, Jon-Håkon. (red): Barn, vold og traumer – Møter med unge i utsatte livssituasjoner (s. 124-138). Universitetsforlaget. Oslo.

*Pastoor, Lutine de Wal. (2016). Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer: behovet for en flyktningkompetent skole. Kap 13 i Øverlien, Carolina, Hauge, Mona-Iren, Schulz, Jon-Håkon. (red.): Barn, vold og traumer – Møter med unge i utsatte livssituasjoner (s. 200-210). Universitetsforlaget. Oslo.

*Ueland, Svein Ove (2014): Ledelse av barnevern til godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Kap 5 i Kvello, Ø og Moi, Torhild (red): Barnevernledelse (s. 87-103). Gyldendal Akademisk. Oslo.

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L