Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PAB2004/1

Psykososialt arbeid - ulik praksis, teori og etiske dilemmaer

Emnekode: PAB2004/1

Semester: Høst /Vår
Antall studenter: 30
Emne ansvarlig: Anders Sandvig jr

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Askheim, O.P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid: Floskel, styringsverktøy eller frigjøringsstrategi. Oslo: Gyldendal. Kap.6. (31 s)

Eide, T og Aadland, E. (2012). Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 2,4 og 5 (85 s)

Nordahl, T (red.)(2012). Bedre læring for alle elever. Om skoler som har problemer med elever og om elever som har problemer i skolen. Oslo: Gyldendal. Kap 1 og 9 (36 s)

Raundalen, M. og Schultz, J.H. (2006). Krisepedagogikk. Kap 1 – 8. Universitetsforlaget. (216 s)

Ruud, A.K. (2011). Hvorfor spurte ingen meg? Kommunikasjon med barn og ungdom i utfordrende livssituasjoner. Oslo: Gyldendal (215 s)

Øverlien, C, (2012). Vold i hjemmet – barns strategier. Oslo: Universitetsforlaget. (238 s)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

* Aasen, H. og Rohde, R. (2015). Psykisk helse-arbeid i nye barnesko (kap 6). I: Ulland, D., Thorød, A.B. og Ulland, E. (red), Psykisk helse – Nye arenaer, aktører, og tilnærminger (s. 61-69). Oslo: Universitetsforlaget. ( 9 s).

* Berg, N: (2012). Føre var! Forebyggende psykisk helsearbeid i skolen. Oslo: Gyldendal. Kap 8 (s. 138-156). (18 s.)

* Bru, E., Idsøe, E. C. & Øverland, K. (red.). (2016). Psykisk helse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 6 og 8 (s. 125-142, 156-175). ( 38 s)

* Fauske, H. (2014). Minoriteter, marginalisering og inkludering – På «utsiden av samfunnet»? I: Mehmed S. Kaya og H. Fauske, (Red), Innvandrere på utsiden av samfunnet (s. 11-30). Abstrakt forlag. (18 s)

* Havnen, S.J.K. Familieråd som beslutningsmodell i barnevernet. I Christiansen, Ø og Kojan, H. B.(red), Beslutninger i barnevernet (s. 162-177). Universitetsforlaget. (16 s)

* Hesselberg, F. og Tetzchner, S. von.(2016). Pedagogisk – psykologisk arbeid, Kap 10: Etikk i pedagogisk - psykologisk arbeid (s. 259-276). Gyldendal Akademisk. (17 s)

* Jávo, Cecilie (2010). Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling, Kap 7: Forebyggende arbeid blant barn og familier fra etniske minoriteter (s. 215-239). Oslo: Universitetsforlaget. (23 s)

* Krüger, V og Strandbu, A (2015). Musikk, ungdom, deltakelse – musikk i forebyggende arbeid, Kap. 7: Musikk som mulighet i det forebyggende arbeidet (s. 109-126). Oslo: Universitetsforlaget. ( 18 s)

* Ommundsen, Y. (2008). Fysisk aktivitet og psykososial helse. I Kvello, Ø. (red), Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø (s. 343 - 357). Oslo. Gyldendal. (14 s)

* Thorød, A.B. (2015). Fritid og sosial kapital (kap 5). I: Ulland, D, Thorød, A.B.  og Ulland, E. (red), Psykisk helse – Nye arenaer, aktører og tilnærminger (s. 54-60). Oslo: Universitetsforlaget. (7 s)

* Weihe, H-J W.(2008). Empati og etikk. Oslo: Abstrakt forlag. Del 1 (s. 21-57). (36 s)

Supplerende

Lien, I.L, (2011). I bakvendtland – kriminelle liv. Hvorfor søker ungdom seg til kriminelle miljøer og hvordan kan dette forebygges. Oslo: Universitetsforlaget (160)

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L