Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PAR3001

Partnerskap og flernivåstyring (SAMPLAN)

Emnekode: PAR3001

Semester: Høst /Vår
Emne ansvarlig: Ulla Higdem, Aksel Hagen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

(Pensum for 30 ect masternivå  – om lag 3000 sider )

Bøker der storparten er pensum:

Aarsæther, N, Falleth, E., Nyseth, T., og Kristiansen, R. (red) (2012): Utfordringer for norsk planlegging. Kunnskap, Bærekraft, Demokrati. Oslo. Cappelen Damm/Høgskoleforlaget.

Abelsen, B., Isaksen, A. og Jakobsen S.-E. (red.) (2013): Innovasjon – organisasjon, region, politikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Amdam, R. (2011): Planlegging og prosessleiing. Oslo: Samlaget.

Amdam, J og Veggeland, N (2011). Teorier om samfunnsstyring og planlegging. Oslo: Universitetsforlaget.

Allmendinger, P. (siste utgåve): Planning theory. Houndmills UK: Palgrave Macmillan.  

Baldersheim, H. og Rose, L. E. (red.) (2005): Det Kommunale laboratorium : teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering. Bergen : Fagbokforlaget. 2. utg. 260 sider

Bukve, O. (2012): Lokal og regional styring – eit institusjonelt perspektiv. Samlaget. Ca. 250 sider

Frønes, I. og Kjølsrød, L. (red.) (2010): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal akademiske forlag. 130 sider.

Healey, P. (2010): Making better places. The planning project in the twenty-first century. Palgrave MACMILLAN. 260 s.

Levin, M. og Rolfsen, M. (2004): Arbeid i team: læring og utvikling i team. Bergen: Fagbokforlaget.167 s.

Olsson, Nils (2011): Praktisk rapportskriving. Trondheim: Tapir akademisk forlag. 76 s.

Sandkjær Hanssen, G., Helgesen, M.K., og Vabo, S.I.:  (2011). Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Westhagen, H. (2012): Prosjektarbeid. Utviklings- og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Akademiske forlag.

Wollebæk D., og Segaard, S.B. (2011): Sosial kapital i Norge. Oslo: Cappelen Damm.

Pensum fordelt på samlinger:

SAMLING 1, UKE 1 : SAMFUNN OG PLANLEGGING, ( 696 sider)

 

Bøker der storparten er pensum:

Frønes, I. og Kjølsrød, L. (red.) 2010: Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal akademiske forlag. 130 sider. Følgende artikler:

Sørlie, Kjetil: Bosetting, flytting og regional utvikling. S. 457 – 475

Sørensen, Knut H. Det norske samfunn – et innovasjonssystem? S. 67 – 87

Engelstad, Fredrik: Makt – konsentrasjon og fordeling. S. 165 – 186.

Leira, Arnlaug: Familier og velferdsstat – en ny kompleksitet. S. 237 – 255.

Hansen, Marianne N. og Engelstad, Fredrik: Samfunnsklasser og eliter.  S. 191 - 211

Frønes, Ivar og Brusdal, Ragnhild: Livsløp, generasjoner og sosial endring. S. 393 – 410.

Brochmann, Grete: Innvandring og det flerkulturelle Norge. S. 435 - 453.

Amdam, J og Veggeland, N (2011) Teorier om samfunnsstyring og planlegging. Oslo: Universitetsforlaget. Del 1 og 3, 100 sider.

Aarsæther, N, Falleth, E., Nyseth, T., og Kristiansen, R. (red) (2012): Utfordringer for norsk planlegging. Kunnskap, Bærekraft, Demokrati. Oslo. Cappelen Damm/Høgskoleforlaget. Kapittel 1-6, samt kap 10 og 11, til saman 160 sider.

Wollebæk D., og Segaard, S.B. (2011): Sosial kapital i Norge. Oslo: Cappelen Damm. Innledning, samt kap. 1, 2, 3 , 4 og 11, til saman 147 sider.

Nils Olsson (2011): Praktisk rapportskriving. Trondheim: Tapir akademisk forlag. 76 s.

Artikler som inngår i kopisamling:

Terje Kleven (2010): Fra gjenreising til samfunnsplanlegging. Norsk kommuneplanlegging 1965-2008. Tapir, Akademisk forlag. Kap. 7, 22 s.

Higdem, U. 2009: Governance og partnerskap i offentlig planlegging og forvaltning i Norge. Kart og Plan 69(2), 113-125.12 s.

Higdem, U. 2011: Medvirkning i regional planlegging: partnerskap vs deltakelse s. 33 – 57 i (Higdem et al 2011) Plan, Region og Politikk, Forlag 1, Oslo.25 s.

Røiseland, A. (2013). Forhandle, friste eller facilitere? En teoretisk forståelsesramme for styring av offentlig-private partnerskap.Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift(04), 309 - 326.

Petterson, O. 2003: ”Den siste maktutredningen?”, i Nytt Norsk Tidsskrift Nr. 4. 351-362. 12 sider

 

Anbefalt litteratur:

Higdem, U. et al (red.) 2011: Plan, region og politikk. Oslo: Forlag 1.

Teigen, H. og Rønning, R. (red.) 2007: En innovativ forvaltning. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 9: Austvik: Staten som petroleumsentreprenør

 

SAMLING 1, UKE 2: POLITIKK, DEMOKRATI OG STEDSUTVIKLING (510 S)

 

Bøker der storparten er pensum:

Sandkjær Hanssen, G., Helgesen, M.K., og Vabo, S.I.:  2011. Politikk og demokrati. En innføring i stats-og kommunalkunnskap. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Hele boka unntatt kapitlene 4, 5 og 6. 250s.

Healey, P. 2010: Making better places. The planning project in the twenty-first century. Palgrave MACMILLAN. 260 s.

 

Anbefalt litteratur:

Nyseth, T. og Viken, A. 2009: Place reinvention. Farnham og Burlington: Ashgate.

 

SAMLING 2, UKE 3: PLANLEGGINGSTEORI (CA. 900 S).

Bøker der storparten er pensum:

Amdam, J. og Veggeland. N. 2011: Teorier om samfunnsstyring og planlegging. Universitetsforlaget. Del 2, 110 sider.

Amdam, R. 2011: Planlegging og prosessleiing. Oslo: Samlaget: 190 s.

Allmendinger, P. (siste utgåve): Planning theory. Houndsmills UK: Palgrave Macmillan. 243 s.

Westhagen, H. 2012: Prosjektarbeid. Utviklings-og endringskompetanse. Oslo: Gyldendal Akademiske forlag. Del I Begrepsapparatet, del II Initiering og styring av prosjekter, del III Organisering og leiing av prosjekter + kap. 9. Kreativitet og 13. Nettverksplanlegging i del IV. 198 sider.

 

Artiklar/kapittel som inngår i kopisamling:

Amdam, R. 2005:Planlegging som handling.Oslo: Universitetsforlaget. 210 s.

Alexander, E. 2000: “Rationality revisited: Planning paradigms in post-postmodernist perspective”. Journal of planning education and research, 19: 242-256. 14 s.

Bryson, J. M. og Crosby, B. C. 1996: “Planning and the Design and Use of Forums, Arenas, and Courts”, i Mandelbaum, S.J., Mazza, L. og Burchell, R.W. (red.) Explorations in planning theory. New Brunswick, N.J.: Center for Urban Policy Research. 20 s.

Flyvbjerg, B. 1991: Rasjonalitet og makt II. Akademisk forlag, København. Ti udsagn om rasjonalitet og magt. Kap. 20. 22 s.

Forester, J. 1996: “Argument, Power and Passion in Planning Practice”, i Mandelbaum, S.J., Mazza, L. og Burchell, R.W. (red.) Explorations in planning theory. New Brunswick, N.J.: Center for Urban Policy Research. 22 s.

Healey, P. 1992: ”Planning trough debate: the Communicative turn in planning theory”. Town planning review, 63,2. 24 s.

Healey, Patsy et. al. 1999: “Institutional Capacity-building, Urban Planning and Urban Regeneration Projects”. Futura vol. 18. no. 3. 28 s.

Røsnes, August E.: Byplanlegging – fra regulativt hierarki til nettverksmekanismer? I Fimreite, A.L. og Medalen, T (red.) 2005: Governance i norske storbyer : mellom offentlig styring og privat initiativ. Oslo : Scandinavian Academic Press

Sager, T. ( ) Planners’ role: Torn between dialogical ideals and neo-liberal realities. Trondheim, NTNU. 14. s

Stein, S.M. og Harper, T.L. 2003: ”Power, trust and planning”. Journal of planning education and research, 23:125-139. 14 s.

Nyseth, T. (2011): The Tromsø Experiment. Opening up for the unknown. Town Planning Review, 82 (5), pp. 573-593. 20 s.

 

Anbefalt litteratur:

Friedmann, J.(1987): Planning in the public domain. Princeton University Press. Princeton, New Jersey. Spesielt kapittel: Two Centuries of Planning Theory: An Overview.

Fossåskaret, E., Fuglestad, og Aase, T. H. (red): Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative data.

Albrechts, L. og Mandelbaum, S.J. (red.) 2005: The network society, a new context for planning. London og New York: Routledge. Spesielt kap. 1 og 10 samt kap. 17 og 18.

Healey, P. 1997/2005: Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societies . London: Macmillan Press Ltd. Kap. 1, 2, 3, 7, 8, og 9. 215 s

Veggeland, N. 2009: Taming the regulatory state. Politics and ethics. Cheltenham UK: Edward Elgar.

Fimreite, A.L. og Medalen, T (red.) 2005: Governance i norske storbyer : mellom offentlig styring og privat initiativ. Oslo : Scandinavian Academic Press

Farner, A. 2008: Verksted som verktøy i plan og utviklingsprosesser. Oslo: Kommuneforlaget. Side 11 -179, 168 s.

SAMLING 3, UKE 4: STYRING OG PLANLEGGING ( ca 400 sider)

 

Bøker der storparten er pensum:

Levin, M. og Rolfsen, M. (2004): Arbeid i team: læring og utvikling i team. Bergen: Fagbokforlaget.167 s.

Baldersheim, H. og Rose, L. E. (red.) 2005: Det Kommunale laboratorium : teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering. Bergen : Fagbokforlaget. 2. utg. 260 sider

 

Anbefalt litteratur:

Amdam, R. 2011: Kommuneplanleggingas institusjonelle legitimitet , i Higdem, U. m.fl. (red.):Plan, region og politikk. Festskrift til Noralv Veggeland. Oslo: Forlag1. 20 s.

Røyseland, A., & Vabo, S. I. (2012).Styring og samstyring - governance på norsk. Bergen: Fagbokforlaget.

Keating, M. 1996:The invention of regions. Political restructuring and territorial government in Western Europe. Oslo: Norwegian Nobel Institute. 20 s.

Flyvbjerg, B. 1991:Rasjonalitet og makt II.København:Akademisk forlag. Kap. 20. Ti udsagn om rasjonalitet og magt.22 s.

Forester, J. 1996: Argument, Power and Passion in Planning Practice, i Mandelbaum, S.J., Mazza, L. og Burchell, R.W. (red.)Explorations in planning theory.New Brunswick, N.J.: Centre for Urban Policy Research. 22 s.

SAMLING 4: UKE 5: LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING. (ca. 420 s)

 

Bøker der storparten er pensum:

Bukve, O. 2012: Lokal og regional styring – eit institusjonelt perspektiv. Samlaget. Ca. 250 sider

Abelsen, B., Isaksen, A. og Jakobsen S.-E. (red.) 2013: Innovasjon – organisasjon, region, politikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 15. 215 sider

 

Artikler som inngår i compendium:

Hofstad, H. & J. Torfing (2017), Collaborative innovation as a tool for environmental,

economic and social sustainability in regional governance.Scandinavian Journal of Public Administration19(4): 49-70

Higdem, U. (2014). The co-creation of regional futures: Facilitating action research in regional foresight.Futures(57), 41-50.

 

 

Anbefalt litteratur:

Garmann Johnsen, Chr. og Pålshaugen, Ø. (red) 2011: Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kapittel: Hva er innovasjon, 2, 3, 6, 7, 9, 11 og 12. 175 sider

Ringholm. T., Teigen, H., Aarsæther, N. (red.) (2013): Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Arbo, P. og Gammelsæter, H. (red) 2004: Innovasjonspolitikkens scenografi. Nye perspektiver på næringsutvikling. Tapir akademiske forlag. Trondheim. Til sammen 62 sider. Følgende kapittel:

Arbo, P. og Selstad,T.: Kap 2: Kunnskapssamfunnets institusjoner og transformasjoner.

Wicken, O.: Kap 3: Politikk som konkurranse mellom industrialiseringsformer.

Teigen, H.: Kap 4: Kollektivt entreprenørskap; eit alternativ også for framtida?

Røvik, K.A.: Trender og translasjoner: Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Univeristetsforlaget, 2007.

Foss, O., Juvkam, D. og Onsager , K. 2006: Litteraturstudie: små og mellomstore byer og regional utvikling. NIBR notat 2006: 111. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning. http://www.nibr.no/uploads/publications/fd4a236d0370c9182c4845c16ee9e040 67 s

Isaksen, A. 2005: Den kreative klasse og regional utvikling i Norge. Arbeidsnotat 22/2005.Oslo: NIFU Step. http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/den_kreative_klassen_og_regional_n_ringsutvikling_i_norge  60 s.

Raagmaa, G. 2002: Regional identity in regional development and planning.European Planning Studies,10 (1): 55-76.

Illeris, S. 2010:Regional udvikling. København: Bogværket. Kapittel 7 Teorier om regional udvikling side 225-275. 50 s.

Healey, P. al. 1999:Institutional Capacity-building, Urban Planning and Urban Regeneration Projects.Futura vol. 18. no. 3. 28 s.

Hyung Hur, M: 2006: Empowerment in terms of theoretical perspectives: Exploring a typology of the process and components across disciplines.Journal of Community Psychology, 34 (5): 523-540. 17 s.

Colville, I. og Carter, M. 2013: Innovation as practice of change in the public sector, i Osborne, S.P. og Brown, L. (red.)Handbook of innovation in public services.Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Hartley, J. 2013: Public and private features of innovation, i Osborne, S.P. og Brown, L. (red.)Handbook of innovation in public services.Cheltenham, UK: Edward Elgar.

 

SAMLING 4: UKE 6: FELTUKE (95 S. )

 

Artiklar/kapittel som inngår i kopisamling:

Spilling, O. og Rosenberg O.A. 2007: ”Det norske innovasjonssystemet. Institusjonell struktur og innovasjonsaktivitet”, i Spilling, O. (red.) Kunnskap næringsutvikling og innovasjonspolitikk. Bergen: Fagbokforlaget. 20 s.

Storper. M. 1997: The regional world. Territorial development in a global word. The Guilford Press. New York og London. 38 s. Følgende kapittel: Kap. 10 Institutions and learning economy og Kap. 11. Conclusions: Technology, firm strategies and territorial order.

Kielland, I og Nilsen T. (2013): Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs?. I: Førde, A, Kramvi,B., Gunnerud Berg, N., og Dale, B.: Å finne sted. Metodoligiske perspektiver i stedsanalyser. Trondheim: Akademika forlag. 12. S.

 

Anbefalt litteratur:

Friedmann, J. 1992: Empowerment. The Politics of Alternative Development. Blackwell publishers. Cambridge MA & Oxford UK.

Lorenzen, J. og Daugstad, L.: Den norske dugnaden. Historie, kultur og fellesskap. Kristiansand: Høgskoleforlaget. (206 s)

Førde, A, Kramvi,B., Gunnerud Berg, N., og Dale, B.: Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Trondheim: Akademika forlag. 238 s.

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Artikler som inngår i kopisamling:

Alexander, E. 2000: “Rationality revisited: Planning paradigms in post-postmodernist perspective”. Journal of planning education and research, 19: 242-256. 14 s.

Bryson, J. M. og Crosby, B. C. 1996: “Planning and the Design and Use of Forums, Arenas, and Courts”, i Mandelbaum, S.J., Mazza, L. og Burchell, R.W. (red.) Explorations in planning theory (s. 462-482). New Brunswick, N.J.: Center for Urban Policy Research. 20 s.

Flyvbjerg, B. 1991: Rationalitet og magt II. Akademisk forlag, København. Ti udsagn om rasjonalitet og magt. Kap. 20. 22 s.

Forester, J. 1996: “Argument, Power and Passion in Planning Practice”, i Mandelbaum, S.J., Mazza, L. og Burchell, R.W. (red.) Explorations in planning theory. New Brunswick, N.J.: Center for Urban Policy Research. 22 s.

Healey, P. 1992: ”Planning trough debate: the Communicative turn in planning theory”. Town planning review, 63,2. 24 s.

Healey, Patsy et. al. 1999: “Institutional Capacity-building, Urban Planning and Urban Regeneration Projects”. Futura vol. 18. no. 3. 28 s.

Higdem, U. 2009: Governance og partnerskap i offentlig planlegging og forvaltning i Norge. Kart og Plan 69(2), 113-125.12 s.

Higdem, U. 2011: Medvirkning i regional planlegging: partnerskap vs deltakelse s. 33 – 57 i (Higdem et al 2011) Plan, Region og Politikk, Forlag 1, Oslo.25 s.

Higdem, U. (2014). The co-creation of regional futures: Facilitating action research in regional foresight. Futures (57), 41-50.

Hofstad, H. & J. Torfing (2015), Collaborative innovation as a tool for environmental, economic and social sustainability in regional governance. Scandinavian Journal of Public Administration 19(4): 49-70

Kielland, I og Nilsen T. (2013): Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs?. I: Førde, A, Kramvi,B., Gunnerud Berg, N., og Dale, B.: Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Trondheim: Akademika forlag. 12. S.

Terje Kleven (2011): Fra gjenreisning til samfunnsplanlegging. Norsk kommuneplanlegging 1965-2008. Tapir, Akademisk forlag. Kap. 7, 22 s.

Nyseth, T. (2011): The Tromsø Experiment. Opening up for the unknown. Town Planning Review, 82 (5), pp. 573-593. 20 s.

Petterson, O. 2003: ”Den sista maktutredningen?”, i Nytt Norsk Tidsskrift Nr. 4. 351-362. 12 sider

Røsnes, August E.: Byplanlegging – fra regulativt hierarki til nettverksmekanismer? I Fimreite, A.L. og Medalen, T (red.) 2005: Governance i norske storbyer : mellom offentlig styring og privat initiativ. Oslo : Scandinavian Academic Press

Røiseland, A. (2013). Forhandle, friste eller facilitere? En teoretisk forståelsesramme for styring av offentlig-private partnerskap. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (04), 309 - 326.

Sager, T. (2009 ) Planners’ role: Torn between dialogical ideals and neo-liberal realities. European Planning Studies 17 (1):65-84.

Stein, S.M. og Harper, T.L. 2003: ”Power, trust and planning”. Journal of planning education and research, 23:125-139. 14 s.

Spilling, O. og Rosenberg O.A. 2007: ”Det norske innovasjonssystemet. Institusjonell struktur og innovasjonsaktivitet”, i Spilling, O. (red.) Kunnskap næringsutvikling og innovasjonspolitikk. Bergen: Fagbokforlaget. 20 s.

Storper. M. 1997: The regional world. Territorial development in a global word. The Guilford Press. New York og London. 38 s. Følgende kapittel: Kap. 10 Institutions and learning economy og Kap. 11. Conclusions: Technology, firm strategies and territorial order.

Pluss Kart og Plan nr 1/ 2017- temanummer om evaluering av PBL

Supplerende

Elles bør studentane kjenne til:

KMD siste utgave: regionale utviklingstrekk (RUT):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regionale-utviklingstrekk-2015/id2473902/?q=regionale%20utviklingstrekk%202015

 

Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20162017/id2539348/

Meld. St. 24 (2016–2017) Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20162017/id2547573/

St. meld. nr. 7 (2008-2009): Et nyskapende og berekraftig Norge. Oslo: Nærings-og handelsdepartementet. http://www.regjeringen.no/nn/dep/nhd/Dokument/Proposisjonar-ogmeldingar/Stortingsmeldingar/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009-.html?id=538010 Nedlasta 20.01.2011.

Selstad, T. 2004: Regionenes tilstand. 50 indikatorer for vekstkraftige regioner.ØF-rapport nr. 07/2004. Lillehammer: Østlandsforskning. http://www.ostforsk.no/rapport/pdf/072004.pdf Nedlasta20.01.2011.

KMDs  nettside : Regional-og  distriktspolitikk:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/id1238/

 

KMDs nettside om planlegging:

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/id211/

 

Distriktssenterets nettside: https://distriktssenteret.no/

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L