Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PED1002/1

Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid

Emnekode: PED1002/1

Semester: Høst
Antall studenter: 200?
Emne ansvarlig: Tina Jacobsen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Befring, Edvard (2012). Skolen for barnas beste Kvalitetsvilkår for oppvekst, læring og utvikling.

Oslo: Det Norske Samlaget. ISBN 9788252161632 (Kap. 2-5)(157 s.)

 

Bø, Inge (2005). Barnet og de andre

Bergen: Fagbokforlaget.  ISBN 9788245000955 (Kap. 1, 4, 6, 7 og 12) (105 s.)

                                       

Dysthe, Olga. Hertzberg, Frøydis. Hoel, Torlaug L. (2010). Skrive for å lære. Skriving i høgere utdanning.

Oslo: Abstrakt forlag (200 sider). ISBN 9788279350156 (s. 1-110) (99 s)

 

Haugsbakk, Geir (2010). Digital skole på sviktende grunn – om nye muligheter og dilemmaer.

Oslo: Gyldendal. .ISBN 9788205400481 (Kap. 1 og 6-10) (116 s)

 

Imsen, Gunn (2011). Hva er pedagogikk?

Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215014906 (134 sider)                           

                                     

Johnson, David W. og Johnson, Roger T. (m.fl.) (2006). Samarbeid i skolen. Pedagogisk utvikling - samspill mellom mennesker. 4. utg.

Namsos: Pedagogisk psykologisk forlag. ISBN978 82 7767 083 6 (155 sider)

 

Kvamme, Ole A., Kvernbekk, Tone og Strand, Toril (red.) (2016) Pedagogiske fenomener – En innføring.

Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-49466-7 (418 sider)

 

Lyngsnes, Kitt og Rismark Marit (2014). Didaktisk arbeid. 3.utgave.

Oslo: Gyldendal Akademiske ISBN 9788205447103 (200 sider)

Thuen, Harald (2008). Om barnet. Oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien.

Oslo: Abstrakt forlag. ISBN 9788279352501 (257 sider) 

 

Thuen, Harald (2017) Den norske skolen – Utdanningssystemets historie.

Oslo: Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-389-8 (243 sider)

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

Kompendium PED 1002/1003

Caspersen, J. & Wendelborg, C. (2016). Mål for mobbing. I: Bedre skole 1-2006. (s. 41-45).

*Dewey, J. (1916). Erfaring og tenkning. I: Dale, E. L.(1996). Skolens undervisning og barnets utvikling. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (s.53-66). ISBN 82-417-0647-2

*Dewey, J. (2000). Mitt pedagogiske Credo. I: Vaage, Sveinung (red.),Utdanning og demokrati: Barnet skolen og den nye pedagogikken. John Dewey i utvalg. Oslo: Abstrakt forlag (s. 55-66) (12 sider)

Flatås, R.M. (2016). Nysgjerrige elever i fremtidens skole. I: Bedre skole 1-2016. (s. 69-73).

Haug, P. og Bachmann, K (2007). Grunnleggjande element for forståing av tilpassa opplæring I: Berg, G. D. og Nes, K. (2007). Kompetanse for tilpasset opplæring. Oslo: Utdanningsdirektoratet. (s. 15 – 38) (23 sider)

*Imsen, Gunn (2014) (2005). Elevens verden 5. (4) utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978821502383 (9788215007373) (Kap. 10 og 11) (64 sider)

Jamissen, Grete (2011). Om erfaringskunnskap og læring. Et essay. Uniped, årgang 34, 3/2011 (s. 30 – 40).

*Karseth, Berit, Møller Jorunn og Aasen, Petter (red.) (2013). Reformtakter. Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget, (Kapitlene 3, 11og 12) ) ISBN 978821502138

Kaya, Mehmed S (2014). Hvordan håndterer andregenerasjonsinnvandrere sin identitet i Norge? Sosiologisk Tidsskrift nr 2, 2014, årgang 22 (s.146 – 177). (29 sider)

*Lauglo, Jon (2006). Flittig innvandrerungdom i norsk skole (18 s.) I: Brock-Utne, Birgit  og Bøyesen, Liv: Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling. Fagbokforlaget, Bergen (s. 81-98). (18 s.)

*Lave, Jean (1999). Læring, mesterlære og social praksis I: Nielsen K. og Kvale, S. (red.) Mesterlære. Læring som sosial praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, ISBN:9788241710117 (kapitel 2, s. 35 – 53)

*Nordkvelle, Yngve (2006). Skolens internasjonalisering mellom ”utbytting og solidaritet” I: Brock-Utne, Birgit  og Bøyesen, Liv: Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling. Fagbokforlaget, Bergen (s. 99-109).  (10 s.)

Ros, Jannecke van der (2016) Den norske staten og transpersoner; - velferdsstatens og rettsstatens unnlatelsessynder. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 31(03), 264-289.(26 sider)

*Skjervheim, H. (1996). Deltakar og tilskodar. I: Skjervheim, H. (1996). Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: H. Aschehoug & Co. (s. 81-87).

*Solerød, Erling (2012). Pedagogiske grunntanker – i et dannelsesperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget ISBN. 9788215020532 (Introduksjon og kapitel 2, s. 11 – 17 og 57 – 96, totalt 47 sider)

*Stray, Janicke H. og Wittek, Line (2014) Pedagogikk – En grunnbok. Oslo. Cappelen Damm AS ISBN 978-82-02-41424-5 (Kap. 6,7,16,22 og 37) (69 sider)

*Unneland, A.K.R. (2012). Så flink du er! I: Skoglund, R.I. & Åmodt, I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 109-133). ISBN 978-82-1501962-8

*Vygotsky, L.S. (1978) Interaksjon mellom læring og utvikling. I: Dale, E. L.(1996). Skolens undervisning og barnets utvikling. Oslo: Ad Notam Gyldendal.(s. 151-165). ISBN 82-417-0647-2

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L