Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PED2007

Mediepedagogikk og pedagogisk formidling

Emnekode: PED2007

Semester: Høst
Antall studenter: 90
Emne ansvarlig: Yvonne Fritze

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Erstad, Ola (2010). Digital kompetanse i skolen: en innføring. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 - 7 (160 s.).

Fritze, Yvonne, Haugsbakk, Geir & Nordkvelle, Ynge Troye (red.) (2015). Mediepedagogiske perspektiver. Mediesosialisering, undervisning om og med medier. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Introduksjonskapittel, Kap. 1 - 3 og 6 - 10 (168 s.)

Vettenranta, Soilikki & Frantzen, Vegard (red.) (2012). Mediepedagogikk: refleksjoner om teori og praksis. Trondheim: Tapir. Kap 1-3, 5 - 8 (184 s.).

Mediepedagogiske perspektiver. Mediesosialisering, undervisning

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Aasen, A. J. (2010). Dataspill som tilnærming til multimodal tekstkompetanse? I E. S. Tønnessen (red.), Sammensatte tekster. Barns tekstpraksis. (s. 257-273). Oslo: Universitetsforlaget.

*Almås, A. G. & Nilsen, A. G. (2016). Sosiale medier – kva gjør vi som lærere? I I. Helleve, A.G. Almås & B. Bjørkelo, (red.), Den digitale lærergenerasjonen. Utfordringer og muligheter. Oslo:Gyldendal Akademisk, S.84-108v. (26 s.).

Ask, K., Svendsen, S. H. B. & Karlstrøm, H. (2016). Når jentene må inn i skapet: Seksuell trakassering og kjønnsfrihet i online dataspill. I Norsk medietidsskrift, vol 23 (1).S. 1-21 (21 s.).

*Blikstad-Balas, M. (2016). Faglig og ikke-faglig bruk av teknologi i klasserommet. I  R. J. Krumsvik. (red.), Digital læring i skole og lærerutdanning. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget (14 s.).

Buckingham, D. (2015), Defining digital literacy. What do young people need to know about digital media? I Nordic Journal of Digital Literacy, Special issue.(s. 21-34). (13 s.).

*Christensen, O. og Tufte, B. (2005). Innledning, forord, kapittel 2: Hvorfor mediepædagogik? og kapittel 6: Ny mediepædagogik. I Skolekultur – mediekultur – modspil eller medspil. København:CVU. (32 s.).

*Fritze, Y., Haugsbakk, G. & Nordkvelle, Y. T. (2017). Digitale forstyrrelser i skolen - erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift.Vol 3. (inn press) (16 sider).

*Fritze, Y. & Nordkvelle, Y. (2008). Å se seg selv utenfra. I P. Nygren & H. Thuen, (red.), Barn og unges kompetanseutvikling. Oslo: Universitetsforlaget (12 s).

*Haug, K. H., Jamissen, G. & Ohlmann, C. (2012). Kap. 1. Digital historiefortelling – en introduksjon. I K. H. Haug, G. Jamissen, & C. Ohlmann (red.), Digitalt fortalte historier. Refleksjon og læring. Oslo:Cappelen Damm. S. 13-27. (15 s.).

*Hiim, H. og Hippe, E. (2010). Kapittel 2: Ulike didaktiske hovedretninger. I Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling. 2. utg., 2. oppl. København: Gyldendal (26 s.).

Hilmersen, H. V. & Arnseth, H. C. (2016). Livet på Instagram. Ungdoms digitale forlengelser av sosiale relasjoner og vennskap. I Tidsskrift for ungdomsforskning, vol 17 (1).S. 3-23 (20 s.).

*Kofoed, J. (2013). Affektive rytmer. Spetakularitet og ubestemmelighed i digital mobning. I J. Kofoed, & D. M. Søndergaard (red.), Mobning gentænkt. (s. 161-192). København: Hans Reitzels forlag, (31 sider).

*Krumsvik, R. J. (2013). Kap. 20: Klasseleing i teknologitette klasserom i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen. I R. J. Krumsvik & R. Säljö (red.), Praktisk pedagogisk utdanning. En antologi. S. 553 – 590. Bergen: Fagbokforlaget (37 sider).

*Lambert, J. (2012). Preface by Joe Lambert. I K. H. Haug, G. Jamissen, & C. Ohlmann (red.), Digitalt fortalte historier. Refleksjon og læring. Oslo:Cappelen Damm. S. 9-12. (4 s.).

*Lundby, K. (2012). I K. H. Haug, G. Jamissen, & C. Ohlmann (red.), Digitalt fortalte historier. Refleksjon og læring. Oslo:Cappelen Damm. S. 30-44. (14 s.).

Lüders, M. & Brandtzæg, P. B. (2016). Når alt sosialt blir flyktig. En kvalitativ studie av hvordan eldre opplever sosiale medier. I Norsk medietidsskrift, vol 23 (2).S. 1-18 (18 s.).

Museumsdidaktikk – UP - Unge pædagoger 2011, vol 1. (ca. 40 sider):

  • Adriansen, Inge & Hyllested, Trine: Museumsundervisningens historie.
  • Hermansen, Mads: Historiefortælling som hovedvejen i livet og benchmark for museumsdidaktik.
  • Dyste, Olga: Museernes særlige læringspotensiale i et dialogisk & flerstemmigt perspektiv.
  • Jensen, Mette Meyhoff: Museumsformidlerens betydning.
  • Mortensen, Marianne & Quistgaard, Nanna: Hvordan kan man evaluere udbyttet af museumsbesøg?
  • Levinsen, Karin & Ørngreen, rikke: Didaktiske udfordringer og muligheder ved museernes digitale undervisningsmidler.

Nordkvelle, Y. (2002). Didaktikk – Fra retorikk til kjøkkenlatin. I Nordisk pedagogikk, Vol. 22, s. 129-143. (12 s.).

Rustad, G. (2016), Paradise Hotel – en reality-situasjonskomedie-såpeopera – en historie om reality-fiksjonsgenrehybridisering. I Norsk medietidsskrift, vol 23 (4).S. 1-19 (19 s.).

*Staksrud, E. (2013). Kap. 2: Hva er digital mobbing? og Kap. 8: Skolen. I E. Staksrud, Digital mobbing. Hvem, hva hvor, hvordan, hvorfor- og hva kan voksne gjøre? (s. 41-54, 139-146). Oslo: Kommuneforlaget. (22 sider).

*Thorvaldsen, S. (2010). Dannelse i en digital nettalder. I Brekke, M. (red.), Dannelse i skole og lærerutdanning. (s. 94–106). Oslo: Universitetsforlaget. (14 s).

Øia, T. & Vestel, V. (2014). Generasjonskløfta som forsvant. Et ungdomsbilde i endring. I Tidsskrift for ungdomskultur, vol 14 (1).S. 99-133 (34 s.).

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L