Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > PED2008/1

Bacheloroppgave inkl. metode

Emnekode: PED2008/1

Semester: Vår
Antall studenter: 80
Emne ansvarlig: Anne Mette Bjørgen

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Bjørndahl, C. R. P. (2011). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. Oslo: Gyldendal akademisk (133 s.).

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal Akademisk. Utgave: 6. utg. (268 s.).

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Askeland, N., Otnes, H., Skjelbred, D. & Aamotsbakken, B. (2003). Kommunikasjon og kritisk tekstanalyse. I N. Askeland, H. Otnes, D. Skjelbred & B. Aamotsbakken (2003), Tekst i tale og skrift (s. 59 - 78). Oslo: Universitetsforlaget. 

Halldén, G. (2003). Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. I Pedagogisk Forskning i Sverige 2003, årg 8, nr 1–2 s. 12–23. 

*Hammersley, M. & Atkinson, P. (1996). Hva er feltforskning? I M. Hammersley & P. Atkinson (1996), Feltmetodikk. Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning. 2 utg. (s. 31 - 52). Oslo: Ad Notam Gyldendal. 

Haugan, J. A. (2011). A systematic review of research regarding Norwegian general teacher education 2000 – 2010. I Nordic Studies in Education, 31(4), 229 – 244. 

*Kjelstadli, K. (1992). Kapittel 12: Kildegranskning. I K. Kjelstadli (1992), Fortida er ikke hva den en gang var (s. 161 - 174). Oslo: Universitetsforlaget. 

*Kleven, T.A. (2011). Forskning og forskningsresultater. I T.A. Kleven, F. Hjardemaal & K. Tveit (2011), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering (s. 9 - 26). Oslo: Unipub.  

*Leseth, A.B. og Tellmann, S.M. (2014). Tekstanalyse. I A.B. Leseth og S.M. Tellmann (2014), Hvordan lese kvalitativ forskning? Kap. 8. Oslo: Cappelen Damm AS, s. 168 - 186.

Mjøberg, A.G. (2016). Studentaktiv forskning – på vei mot fagspesifikk og fagovergripende kompetanse. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr. 3 årgang 100, s. 194–206. 

Nielsen, K. og Klitmøller, J (2017). Blinde pletter i den synlige læring. Kritiske kommentarer til «Hattierevolutionen». I Nordic Studies in Education, Vol. 37, 1-2017, s. 3–18. 

*Nygaard, L. P. (2015). The ´I´ in (social) science: Objectivity, transparency and argument. I L. P. Nygaard (2015), Writing for scholars. A practical guide to making sense & being heard. (2 ed., s. 43 – 57). London: Sage Publications. 

Postholm, M. B.  (2013). Klasseledelse i ungdomsskolen. Fire læreres meninger og opplevelser. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift, nr 2, årgang 97, s. 127–140. 

Sjöberg, U. (2010). Understanding children's and young adolecents' media practices: Reflections on methodology.Nordic Journal of Digital Literacy, Vol 5(1), s. 7-21. 

*Skoglund, T. (2011). Kritiske lesninger av førskolelærerutdanningens faglige tekster om ledelse. I A.M. Otterstad & J. Rhedding-Jones (red.) (2011), Barnehagepedagogiske diskurser (s. 39-54). Oslo: Universitetsforlaget. 

Aarstad, J. (2012). Studentevalueringer i høyere utdanning: Hva kan den internasjonale forskningslitteraturen lære oss? Uniped, årgang 35 (1), s. 34 – 45. 

Supplerende

Befring, E. (1992). Forskingsmetode og statistikk. Oslo: Samlaget.

Brekke, M. (red.) (2006). Å begripe teksten. Om grep og begrep i tekstanalyse. Oslo: Høyskoleforlaget.

Forsberg, C. & Wengström (2013). Att göra systematiska litteraturstudier- Värdering, analys och presentation av omvårnadsforskning. 3. utg. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.

Gentikow, B. (2005). Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. Revidert utgave. Kristiansand: IJ-forlaget AS.

Haywood, H.C. & Lidz, C.S. (2007). Dynamic Assessment: Introduction and Review. In H.C. Haywood & C.S. Lidz, Dynamic Assessment in Practice. Clinical and Educational Applications (p. 1 - 20). Cambridge: Cambridge University Press. 

Krumsvik, R. J. (2013). Innføring i forskningsdesign og kvalitativ metode. Kompendium. Bergen: Fagbokforlaget.

Leseth, A.B. og Tellmann, S.M. (2014). Hvordan lese kvalitativ forskning? Oslo: Cappelen Damm AS.

Nygaard, L.P. (2013).Writing for scholars. A practical guide to making sense & being heard.2 ed. London: Sage Publications.

Pettersen, R. (2008). Oppgaveskrivingens ABC – veileder og førstehjelp for høgskolestudenter. Oslo: Universitetsforlaget.

Rienecker, L. og Stray Jørgensen, P. med bidrag av Skov, S. (2013). Den gode oppgaven, 2. utgave. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Oslo: Fagbokforlaget.

Støren, I. (2013). Bare søk! Praktisk veiledning i å skrive litteraturstudier. Oslo: Cappelen Damm AS.

Øyen, S. & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving – en skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm.

Ålvik, T. (1991).Framgangsmåter for innsamling av opplysninger. I T. Ålvik (red.), Skolebasert vurdering – en innføring(s. 145 - 191). Oslo: Gyldendal. 

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking: http://www.skrivesenteret.no/

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L