Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2017/2018 > RELASJON

Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse

Emnekode: RELASJON

Semester: Høst
Antall studenter: ca 30
Emne ansvarlig: Kjetil Viken

Obligatorisk litteratur - Bøker

Pensum kan kjøpes hos: SINN bok | bok.lillehammer@sinn.no

Aubert, A-M og Bakke, I.M (2008). Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal. (Minus kapittel 10, s. 166-184). 184 sider
Eikeseth, S. & Svartdal, F. (Red.) (2010). Anvendt atferdsanalyse. Teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2. utg. . Kap. 1,2,3,8,14. 98 sider
Høilund, P og Juul, S (2015). Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. København: Hans Reitzels forlag. 139 sider

Kompendium (Obligatorisk pensum)

Kompendieinnhold er tilgjengelig på to måter. Innhold merket med * (stjerne) finnes kun digitalt tilgjengelig i Fronter. Annet innhold er direkte klikkbare lenker. Skriv ut hele eller deler av innholdet selv.

*Arntzen, E. (2005). Eksperimentelle design, med spesiell vekt på ulike typer av N=l design. I. A. Howe, K. Høium, G. Kvernmo og i.Ruud Knutsen (Red.), Studenten som forsker i utdanning og yrke (pp.104-132). Kjeller: Høgskolen i Akershus

Akselsen J.M (2014) Praktisk erfaring med bruk av funksjonelle analyser overfor utfordrende atferd hos førskolebarn med autisme og elever på småskoletrinn. Norsk tidsskift for Atferdsanalyse, nr 1, s 89 – 95

Baer, D. M., Wolf, M. M., og Risley, T. R. (1968/1999). Noen aktuelle dimensjoner ved anvendt atferdsanalyse. Oversettelse av J. A. Farsethås i Diskriminanten, 26, 9-17

*Bailey, J. & Burch, M.R. ( 2005). Ethics for behavior analysts. Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates. Kap 2 s 12 – 25.

Bech, H. & Ottersen, K-O. (2006). Kartlegging av preferanser hos en ungdom med autisme. Samsvar mellom ulike metoder, Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 33, 4, 205-213.

*Cooper, Heron, & Heward (2007). Applied Behavior Analysis (2nd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall. Kap. 3,4. 52 sider

*Grant, L. & Evans, A. (1994). Principles of behavior analysis. New York: HarperCollins College Publishers. Kap. 8 og 9. 47 sider.

Holden, B. (2004). Non-kontingent forsterkning: En kortfattet, oppdatert framstilling. Diskriminanten, 31, 1&2, 3-14

Holden, B. (2009) Er gode relasjoner mellom terapeut og klient forenlig med atferdsanalyse i behandling og opplæring av personer med utviklingshemming? Norsk tidsskrift for atferdsanalyse 36(4), 199-220.

Holden, B (2013) Funksjonelle analyser av problematferd. En introduksjonNorsk tidsskrift for atferdsanalyse, nr 2 s 121-131

Larsen K (2012). Fellesoppmerksomhet i tidlig intensiv atferds analytisk opplæring for barn med autisme. Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr 2 s 223- 230

*Lundby, G. (2006). Narrativ terapi. København: Hans Reitzel. Kap 1 og 2 (s 31-83) 52 sider.

Løkke og Salthe (2012). Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid: fra normative og deskriptive premisser til tiltak og evaluering. Norsk tidskrift for atferdsanalyse nr 2 s 17 – 32

*Skjervheim, H (2002) Deltakar og tilskodar. I Skjervheim, H.: Mennesket. Oslo: Universitetsforlaget s 20-35. 15 sider.

*Skjervheim, H (2002). Det instrumentelle mistaket. I Skjervheim, H.: Mennesket. Oslo: Universitetsforlaget s. 130-137. 7 sider.

*Svartdal, F. & Flaten, M. (1998). Læringspsykologi. Oslo: Gyldendal Forlag. Kap. 5. 22 sider.

Østenstad, B.H (2006). Grunnverdiar og grunnomgrep i debatten om bruk av tvang mot utviklingshemma og demente. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.Vol. 24, nr.4, s. 343-361. 18 sider.

Supplerende

Isaksen, J og Karlsen, A (2013). Innføring i atferdsanalyse. Oslo: Gyldendal Kap 1 – 7. 140 s. Denne er anbefalt som lesing i forkant av forkurset i atferdsanalyse.

Holden, B. (2002). Hva er atferdsanalytisk behandling? Diskriminanten, 29,4, 3–16n

Holden, B. (2007) Hvordan kan vi snakke om atferdsanalyse til andre enn atferdsanalytikere?Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, 34, 201–218

Holden, B og Finstad, J (2010). Atferdsavtaler : et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd. Oslo: Gyldendal akademisk . 216 s

Holden, B. (2008). Utfordrende atferd og utviklingshemming  Oslo: Gyldendal norsk forlag. Kap 5,6,7 og 8.

Løkke, J. & Løkke, G. (2004). Kunnskaper om utforming av konkrete mål: Hvor kom kunnskapene fra og med hvilket badevann forsvant deDiskriminanten nr 3 & 4, 31-52

Tilhørende Studium

Tilhørende emner

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L